Tải bản đầy đủ
4 Đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của công ty

4 Đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của công ty

Tải bản đầy đủ

6

- Chõu c: c, Newzeland; Chõu Phi: Algeria; Nam M: Chile
- Giỏ bỏn: Cụng ty nh giỏ thnh sn phm da trờn khi lng ca n t
hng (n v Tn) kốm theo ú l cht lng sn phm ó c khng nh qua cỏc
d ỏn vi cỏc tp on hng u trờn th gii nh tp on GE, Siemens, NEM,
Mistsubisi Heavy Industries, Babcok-Hitachi.
- Hot ng nghiờn cu th trng ca cụng ty: Cỏc n hng ca cụng ty hu
ht u do cụng ty m (bờn Hn Quc) trc tip em v nờn cụng ty khụng phi lo
u ra cho sn phm, sn xut n õu tiờu th ht n y. nh hng ca khng
hong kinh t trờn th gii ó tỏc ng khụng nh n nn kinh t trờn th gii núi
chung v cụng ty núi riờng, cụng ty nghiờn cu m rng th trng tỡm kim v
a dng húa khỏch hng cng nh sn xut thờm nhng mt hng trc õy ch coi
l ph. c thự ca cụng ty l nghnh cụng nghip nng.
1.4.2 Tỡnh hỡnh chin lc v k hoch
1.4.2.1 Nng lc ct lừi:
Hn 15 nm hot ng, Doosan Vina Hai Phong ó to ra nhng giỏ tr
riờng bit. c thnh lp ti Vit Nam bi cụng ty Cụng nghip nng v Xõy
dng Doosan, Doosan Vina Hai Phong l n v tiờn phong ti Vit Nam c cp
chng ch ISO 9001 v ASME Stamps (U, U2, S). tr thnh cụng ty dn u
trong nn cụng nghip nng ti Vit cụng ty c trang b nhng trang thit b mi
nht v c khỏch hng ỏnh giỏ l nhng thit b tt nht trong nc. 90% sn
phm ca cụng ty ó c xut khu ti 30 quc gia trờn th gii nh Hoa K,
Nht Bn, Tõy Ban Nha, Mexico, UAE.
1.4.2.2 Tm nhỡn: Doosan Vina Hai Phong luụn khụng ngng n lc vn lờn
v trớ hng u trong lnh vc cung cp thit b cụng nghip lm c iu
ú cụng ty ó nõng cao nng lc, ti u húa h thng sn xut, tng cng
ngun lc bờn ngoi ton cu.

7

1.4.2.3 S mng:
Doosan Vina HaiPhong l cụng ty cú uy tớn cao ti thnh ph Hi

Phũng

v ó nhn c rt nhiu s h tr t thnh ph Hi phũng suy trỡ s n nh
trong sn xut kinh doanh cng nh trong tng lai. giỳp nhng ngi tn
tt v tr m cụi gim bt khú khn trong cuc sng, nm 2009 Cụng ty Doosan
Vina Hi Phũng ó h tr 45 xe ln cho ngi tn tt v tr m cụi trờn a bn
Thnh ph Hi Phũng. Hng ng cỏc chng trỡnh do Thnh ph t chc nhõn
dp k nim 55 nm ngy gii phúng Hi Phũng (13 thỏng 5 nm 1955 - ngy 13
thỏng 5 nm 2010) v nhng s kin vn húa quan trng trong nm 2010, Cụng ty
Doosan Vina Hi Phũng ó tham gia ti tr cho chng trỡnh ngh thut mang tờn
"Hi Phũng Vn ra bin ln" v chng trỡnh bn Phỏo hoa vo cỏc ngy l ln.
1.4.2.4 Chin lc n nm 2015-2020:
Phỏt trin thờm d ỏn tỡm thờm vic cho cụng ty, hin nay nh hng ca
cuc khng hong kinh t ton cu ó tỏc ng khụng nh ti cụng ty Doosan Vina
HaiPhong, ban lónh o cụng ty ó c gng tỡm kim m rng thờm cỏc khỏch
hng mi ngoi khỏch hng truyn thng. M rng a dng cỏc loi hỡnh sn
phm ca cụng ty thay vỡ cỏc sn phm truyn thng.
1.4.2.5 Qun tr quỏ trỡnh sn xut:
a) Kết cấu sản xuất của công ty: đợc chia ra thành bộ phận
sản xuất chính và bộ phận sản xuất phụ trợ.
Bộ phận sản xuất chính bao gồm các tổ: Tổ lấy dấu, tổ cắt,
tổ uốn lốc, tổ gá lắp, tổ hàn, tổ gia công cơ khí, tổ xử lý
nhiệt, tổ sơn và tổ bao gói sản phẩm. Bộ phận sản xuất phụ trợ
là các tổ: Tổ vận chuyển, tổ cơ điện.
Bộ phận sản xuất chính và bộ phận sản xuất phụ trợ có mối quan
hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ nhau. Do kích thớc sản phẩm lớn nên
trong quá trình sản xuất khi cần vận chuyển bán sản phẩm giữa

