Tải bản đầy đủ
3 Đánh giá thực trạng khả năng sinh lời tại công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng

3 Đánh giá thực trạng khả năng sinh lời tại công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng

Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
những khả năng của mình để giúp cho Công ty phát triển vững chắc, có thế thắng
lợi trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường.
-

-

Tổ chức tốt công tác phục vụ sản xuất kinh doanh, đưa ra các chính sách nhằm
động viên kịp thời các bộ phận, cá nhân trong công ty làm tốt nhiệm vụ sản xuất
kinh doanh, tăng cường mở rộng việc hợp tác, hỗ trợ giữa các bộ phận trong doanh
nghiệp.
Điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ công nhân viên đã được cải thiện đáng kể
Thu nhập bình quân của người lao động liên tục tăng
Doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô bến bãi, trang thiết bị, đầu
xe, bồi dưỡng nâng cao tay nghề sử dụng và quản lý thiết bị tài sản mới đầu tư
Doanh nghiệp ngày càng được mở rộng, nâng cao vị thế của mình trên địa bàn
thành phố cũng như với các vùng lân cận.
2.3.2

Hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những thành công đạt được công ty vẫn còn những hạn chế cần

khắc phục đó là:
- Hệ số sinh lời của tải sản (ROA) liên tục giảm qua các năm điều này cho
thấy công tác quản lý sử dụng tài sản chưa được tốt. Đấy chính là nguyên nhân góp
phần vào giảm khả năng sinh lợi của doanh nghiệp.
- Hệ số sinh lời của vốn kinh doanh (ROC) có xu hướng giảm qua từng năm.
Điều này được cho là không tốt. Đối với các nhà đầu tư thì đây chính là động lực
thúc đẩy họ tham gia đầu tư vào doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có biện
pháp tăng hệ số sinh lời của vốn kinh doanh thì sẽ dễ rời vào khó khăn trong mở
rộng kinh doanh do không thu hút được vốn.
- Mặc dù lợi nhuận của doanh nghiệp tăng đều đặn nhưng tỷ suất lợi nhuận của
doanh nghiệp cũng liên tục giảm trong 3 năm qua. Doanh nghiệp cần tìm ra
nguyên nhân nào dẫn đến trạng giảm khả năng sinh lợi để có biện pháp khắc phục

Sinh viên:
Lớp:

Page 38

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
nhăm nâng cao khả năng sinh lợi giúp cải thiện hoạt động kinh doanh cho doanh
nghiệp.
- Số vòng quay vốn kinh doanh và số vòng quay vốn lưu động có sự biến động
liên tục và hiện tại đang có xu hướng giảm mạnh. Điều này cho thấy hiệu quả sử
dụng vốn của doan nghiệp đang bị giảm sút. Với hiện trạng của doanh nghiệp đang
hoạt động dựa vào số vốn vay ngắn hạn bên ngoài chiếm tỷ trọng lớn trong tổng
nguồn vốn thì việc giảm số vòng quay của vốn sẽ làm tăng chi phí cho các khoản
vay dẫn đến giảm khă năng sinh lời.
- Doanh nghiệp còn phụ thuộc phần lớn vào nguồn vốn bên ngoài nên chưa
chủ động được nhiều trong kinh doanh. Đặc biệt doanh nghiệp chủ yếu huy động
vốn bằng hình thức vay ngắn hạn. Điều này sẽ rất nguy hiểm nếu doanh nghiệp
không có chính sách đảo nợ hợp lý.
- Vốn của công ty bị chiếm dụng quá nhiều. Các khoản phải thu, hàng tồn kho
chiếm tỷ trong quá cao trong tổng vốn lưu động. Doanh nghiệp đang thực hiện
chính sách bán hàng tín dụng thương mại.
- Trong công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm : Mặc dù chất lượng hàng hoá
của Công ty luôn được đảm bảo nhưng sức cạnh tranh của Công ty vẫn còn thấp.
Hoạt động kinh doanh của Công ty còn mang tính chất cá thể, nhỏ lẻ. Do đó, khả
năng tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của Công ty cũng phần nào bị hạn chế. Mạng lưới
tiêu thụ chưa được phân bố đều, công tác quảng bá dịch vụ, hàng hoá còn kém.
Công ty chưa có sự chủ động trong việc thu hút khách hàng để đẩy mạnh việc tiêu
thụ của Công ty.

