Tải bản đầy đủ
VÀO TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở VIỆT NAM

VÀO TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP LỚN - MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CÔNG TY

Vì thiếu vắng ID trong thành phần HĐQT nên lợi ích của các cổ đông nhỏ ở các
công ty cổ phần có lúc, có nơi vẫn còn bị xem nhẹ. Mặt khác, bản thân các công ty
cũng gặp khó khi muốn đăng ký niêm yết ở nước ngoài. Do vậy, việc ban hành các quy
định pháp lý về thành viên HĐQT độc lập đối với các công ty cổ phần, nhất là công ty
đại chúng và công ty niêm yết ở Việt Nam hiện nay xem ra đang là đòi hỏi cấp bách từ
thực tiễn.
Tại Việt Nam, đã bắt đầu manh nha có nghề thành viên HĐQT độc lập. Một số
ít công ty cổ phần tại Việt Nam đã bắt đầu nhận thức được nhu cầu phải tăng cường
năng lực quản trị cho công ty, đặc biệt là năng lực tư duy và hoạch định chiến lược.
Nhiều công ty bỏ tiền ra thuê tổng giám đốc (CEO), với mức lương rất cao, nhưng lại
không biết cách “ra đề” cho CEO và không biết cách đánh giá năng lực của CEO này.
Do CEO mới không biết rõ mong đợi và “đầu bài” của HĐQT, nên cứ vạch con
đường dài hạn 5-10 năm của mình, trong khi HĐQT thì mong muốn có được kết quả
sau 1-2 năm. CEO cứ làm theo cách của mình, còn HĐQT thì lờ mờ, không biết CEO
đang làm gì, liệu có kết quả không, cũng không biết đánh giá CEO thế nào, chỉ biết
các chương trình của CEO đưa ra sao tốn tiền quá.
Khi đó, sự xuất hiện của một thành viên HĐQT độc lập có kinh nghiệm quản lý
ở tầm cao sẽ giúp HĐQT xem xét, đánh giá lại các kế hoạch dài hơi của CEO xem
“dài” cỡ nào, có khả thi không, và cách làm có sức thuyết phục không... Trong nhiều
trường hợp, thành viên HĐQT độc lập vừa đóng vai trò “ra đề” cho CEO, vừa hỗ trợ,
giám sát CEO thực hiện các chương trình theo đúng định hướng do HĐQT quyết định.
Vấn đề đặt ra là đến khi nào các công ty cổ phần Việt Nam mới nhận thức rõ và
chấp nhận có sự thay đổi trong quản trị công ty bằng việc mời các cựu quản lý cấp cao,
các chuyên gia kinh tế, chuyên gia tư vấn quản lý, các luật sư, nhà nghiên cứu... tham
gia vào HĐQT công ty với tư cách thành viên độc lập để góp phần gia tăng giá trị của
công ty.

Học viên: Trần Thị Thương – Lớp: QLKT 3

Trang 13

BÀI TẬP LỚN - MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CÔNG TY

KẾT LUẬN
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là chìa khóa giải quyết xung đột lợi ích
giữa cổ đông lớn và cổ đông nhỏ.Bởi thành viên Hội đồng quản trị độc lập tạo được
đối trọng với các cổ đông lớn ở Hội đồng quản trị, bảo vệ lợi ích chung cũng như cổ
đông nhỏ, họ mang đến góc nhìn từ bên ngoài về chiến lược kiểm soát, mang đến kỹ
năng và kiến thức mới cho công ty.
Để giảm quyền lực của các đối tượng sở hữu chéo, có lẽ đã đến lúc Việt Nam
cần cân nhắc tăng vai trò của các thành viên độc lập trong các hội đồng quản trị của
các TCTD. Đây là điều mà Hàn Quốc đã làm sau cuộc khủng hoảng 1997. Sở Giao
dịch chứng khoán Hàn Quốc đã buộc các công ty muốn niêm yết phải có tối thiểu một
phần tư thành viên của hội đồng quản trị là các thành viên độc lập từ bên ngoài. Đồng
thời, phải thành lập một ủy ban bao gồm cả kiểm toán viên nội bộ, thành viên độc lập
từ bên ngoài và các chủ nợ để lựa chọn (hoặc gợi ý lựa chọn) kiểm toán viên bên ngoài
nhằm tăng thêm tính minh bạch cho hoạt động kiểm toán.
Chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc kinh nghiệm này của Hàn Quốc và áp dụng
trong điều kiện của Việt Nam.

Học viên: Trần Thị Thương – Lớp: QLKT 3

Trang 14

BÀI TẬP LỚN - MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CÔNG TY

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình Quản trị công ty – Trường ĐHHH
2. Tổ chức và quản trị công ty - Biên soạn :TS Vũ Trọng Khải (chủ biên), Lâm Ngọc
Diệp. Nhà xuất bản Thống Kê, 1996
3. Quản trị doanh nghiệp - Bộ môn Quản trị doanh nghiệp – Nhà xuất bản giáo dục ,
1996
4. Các trang báo mạng và tài liệu khác

Học viên: Trần Thị Thương – Lớp: QLKT 3

Trang 15