8

các bộ phận sản xuất chính, luôn cần đến tổ vận chuyển hoặc
bộ phận cơ điện luôn phải đảm bảo các máy móc thiết bị của
công ty luôn hoạt động tốt và đợc kiểm định đúng kỳ hạn.
b) Hình thức chuyên môn hoá: Do đặc thù sản phẩm phi tiêu
chuẩn không thông dụng, không sản phẩm nào hoàn toàn giống
sản phẩm nào, hình thức tổ chức sản xuất của công ty đợc
chuyên môn hoá theo từng công việc trong dây chuyền sản xuất.
Bộ phận sản xuất của công ty đợc chia ra từng bộ phận nhỏ (Thờng từ 12 đến 15 ngời mỗi tổ) có chuyên môn khác nhau. Tất cả
công nhân của từng tổ đều đợc lựa chọn theo nghành nghề đợc
đào tạo và đợc cán bộ kỹ thuật của công ty đào tạo lại
1.4.3 Tỡnh hỡnh lao ng v tin lng
- Lc lng lao ng hin cú: Tng cng cú 1,009 thnh viờn
Thnh viờn

S lng

%

Hn Quc

5

0.5%

K S

86

8.5%

QA/QC

51

5.1%

Nhõn Viờn

112

11.1%

Cụng Nhõn

755

74.8%

- Hot ng tuyn dng lao ng: S phỏt trin ca cỏ nhõn dn n s phỏt trin
ca cụng ty, v cụng ty phỏt trin s thỳc y s phỏt trin ca cỏ nhõn. Con ngi
l ti sn quan trng nht, ú l chin lc qun lý ca Doosan Vina Hi Phũng.
- Cỏch thc tuyn dng:
1. Quy trỡnh tuyn dng ca cụng ty c thc hin vi s tham gia ca Giỏm c
phũng Hnh chớnh tng hp, lónh o cỏc phũng/ ban liờn quan v c xột duyt
bi Tng giỏm c.
2. Ngi lao ng xin lm vic ti Cụng ty phi cú cỏc iu kin sau:

9

a. Ti thiu l 18 tui
b. L cụng dõn Vit Nam cú chng minh th hp l.
c. Cú sc khe lm vic v c chng nhn bi giy khỏm sc khe.
d. Khụng tham gia cỏc hot ng chớnh tr.
e. S yu lý lch t thut cú xỏc nhn ca c quan cú thm quyn ti a
phng, nh c 4x6, bng cp, chng ch ngh nghip v cỏc giy t liờn
quan khỏc do cụng ty trc ca ngi lao ng cp (nu cú).
f. Cú kh nng ỏp ng c cỏc yờu cu cụng vic ca cụng ty.
g. X s lch s, sn sang tip thu v tuõn theo nhng quy nh ca cụng ty.
- Tr tin cụng ngi lao ng
- Tin lng thỏng bao gm: lng c bn v cỏc khon ph cp.
Lng c bn ca ngi lao ng do hai bờn tha thun trong trng hp lao
ng cn c vo thang bng lng ca cụng ty v khụng thp hn mc lng ti
thiu vựng do chớnh ph quy nh.
Ph cp bao gm: ph cp i li, ph cp iu chnh lng, ph cp trỏch nhim,
ph cp k s, ph cp ngụn ng v cỏc khon ph cp khỏc theo quy nh ca
phỏp lut.
Cụng ty ỏp dng mc lng theo thang bng lng ca cụng ty tng ng vi c
im cụng vic,nng lc v thõm niờn ca ngi lao ng.
Ch bc lng ca ngi lao ng c thc hin theo quy nh v ỏnh giỏ
nng lc v cn c vo kt qu sn xut kinh doanh ca Cụng ty, thnh tớch lm
vic ca ngi lao ng.
Tin lng thỏng c tr theo thi gian cn c vo bng chm cụng ca cỏc
phũng ban v d liu trờn mỏy chm cụng hng thỏng, c thanh toỏn mt ln vo
ngy cui cựng ca thỏng cho ngi lao ng bng hỡnh thc chuyn khon hoc
tin mt.
Ngi lao ng lm thờm gi c tr tin lm thờm gi cựng vi tin lng hng
thỏng cn c vo giy xỏc nhn lm thờm gi.
- Ch bo him xó hi, phỳc li an sinh:
Chớnh sỏch Bo him xó hi (BHXH), Bo him y t (BHYT), Bo him tht
nghip (BHTN) v Bo him con ngi c thc hin nhm bo m vt cht,
chm súc, phc hi sc khe, gúp phn n nh i sng cho ngi lao ng v gia

