Tải bản đầy đủ
4 K toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng

4 K toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng

Tải bản đầy đủ

B¸O C¸O TæNG QUAN
 Hệ số lương công việc được xác định căn cứ vào tính chất công việc, khối
lượng công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
 Lương sản phẩm sẽ được phân phối theo kết quả sản xuất kinh doanh và
được tính theo hệ số trượt. Hệ số trượt được xác định từ kết quả sản xuất kinh
doanh hàng tháng của mỗi đơn vị.
*. Hình thức trả lương: có 3 hình thức trả lương
 Lương sản phẩm (đối với công nhân trực tiếp sản xuất)
Lương sản phẩm = Đơn giá x Sản lượng x Hệ số trượt
 Lương thời gian (đối với bộ phận phục vụ)
Lương thời gian = Ngày công x Mức lương công việc x Hệ số trượt
 Lương tạm tuyển (đối với nhân viên thử việc và công nhân đào tạo)
o Nhân viên có trình độ Đại học: 1.800.000 đồng / tháng.
o Nhân viên có trình độ Cao đẳng, Trung cấp: 1.500.000 đồng /
tháng.
Công nhân đào tạo tuỳ theo nhu cầu tuyển dụng và mức độ phức tạp của
công việc. Ngoài lương sản phẩm làm được trong thời gian đào tạo (nếu có),
người lao động sẽ được hưởng thêm phụ cấp đào tạo. Phụ cấp đào tạo sẽ trả
theo quy chế tuyển dụng lao động
*. Cơ sở tính toán:
- Doanh thu nhập kho hàng tháng.
- Lương cấp bậc bản thân (hệ số lương cơ bản – thực hiện theo thang bảng lương
Nhà nước quy định).
- Hệ số lương công việc đối với nhân viên và cán bộ quản lý được Tổng Giám
Đốc duyệt hệ số cho từng phòng. Đối với công nhân theo đơn giá của từng công
đoạn trong quy trình sản xuất.
- Định mức thời gian (định mức chuẩn của công ty)
- Hệ số phân loại thưởng trong lương hàng tháng theo quy chế thi đua.

47

B¸O C¸O TæNG QUAN
* Cách tính:
 Lương sản phẩm:

 Lương thời gian:

 Lương phép:

 Lương làm thêm:

*. Phụ cấp lương & các khoản có tính chất lương:
 Phụ cấp trách nhiệm: đối với người lao động giữ chức vụ từ chuyền
trưởng, tổ trưởng trở lên, thủ phụ kho, thủ quỹ, phụ trách kế toán các khu,
trưởng phó phòng, Giám đốc & Phó giám đốc xí nghiệp, Quản đốc, Ban Tổng
Giám đốc… Mức phụ cấp được hưởng là 8% tiền lương sản phẩm hoặc tiền
lương cấp bậc công việc. Việc chi trả phụ cấp trách nhiệm được trích từ quỹ
lương của đơn vị.
 Phụ cấp kiêm nhiệm: tuỳ theo năng lực và sự phân công của lãnh đạo, nếu
người lao động có khả năng kiêm nhiệm thêm công việc khác ngoài việc chính
mà tổ chức giao thì sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Khoản phụ cấp này do
Tổng giám đốc duyệt tùy theo mức độ công việc kiêm nhiệm.
 Phụ cấp độc hại hoặc độc nóng: những công nhân trực tiếp làm việc trong
những môi trường như: công nhân hàn xì, công nhân nồi hơi, công nhân nấu ăn,
… Mức phụ cấp được hưởng là 10% tiền lương sản phẩm hoặc tiền lương cấp
bậc công việc.

