Tải bản đầy đủ
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Thiên Đại Lộc như sau:

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Thiên Đại Lộc như sau:

Tải bản đầy đủ

Chức năng cụ thể của một số phòng ban trong Công ty cổ
phần Thiên Đại Lộc :
- Tổng giám đốc: Điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty và chịu mọi trách nhiệm với công ty.
- Phó tổng giám đốc: Là ngời giúp cho giám đốc trong
việc chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh và mọi hoạt
động khác của công ty. Khi giám đốc đi vắng có uỷ quyền
cho phó giám đốc chịu trách nhiệm trớc toàn công ty.
- Phòng tổ chức hành chính: Có nhiệm vụ xây dựng
định mức trả lơng từng loại sản phẩm đối với công nhân sản
xuất và hệ số bậc lơng với nhân viên quản lý công ty, xây
dựng quỹ lơng, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho
ngời lao động.
- Phòng kế toán thống kê tài chính: Có nhiệm vụ xây
dựng kế hoạch tài chính, theo dõi toàn bộ thu nhập từ hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức ghi chép
những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động,
lập và gửi báo cáo tài chính cho các cơ quan chức năng, tổ
chức bảo quản lu trữ chứng từ.
- Phòng kế hoạch - kỹ thuật: Có nhiệm vụ tổng hợp cân
đối yêu cầu vật t, vật liệu cho phù hợp với sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm. Lập kế hoạch sản xuất, sửa chữa, bảo dỡng định kỳ
máy móc thiết bị, xây dựng công trình công nghệ tạo ra sản
4

phẩm.
- Phòng kỹ thuật công nghệ: có chức năng quản lý tài liệu,
tài liệu thiết kế, lắp đặt bổ sung thay thế, bảo trì sửa
chữa. Quản lý công nghệ sản xuất (Điện, công nghệ hoá học,
công nghệ cơ khí, nhiệt động, thuỷ lực, khí động).
- Xởng sản xuất: chịu trách nhiệm về an toàn lao động,
chất lợng sản phẩm, năng suất trong ka sản xuất. Tiếp nhận kế
hoạch sản xuất của phòng kỹ thuật, tổ chức quán triệt các chỉ
tiêu về an toàn, chất lợng, hiệu quả của kế hoạch
- Xởng cơ điện: thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa thiết
bị trong công ty. Thực hiện bảo dỡng thiết bị theo đúng lịch
trình từ phòng KT - CN cung cấp. Trực tiếp sửa chữa các sự cố
hỏng hóc trên dây chuyền và các cụm thiết bị phụ trợ theo yêu
cầu của xởng sản xuất, phòng kỹ thuật và dới sự giám sát của
phòng kỹ thuật.

5

PHầN 2
Tổ CHứCCÔNG TáC Kế TOáN TạI CÔNG TY Cổ PHầN THIÊN ĐạI
LộC

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty
Hiện nay, mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
cổ phần Thiên Đại Lộc đợc lựa chọn theo mô hình tập trung nh
sau:
Sơ đồ 2.1. Bộ máy kế toán của Công ty cổ phần Thiên Đại
Kế TOáN TRƯởNG

Lộc

PP.phụ trách VT và TTSP

PP.phụ trách tổng hợp
Kế TOáN GIá THàNH

Kế TOáN VậT TƯ

Kế TOáN TIềN MặT
Kế TOáN NGÂN HàNG
Kế TOáN CÔNG Nợ

Kế TOáN TIềN LƯƠNG

Kế TOáN TSCĐ

-

Chức năng và nhiệm vụ
Đứng đầu là kế toán trởng: Chịu trách nhiệm cao nhất về

công tác kế toán tài chính tại công ty. Dới kế toán trởng có 2 phó
phòng kế toán: 1 ngời phụ trách về kế toán tổng hợp, 1 ngời
phụ trách về vật t và tiêu thụ sản phẩm.
Kế toán trởng: tổ chức thực hiện công tác kế toán trong
đơn vị, giúp ngời đại diện theo pháp luật của đơn vị giám sát
tài chính tại đơn vị kế toán, thực hiện các quy định của pháp
luật về kế toán, tài chính trong đơn vị, tổ chức điều hành
bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán và lập Báo cáo
tài chính.

6

Kế toán tổng hợp: Tổng hợp quyết toán toàn công ty, lập
báo cáo tài chính, tập hợp chi phí tính giá thành, kê khai quyết
toán thuế, theo dõi tài sản cố định.
Kế toán ngân hàng: Theo dõi công nợ với ngân hàng,
theo dõi và thanh toán vốn vay, tiền gửi ngân hàng.
Kế toán công nợ: Theo dõi kiểm tra các khoản phải thu
khách hàng các khoản nợ phải trả ngời bán và công nợ nội bộ.
Kế toán vật t, hàng hóa: Theo dõi hạch toán hàng tồn
kho và thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng.
Kế toán tiền lơng: Theo dõi thu, nộp bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, căn cứ vào bảng chấm
công và đơn giá tiền lơng để tính toán tiền lơng cho toàn
công ty.
Kế toán giá thành: Tổ chức phân loại chi phí sản xuất
kinh doanh, tính giá thành sản phẩm, phân tích đánh giá
tình hình thực hiện chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán, hệ thống chứng
từ, tài khoản kế toán tại Công ty cổ phần Thiên Đại Lộc
2.2.1. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty cổ
phần Thiên Đại Lộc
- Chế độ kế toán Công ty cổ phần Thiên Đại Lộc áp dụng là chế
độ kế toán theo QĐ 15/2006 - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài
Chính.
- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm
dơng lịch.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam, đơn vị tính:
Đồng.
- Hình thức kế toán sử dụng: Nhật kí chung.
- Phơng pháp hạch toán Tài sản cố định:
7