10

ỡnh trong cỏc trng hp ngi lao ng b m, b tai nn lao ng, bnh ngh
nghip, thai sn, ht tui lao ng v cỏc khú khn khỏc.
Hng thỏng Cụng ty v ngi lao ng trớch úng BHXH, BHYT, BHTN cho
ngi lao ng theo quy nh ca Lut bo him xó hi.
Tt c nhng ngi lao ng lm vic theo hp ng khụng xỏc nh thi hn v
xỏc nh thi hn t 3 thỏng tr lờn phi úng BHXH, BHYT v ngi lao ng
lm vic theo hp ng xỏc nh thi hn t 12 thỏng tr lờn phi úng BHTN
- Thi gian lm vic ca ngi lao ng: thi gian lm vic c quy nh l thi
gian bt u cụng vic ti ni lm vic n lỳc kt thỳc cụng vic ti ni lm vic
hoc ni khỏc theo quyt nh iu ng ca Cụng ty.
- Thi gian lm vic trung bỡnh l 46 gi/ tun
- Thi gian lm vic trong ngy:
Ngi lao ng lm vic theo gi hnh chớnh
Ca ngy: T th 2 n th 6 : 8 gi 40 phỳt/ ngy
+ Bui sỏng: 07:30~12:00
+ Bui chiu: 13:20~17:30
Ca ờm: 22:00~06:00 (Thi gian n ca & ngh nghi bt u t 00:00 n 00:45)
i vi nhng cụng vic m thi gian lm vic l 8 gi/ ca (ngy) v 48 gi/ tun,
cụng ty tr thờm 1 ngy cụng vo lng hng thỏng.
Bi dng con ngi l u tiờn hng u trong cụng vic qun lý ti Doosan Vina
Hai Phong, bi vy cụng ty t vic bi dng con ngi lờn hng u trong
chng trỡnh qun lý ca cụng ty l l d nhiờn. Nhõn viờn l ti sn quan trng
nht v l nn tng ca li th cnh tranh, cụng ty to nhiu c hi nhõn viờn t
phỏt trin v tớch ly kinh nghim bng cỏc hỡnh thc:
- C i o to bờn cụng ty m (Hn Quc) mi chuyờn gia nc ngoi v
ging dy cp chng ch cho nhõn viờn (chng ch ngoi ng Ting Anh,
chng ch th hn quc t,..), ngoi ra cũn hp tỏc vi cỏc trung tõm trong
nc nh (Trung tõm Thụng tin cht lng..)
- Cụng ty cú chớnh sỏch khuyn khớch mi nhõn viờn trong cụng ty t thy cú
kh nng cú th m nhim v trớ khỏc ngoi v trớ ang lm cú th luõn
chuyn v trớ, qua ú mi ngi s hiu sõu v rừ hn tng v trớ trong cụng
ty t hiu qu cao trong x lý cụng vic.(vd: nhõn viờn phũng QA-QC cú

11

th chuyn sang v trớ phũng mua bỏn, qua ú s cú cỏi nhỡn phõn loi cỏc
nh cung cp vt t tt nht.
1.4.4 Qun tr cỏc yu t vt cht
- Ti sn c nh (bao gm nh mỏy, thit b, t ai) giỏ tr ca mỏy múc:
Ti sn

