Tải bản đầy đủ
Hàng năm Doanh thu của công ty thường đạt từ 12 đến 18 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng hơn 7 trăm triệu đồng và nộp thuế cho nhà nước hơn 2 trăm triệu đồng. Doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm sâu sắ

Hàng năm Doanh thu của công ty thường đạt từ 12 đến 18 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng hơn 7 trăm triệu đồng và nộp thuế cho nhà nước hơn 2 trăm triệu đồng. Doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm sâu sắ

Tải bản đầy đủ