Sinh viên:
Lớp:

Page 39

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
PHẦN 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH
LỜI TẠI CÔNG TY CPTM VẬN TẢI XNK HẢI PHÒNG
3.1 Phương hướng hoạt động của công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu Hải
Phòng trong thời gian tới
3.1.1 Mục tiêu của công ty
Trong thời kì khủng hoảng toàn cầu để tồn tại và phát triển mỗi một công ty
đều phải có kế hoạch, phương hướng phát triển cụ thể. Để phát triển những thành
tựu đã đạt được trong những năm gần đây và đặt mục tiêu, phương hướng phát triển
trong tương lai cần căn cứ khả năng, cơ sở vật chất của công ty, môi trường kinh tế
hiện tại. Hiện nay công ty cần xác định hướng đi cho mình như sau:
-

Tập trung mở rộng thị trường, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của công
ty đến với người tiêu dùng. Củng cố mối quan hệ với khách hàng truyền thống đã
gắn bó lâu năm với công ty. Thực hiện giảm giá theo phần trăm hợp đồng đối với
những khách hàng truyền thống. Đồng thời tìm kiếm những khách hàng mới được
mở rộng, đạt ứng khách hàng ở nhiều nhu cầu khác nhau.Trong năm 2013 công ty

-

đã tăng số vốn góp lên 12 tỷ đồng nhằm đem lại lợi ích lớn hơn trong tương lai.
Thực hiện thu hút khách hàng thông qua đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tạo
niềm tin đối với khác hàng về mặt chất lượng cao. Năm 2014 là năm được công ty
xác định là một năm khó khăn về kinh tê dẫn đến nhu cầu sử dụng nguyên liệu, dịch
vụ vận tải giảm mạnh. Những yếu đó đó làm ảnh hưởng tới mục tiêu sắp tới của

-

công ty.
Mục tiêu năm 2014 doanh thu sẽ tăng 10% so với năm 2013, tương đương
doanh thu năm 2014 sẽ đạt được trên 95 tỷ đồng, lợi nhuận sẽ tăng lên 12% tương

-

đương mức lợi nhuận mục tiêu là:1,2 tỷ đồng.
Từng bước nâng cao chất lượng lao động trong công ty thông qua tuyển dụng
và đào tạo nhằm giảm thiểu chi phí.

Sinh viên:
Lớp:

Page 40

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Nhìn chung so với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành trên địa bàn Hải Phòng
thì vị trí của công ty đã phần nào có chỗ đứng nhất định. Trong thời gian tới công ty
sẽ xây dựng chiến lước Marketing nhằm nâng tầm ảnh hưởng, đưa tên tuổi công ty
đến với khách hàng, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới.
3.1.2 Phương hướng phát triển của công ty
 Về tài chính

Mục tiêu năm 2014 doanh thu sẽ tăng 10% so với năm 2013, tương đương
doanh thu năm 2014 sẽ đạt được trên 95 tỷ đồng, lợi nhuận sẽ tăng lên 12% tương
đương mức lợi nhuận mục tiêu là:1,2 tỷ đồng
 Về sử dụng vốn
Tài chính của doanh nghiệp có thể tạo lập điểm mạnh hay điểm yếu. Khả
năng tạo lập vị thế tài chính cảu doanh nghiệp phụ thuộc vào việc lập kế hoạch cho
sử dụng và phát triển nó như thế nào. Tài chính là đòn bẩy kích thích và điều hòa
các hoạt động kinh doanh, là công cụ kiểm tra các hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp. Không chỉ đảm bảo về vốn của doanh nghiệp, tài chính còn tăng cường hiệu
quả sử dụng vốn kinh doanh. Bởi vậy công ty cần phát triển nguồn tài chính như
sau:
-

Công ty tăng thêm nguồn vốn kinh doanh bằng khoản lợi nhuận chưa phân phối

-

hàng năm.
Tận dụng các nguồn vốn cho vay ưu đãi của chính phủ đầu tư, mở rộng kinh

-

doanh khi có cơ hội.
Hạn chế sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn vào mục đích đầu tư dài hạn. Nếu

-

doanh nghiệp không đảo nợ hợp lý có thể dẫn đến nguy hiểm cho công ty.
Xây dựng các chính sách phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính.
 Về sản phẩm
Công ty không ngừng hoàn thiện thêm cung cách phục vụ, mở rộng diện tích
kho bãi, đầu tàu, các dịch vụ hải quan, ủy quyền xuất nhập khẩu. Công ty hoạt đông
với phương châm “ Niềm tin của khách hàng là mục tiêu sống còn của doanh
nghiệp”.
Sinh viên:
Lớp:

Page 41