Mó s

31/12/2011

31/12/2010

Ti sn c nh

220

9,395,699

9,395,699

1. Ti sn c nh hu hỡnh

221

9,382,810

9,382,810

Nguyờn giỏ

222

20,300,992

20,300,992

Giỏ tr hao mũn ly k

223

(10,972,182)

(10,972,182)

2. Ti sn c nh vụ hỡnh

227

68,635

68,635

Nguyờn giỏ

228

78,879

78,879

Giỏ tr hao mong ly k

229

(10,244)

(10,244)

230

1,254

1,254

3.Chi phớ xõy dng c bn
d dang

- Ti sn lu ng: ngun nguyờn vt liu ca cụng ty chớnh l thộp tm, thộp hỡnh,
thộp ng c cụng ty nhp khu trc tip t nc ngoi v trong nc (tựy theo
yờu cu v ngun gc vt liu ca khỏch hng
Bo qun, s dng, qun lý:
Lu kho:
- i vi vt liu trc tip sn xut ra thnh phm : Vt liu ó c chp thun s
c Th kho thuc Phũng h tr sn xut lu gi ti mt khu vc nh sn
trong khi vt liu hn c chp nhn c Th kho hn thuc Phũng cụng ngh
hn lu gi.
- Cỏc vt liu thuc tiờu chun s c lu mt khu vc nh sn ti xng hay
ti hin trng.
- Khu vc lu gi phi l mt a im cú th trỏnh c h hi vt liu.
- Vt liu hn c lu kho theo ỳng xut ca nh sn xut ti khu vc sch s,
khụ rỏo v c kim soỏt theo th tc kim soỏt vt liu hn.

12

Cp phỏt vt liu:
K s phũng sn xut l ngi yờu cu c cp phỏt vt liu s dng mu
Chng t xut vt t, nhõn viờn qun lý vt liu ch c cp phỏt vt liu ó
c chp thun v c ỏnh du nhn bit trờn Phiu nhp trờn Chng t
xut vt t v trờn chớnh vt liu.
1.4.5 Qun tr cht lng
Qun lý cht lng l mt hot ng cú chc nng qun lý chung nhm mc ớch
ra cỏc chớnh sỏch mc tiờu, cht lng, trỏch nhim v thc hin chỳng bng cỏc
bin phỏp nh hoch nh cht lng kim soỏt cht lng m bo cht lng v
ci tin cht lng trong mt khuụn kh h thng cht lng ca doanh nghip ca
ngnh, quc gia, quc t.
Phũng Qun lý cht lng (QA&QC)
Chc nng: m bo sn phm c sn xut ra t tiờu chun cht lng ngay t
khõu kim soỏt cht lng vt t u vo.
Nhim v: Chu trỏch nhim trong vic thm tra cỏc hot ng cú liờn quan n
cht lng ó c tin hnh ỳng v cỏc sn phm c sn xut theo tiờu chun,
ỏp ng cỏc yờu cu quy nh ca tiờu chun tham kho, tiờu chun ỏp dng v
hp ng khỏch hng.
Quyn hn: c quyn tip cn khu vc sn xut, h thng ti liu v cú quyn
t do v t chc v cú trỏch nhim trong vic:
(1) Xỏc nh cỏc vn v cht lng
(2) Khi xng, nhn xột hoc a ra cỏc gii phỏp x lý vi cỏc vn v cht
lng
(3) Kim tra vic thc hin cỏc gii phỏp
(4) m bo rng cỏc quỏ trỡnh tip theo, vic giao hng, lp t hoc vic s dng
sn phm khụng phự hp, cỏc hng mc khụng hon thin hay cỏc tỡnh trng khụng
tha món c kim soỏt mt cỏch thớch ỏng cho n khi chỳng c gii quyt
v sa cha hp lý.

