Tải bản đầy đủ
Chứng từ sử dụng

Chứng từ sử dụng

Tải bản đầy đủ

Hàng ngày, căn cứ vào Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho, kế
toán ghi vào Sổ Nhật ký chung. Kế toán căn cứ sổ nhật ký
chung. Cuối tháng, kế toán tổng hợp số liệu từ

sổ nhật ký

chung để ghi sổ cái TK 152,153,Sau đó, kế toán tiến hành
đối chiếu số liệu trên Sổ cái các TK 152, 155, với Sổ đối
chiếu luân chuyển và Thẻ kho của thủ kho. Cuối quý, kế toán
tổng hợp số liệu từ các sổ cái để vào bảng cân đối số phát
sinh, và dùng Bảng cân đối số phát sinh làm căn cứ để lập Báo
cáo tài chính.
Ví dụ: Ngày 01/12/2013, Công ty cổ phần Thiên Đại Lộc mua
3.107,940 tấn thép cán nguội với đơn giá 82.727,27/tấn của
Công ty TNHH Long Trọng.

CÔNG TY Cổ phần Thiên đại lộc
Mẫu số S03a DN
529 Lê Thánh Tông - Vạn Mỹ - Ngô
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-B
quyền - HP
ngày 20/03/2006 của Bộ trởng BTC
Sổ NHậT Ký CHUNG
Quý 4 năm 2013
Đơn vị tính: VNĐ
ST
Chứng từ
Số phát sinh
Đã ghi
T
TK
Diễn giải
SC

ĐƯ
SH
NT
Nợ
ng
..
..
.
152 257.111.40
PN60/N
1
0
Mua VL của Công
01/1
133
ty TNHH Long
25.711.140
HĐGTGT
2
1
Trọng
000318
331
282
1
1
.
..621
347.649.770
1
1 PX52/PX 05/1 Xuất thép cán nguội
1
2
cho Xởng nguyên liệu
152
347
1
31

1

PT19/12

12/1
2

111
1
112
1
..

Rút tiền gửi NH
Sacombank nhập quỹ
TM
.

1.000.000.00
0

1.000


240.281.36
Cộng số phát sinh
0.618
Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Ngời ghi sổ
Kế toán trởng
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Biểu số 3.14. Trích Sổ Nhật ký chung

CÔNG TY cổ phần thiên đại lộc
Số 529 Lê Thánh Tông - Vạn Mỹ
- Ngô Quyền - HP

240

T

Mẫu sổ: S03b - DN
(Ban hành theo QĐ số
15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trởng BTC)

Sổ CáI
Quý 4 năm 2013
Tài khoản: 152 Nguyên vật liệu
Đơn vị tính: VNĐ
NT
GS

Chứng từ
SH
NT

Diễn giải
Số d đầu
kỳ

Mua VL của
Công ty
Long Trọng
...

TK
ĐƯ


Nợ
8.329.835.
904


33
11

257.111.4
00

01/
12

PN60/N

01/
12PX52/PX
1

Xuất thép cán
621
05/1 nguội cho
1
2
PX1 sản xuất
sản phẩm

05/1
2

06/1
2

PN61/N

Mua nẹp
cuộn của
06/1
CTCP Tam
2
Điệp nhập
kho
...