48

B¸O C¸O TæNG QUAN
 Tiền lương dự trữ: những công nhân được điều động sang bổ trợ các công
đoạn khác thì được bổ sung tiền lương. Tiền lương được bổ sung phải đảm bảo
cao hơn tiền lương lúc ban đầu.
 Các khoản lương bị trừ (Cán bộ quản lý có quyết định của Tổng giám
đốc):
o Doanh thu kế hoạch không đạt
o Không đủ chuẩn ATLĐ / Bị lập biên bản ATLĐ
o Giao hàng sau 21 giờ
o Lập chậm / sai báo cáo
 Tiền thưởng & phân phối tiền thưởng: dựa vào mức độ hoàn thành công
việc của từng cá nhân, mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất trong năm của
Công ty mà phân phối tiền thưởng phù hợp.
*Các khoản trích theo lương:
Ngoài các khoản tiền lương chính, lương phụ, tiền thưởng, công ty và
CNV còn phải thực hiện nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội (BHXH ), bảo hiểm y tế
( BHYT ), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), kinh phí công đoàn (KPCĐ)theo quy
định của Nhà nước, cụ thể như sau :
Quỹ bảo hiểm xã hội: Được hình thành từ việc trích lập bằng một tỷ lệ
theo quy định là 17% trên tiền lương phải trả cho CNV. Công ty được tính vào
chi phí sản xuất kinh doanh và khấu trừ từ lương phải trả cho CNV là 7%. Nhằm
chi trả, trợ cấp cho CNV tạo điều kiện làm việc tốt nhất
Quỹ bảo hiểm y tế: Được hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ là 3% trên
lương phải trả cho CNV và công ty được khấu trừ từ lương phải trả cho CNV là
1.5%.
Kinh phí công đoàn (KPCĐ): Là khoản được hình thành từ việc trích lập
theo tỷ lệ 2% trên tiền lương của CNV và được tính vào chi phí sản xuất kinh
doanh. KPCĐ được dùng để chi cho các hoạt động của tổ chức công đoàn như
hoạt động văn hóa, thể thao…
49

B¸O C¸O TæNG QUAN
Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): Được hình thành từ việc trích lập bằng
một tỷ lệ theo quy định là 1% trên tiền lương phải trả cho CNV. Công ty được
tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và khấu trừ từ lương phải trả cho CNV là
1%.

3.4.2. Chứng từ sử dụng:
 Báo cáo chấm công tháng mẫu số 02 - LĐTL
 Danh sách đăng ký tự nguyện làm thêm giờ
 Báo cáo chấm công ngoài giờ mẫu số 02 - LĐTL
 Bảng thanh toán lương tháng mẫu số 02 - LĐTL
 Bảng tính trích BHXH, BHYT, KPCĐ mẫu số 02 - LĐTL
 Bảng thanh toán BHXH,… mẫu số 02 - LĐTL

3.4.3. Tài khoản sử dụng:
- Tài khoản 334 “ Phải trả người lao động”
- Tài khoản 338 “ Phải trả phải nộp khác”
+ TK 3382 “ Kinh phí công đoàn”
+ TK 3383 “ Bảo hiểm xã hội”
+ TK 3384 “ Bảo hiểm y tế”
+ TK3389: Bảo Hiểm Thất Nghiệp

4.4 Khảo sát số liệu tại công ty
VD: Tính Lương phải trả cho công nhân trực tiếp thì công tại công trình
sửa chữa điện tại trường ĐH Y Hải Phòng
Ngày 28/11Tổng Lương phải trả cho công nhận làm tại công trình là :
13.823.000 đồng.
Kế Toán nghi:
Nợ 622(yhp): 13.823.000
Có 334:
13.823.000
Các khoản trích theo lương :
Nợ 622:
3.179.290
Nợ 334: 1.313.185
Có 338: 4.492.475
Tổng Lương Phải cho công nhân là :12.509.815 đồng
50

B¸O C¸O TæNG QUAN

(Bảng chấm công và bảng thanh toán lương dùng cho công nhân trực tiếp thi công)
Mẫu số 02 – LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VIỆT TIẾN

Tổ 3, khu 2, Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng
TỔ CÔNG NHÂN: PHẠM NGỌC NGHĨA

BẢNG CHẤM CÔNG

STT
1
2
3

HỌ VÀ TÊN
Phạm Ngọc Nghĩa
Nguyễn Thế Hiền
Nguyễn Thế Toản

Tháng 11 năm 2013
Bộ Phần Trực Tiếp Thi công công trình tại ĐH Y Hải Phòng
NGÀY TRONG THÁNG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
x
X
X
x
X
x
x
X
x
X
X
x
X
x
x
x
X
x
X
X
x
X
x
x
X
X

KÝ HIỆU CHẤM CÔNG
Lương sản phẩm : K
Nghỉ phép: P
Lương thời gian: +
Nghỉ không lý do: O
Nghỉ bù: B
Nghỉ không lương: Ro

Người duyệt
(Ký, họ tên)

11
x
x
x

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

.......
.......
.......
.......

31
x
x

TỔNG
27
27
27

Người chấm công
(Ký, họ tên)

51