13

Cú quyn v trỏch nhim thit lp ti liu, duy trỡ mt chng trỡnh qun lý cht
lng thớch hp v cú hiu qu.
1.4.6 Qun tr thng mi-marketing
H thng kinh doanh ca cụng ty l h thng qun lý hp nht, to ra s nht
quỏn trong tt c cỏc lnh vc kinh doanh ca chỳng tụi, ti a húa hiu qu v
thỳc y vn húa da trờn hiu sut. H thng kinh doanh bao gm s phỏt trin
ca con ngi, thc hin chin lc v qun lý ti chớnh .
Trong ú mi khõu li nhn mnh nhng giỏ tr ct lừi ca cnglnh
H thng kinh doanh ny thỳc y nhng sỏng kin tng trng ca cụng ty,
"Chin lc 2G" tng trng cho s tng trng kinh doanh thụng qua s phỏt
trin con ngi.
"Chin lc 2G" kt ni cú h thng con ngi ca cụng tyvi chin lc
kinh doanh ca cụng ty. Hng quý, hng nm cụng ty t chc cỏc bui hp xem xột
li chin lc thit lp nh hng kinh doanh v con ngi. H thng ca cụng
ty h tr vn húa nh hng hat ng ca Doosan v m ng cho s tng
trng v phỏt trin khụng ngng.
ng li Doosan liờn kt cỏc giỏ tr ca cụng tyvi nhng h thng qun lý
nng ng dn dt hot ng hng ngy ca chỳng tụi. Cụng ty liờn tc lm vic
tng cng mi liờn kt gia cng lnh Doosan v h thng kinh doanh.
Cụng ty coi trng nhng gii phỏp sỏng to nờn cụng ty khụng ngng nõng
cp h thng kinh doanh cng nh nh phỏt trin cụng ngh mi, a ra nhng
quy trỡnh tt hn v thớch ng vi nhu cu phỏt trin ca con ngi.
Giỏ tr ca cụng ty thp sỏng con ng khi cụng ty say mờ tin buc tr thnh
ngi dn u th gii trong cỏc ngnh cụng nghip trng im. Bng cỏch phỏt
trin nhng sn phm v dch v cú tớnh t phỏ c nhiu ngi trờn khp th
gii s dng, cụng tytỡm cỏch ci thin cht lng cuc sng cho ton b cng
ng ton cu
Phũng Mua Bỏn

14

Chc nng: Tip nhn thu mua vt t, mỏy múc thit b phc v cho cụng vic
sn xut trong cụng ty.
Nhim v
(1) Mua cỏc hng mc sn xut v dch v theo yờu cu xỏc inh.
(2) Duy trỡ mi liờn h trc tip vi nhng ngi bỏn liờn quan.
cnh tranh trong th Vit Nam khi m cụng ty cú d nh m rng th
trng vo Vit Nam.. Cụng ty ó thuờ chuyờn gia ỏnh giỏ th trng ti cỏc khu
cụng nghip, cỏc d ỏn xõy dng ln, sau khi kho sỏt cỏc chuyờn gia ó a ra kt
qu nh sau: th trng ni a ti cỏc khu cụng nghip ang hỡnh thnh v phỏt
trin vi cỏc chng loi sn phm.
Kt cu thộp cho nh xng chim 25% ch yu ỏp ng nhu cu cho cỏc
cụng ty xõy dng nh xng.
Linh kin kt cu thộp cho nh mỏy nhit in chim 75% ỏp ng nhu cu
ca nc VitNam trong cụng cuc in khớ húa nh nc
Nhng cụng ty trong nc chim lnh 80% th trng trong nc hu ht u
l nhng cụng ty nh nc nờn nhng d ỏn ln kh nng trỳng thu cao, õy u
l i th cnh tranh chớnh trờn th trng ni a Vit Nam n c nh:
TNG CễNG TY LP MY VIT NAM- LILAMA
TNG CễNG TY PHN XUT NHP KHU & XY DNG VIT NAM
VINACONEX
TNG CễNG TY C PHN DCH V K THUT DU KH VIT NAM
(PTSC)
CễNG TY C PHN NI HI VIT NAM
õy l 1 th trng y tim nng mc dự s cnh tranh l rt cao nu khụng
mun núi l rt ln,cỏc cụng ty nh nc s luụn c u tiờn trc nhng vi li
th cnh tranh v cht lng sn phm cựng vi s chng nhn cht lng ca
khỏch hng trờn th gii s giỳp cụng ty cú ch ng vng chc th trng
VitNam.