112


32

Số tiền

347.649.770

506.677.24
0
21.157.63 19.953.956
2.680
.931
9.533.511.
653

Cộng SPS
Số d cuối
kỳ

Ngày 31 tháng 12 năm 2013
NGƯờI GHI Sổ

Kế TOáN TRƯởNG

TổNG GIáM ĐốC

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Biểu số 3.15. Trích Sổ cái nguyên vật liệu
3.3. Kế toán Tài sản cố định
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh
nghiệp cần thiết phải có đầy đủ các yếu tố đầu vào của quá
trình sản xuất bao gồm: T liệu lao động, đối tợng lao động và
sức lao động. Tài sản cố định là một bộ phận chủ yếu của t
liệu lao động đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp.
Đánh giá Tài sản cố định
- Giá trị ban đầu của TSCĐ (nguyên giá TSCĐ) là toàn bộ các chi
phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có đợc tài sản đó và đa
TSCĐ đó vào vị trí sẵn sàng sử dụng.
- Kế toán khấu hao TSCĐ là phơng pháp khấu hao đều để áp
dụng tính khấu hao TSCĐ của công ty. Toàn bộ TSCĐ của công ty
đều phải tính khấu hao hàng tháng căn cứ vào nguyên giá và
tỷ lệ tính khấu hao bình quân đã xác định.
- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình = Nguyên giá hao
mòn lũy kế
- Mức khấu hao năm = Nguyên giá / số năm sử dụng
- Mức khấu hao tháng = Mức khấu hao năm / 12 tháng
3.3.1. Tài khoản sử dụng
33

- TK 211: Tài sản cố định hữu hình
- TK 214: Hao mòn tài sản cố định
- Các tài khoản khác có liên quan
3.3.2. Chứng từ sử dụng
- Hoá đơn giá trị gia tăng
- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
- Các chứng từ khác có liên quan.
3.3.3. Quy trình luân chuyển chứng từ
- Hạch toán chi tiết tăng TSCĐ của công ty
Mọi trờng hợp tăng TSCĐ đều phải thành lập ban nghiệm thu
kiểm nhận TSCĐ. Ban này có nhiệm vụ lập biên bản giao nhận
TSCĐ. Mỗi TSCĐ phải lập hồ sơ riêng gồm: Hóa đơn GTGT,
chứng từ liên quan tới vận chuyển bốc dỡ, các tài liệu kỹ thuật
kèm theo. Bộ hồ sơ do phòng kế toán giữ làm căn cứ ghi sổ kế
toán.
-

Hạch toán chi tiết giảm TSCĐ của công ty

Tài sản cố định của đơn vị nhợng bán, thanh lý, mất mát,
phát hiện thiếu khi kiểm kê. TSCĐ nhợng bán phải lập hội đồng
xác định giá, thông báo công khai và tổ chức đấu giá, có hợp
đồng mua bán giữa hai bên. TSCĐ thanh lý thì phải lập hội
đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ
chức thực hiện theo đúng trình tự và lập Biên bản thanh lý
TSCĐ, biên bản đợc lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng
kế toán để kế toán công ty theo dõi ghi vào sổ, 1 bản giao
cho đơn vị quản lý. Trớc khi thanh lý phải xác định đợc giá trị
còn lại trên sổ sách. Để xác định đợc giá trị còn lại phải căn cứ
vào nguyên giá và giá trị hao mòn đã tính vào chi phí sản xuất
kinh doanh từ việc trích khấu hao TSCĐ.
3.3.4. Quy trình hạch toán

34

Quy trình hạch toán kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần Thiên
Đại Lộc nh sau:
(Hoá đơn GTGT, phiếu chi, biên bản giao nhận tài sản, Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ.....)

Sổ nhật ký chung
Sổ cái TK 211,212,213,214
Bảng cân đối số phát sinh

Báo cáo Tài Chính

Ghi chú:

Nhập số liệu hàng ngày
Ghi cuối kỳ

Sơ đồ 3.6. Quy trình hạch toánkế toán tài sản cố định
Ví dụ: Ngày 01/12/2013, Công ty Công ty cổ phần Thiên Đại
Lộcmua 1máy tiện đứng iP532 của công ty TNHH Đức Dung để
phục vụ cho việc bảo dỡng sửa chữa các máy móc thiết bị,
dây chuyền sản xuất của DN với HĐGTGT (Biểu số 2.20), Biên
bản bàn giao TSCĐ (Biểu số 2.21), với tổng số tiền thanh toán
bằng chuyển khoản là 120.000.000, tài sản đợc trích khấu
hao trong 10 năm.
Căn cứ vào hoá đơn GTGT (Biểu số 2.20) và Biên bản bàn
giao TSCĐ (Biểu số 2.21), kế toán lập Thẻ tài sản cố định (Biểu
số 2.23), và ghi vào sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.26) và sổ cái
TK211 (Biểu số 2.27).
35