15

1.4.7 Qun tr ti chớnh-d ỏn u t
Sau õy l cỏc chớnh sỏch k toỏn ch yu c Cụng ty ỏp dng trong vic
lp bỏo cỏo ti chớnh
c tớnh k toỏn :Vic lp bỏo cỏo ti chớnh tuõn th theo cỏc Chun mc k
toỏn Vit Nam, H thng k toỏn Vit Nam v cỏc quy nh hin hnh cú liờn quan
ti Vit Nam yờu cu Ban Giỏm c phi cú nhng c tớnh v gi nh nh hng
n s liu bỏo cỏo v cụng n, ti sn v vic trỡnh by cỏc khon cụng n v ti
sn tim tng ti ngy lp bỏo cỏo ti chớnh cng nh cỏc s liu bỏo cỏo v doanh
thu v chi phớ trong sut nm ti chớnh. Kt qu hot ng kinh doanh thc t cú
th khỏc vi cỏc c tớnh, gi nh t ra.
Tin v cỏc khon tng ng tin: Tin v cỏc khon tng ng tin bao
gm tin mt ti qu, cỏc khon tin gi khụng k hn, cỏc khon u t ngn hn,
cú kh nng thanh khon cao, d dng chuyn i thnh tin v ớt ri ro liờn quan
n vic bin ng giỏ tr.
Cỏc khon phi thu v d phũng n khú ũi: D phũng phi thu khú ũi c
trớch lp cho nhng khon phi thu ó quỏ hn thanh toỏn t sỏu thỏng tr lờn, hoc
cỏc khon thu m ngi n khú cú kh nng thanh toỏn do b thanh lý, phỏ sn hay
cỏc khú khn tng t.
Hng tn kho: hng tn kho c xỏc nh trờn c s giỏ thp hn gia giỏ
gc v giỏ tr thun cú th thc hin c. Giỏ gc hng tn kho bao gm chi phớ
nguyờn vt liu trc tip, chi phớ lao ng trc tip v chi phớ sn xut chung, nu
cú, cú c hng tn kho a im v trng thỏi hin ti. Giỏ gc ca hng tn
kho c xỏc nh theo phng phỏp bỡnh quõn gia quyn. Giỏ tr thun cú th
thc hin c c xỏc nh bng giỏ bỏn c tớnh tr cỏc chi phớ c tớnh
hon thnh sn phm cựng chi phớ tip th, bỏn hng v phõn phi phỏt sinh.
D phũng gim giỏ hng tn kho ca Cụng ty c trớch lp theo cỏc quy
nh k toỏn hin hnh. Theo ú, Cụng ty c phộp trớch lp d phũng gim giỏ

16

hng tn kho li thi, hng, kộm phm cht v trong trng hp giỏ tr gc ca
hng tn kho cao hn giỏ tr thun cú th thc hin c ti ngy kt thỳc niờn
k toỏn.
Ti sn c nh hu hỡnh v khu hao:
Ti sn c nh hu hỡnh c trỡnh by theo nguyờn giỏ tr giỏ tr hao mũn
ly k.
Nguyờn giỏ ti sn c nh hu hỡnh bao gm giỏ mua v ton b cỏc chi phớ
khỏc liờn quan trc tip n vic a ti sn vo trng thỏi sn sng s dng.
Ghi nhn doanh thu:
Khi kt qu thc hin hp ng xõy dng cú th c c tớnh mt cỏch ỏng
tin cy, doanh thu v chi phớ liờn quan n hp ng c ghi nhn tng ng vi
phn cụng vic ó hon thnh ti ngy kt thỳc niờn k toỏn c tớnh bng t
l phn trm gia chi phớ phỏt sinh ca phn cụng vic ó hon thnh ti thi im
kt thỳc k k toỏn so vi tng chi phớ d toỏn ca hp ng, ngoi tr trng hp
chi phớ ny khụng tng ng vi phn khi lng xõy lp ó hon thnh. Khon
chi phớ ny cú th bao gm cỏc chi phớ ph thờm, cỏc khon bi thng v chi
thng thc hin hp ng theo tha thun vi khỏch hng. Khi kt qu thc hin
hp ng xõy dng khụng th c c tớnh mt cỏch ỏng tin cy, doanh thu ch
c ghi nhn tng ng vi chi phớ ca hp ng ó phỏt sinh m vic c
hon tr l tng i chc chn.