Tải bản đầy đủ
c, Hiệu quả của biện pháp:

c, Hiệu quả của biện pháp:

Tải bản đầy đủ

56

nhận phải đúng lúc, đúng việc công bằng và có giá trị với người lao động , tạo
động lực cho họ hướng tới các hoạt động tích cực mang lại lợi ích cho công ty.
3.2.3. Biện pháp 3: Đầu tư mua mới hệ thống máy cắt plasma CNC vả
máy hàn tự động
Mục tiêu của biện pháp: Đây là hệ thống máy cắt thép hiện đại được lập trình
trên phầm mềm máy tính hiện đại có độ chính xác cao, năng suất chất lượng được
nâng lên rõ rệt khi đưa vào sử dụng.
Căn cứ đưa ra biện pháp: Sau khi khảo sát thực tế tại bộ phận lấy dấu tiếp
nhận vật liệu đầu vào năng suất làm việc còn thấp, công nhân lao động khi lấy dấu
cắt thép khi vẫn còn làm thủ công cắt bằng máy cắt cầm tay. Nhiều đơn hàng do
khách hàng yêu cầu tiến độ ngắn nhưng công ty không thể đáp ứng kịp, dẫn đến
việc mất đi nhiều đơn hàng lớn.
Nội dung của biện pháp:
-

Đặt mua hệ thống máy cắt plasma CNC với công nghệ của các nước

tiên tiến như Nhật, Đức, Mỹ…
Cử đi đào tạo kỹ sư vận hành về lập trình CNC
Chi phí và hiệu quả của biện pháp: Chí phí đầu tư cao nhưng sẽ là 1 sự lựa
chọn sáng suốt lâu dài khi chọn hệ thống máy có xuất sứ từ các nước tiên tiến. Có
độ bền cao tính ra chi phí bảo dưỡng, phụ tùng tiêu hao trên 1 mét cắt sẽ thấp.
Ước tính chi phí và hiệu quả của biện pháp:
a, Chi phí của biện pháp:

STT
1
2

Loại sản phẩm
Máy cắt CNC

Bảng chi phí biện pháp
Số lượng
Đơn giá
(chiếc)

(vnđ)

2
150,000,000
plasma
Máy hàn tự động
5
50,000,000
Tổng Cộng
Giá trị khấu hao hàng năm

Thành tiền
300,000,000
250,000,000
550,000,000
55,000,000

57

(Khấu hao theo đường thẳng thời gian khấu hao 10 năm)

58

b, Kết quả của biện pháp:

STT
1
2
3

Kết quả của sản xuất
Đơn giá
Nội dung
Số lượng
(vnđ)
Điện (kWh)
30,000
1,508.85
Gas (bình 45kg)
20
1,300,000
Que hàn (hộp)
100
110,000
Tổng Cộng

Thành tiền
45,265,500
26,000,000
11,000,000
82,265,500

c, Hiệu quả của biện pháp
Hiệu quả của biện pháp
STT
Nội dung
1
Kết quả biện pháp
2
Chi phí của biện pháp
3
Lợi nhuận ước tính của biện pháp
3.2.4 Tổng hợp hiệu quả của các biện pháp:

Giá trị
82,265,500
55,000,000
27,265,500

- Các biện pháp này đưa ra được dựa trên các cơ sở phân tích và nắm bắt nhu cầu
tình hình thực tế so với mặt bằng chung để khắc phục những nguyên nhân gây ra
lỗi, giúp phân xưởng sản xuất giảm tỷ lệ hàng hỏng.
Tổng hợp kết quả thu được của các biện pháp
Doanh thu
Chi phí tăng Lợi nhuận thu
STT

1

2

3

Biện pháp

Đào tạo cán bộ,
nhân viên
Mua máy cắt CNC
plasma, máy hàn
tự động
Ban hành quy chế
thưởng phạt
Tổng Cộng

tăng thêm do

thêm do biện

được do biện

biện pháp
1

pháp
2

pháp
3=1-2

130,000,000

44,250,000

85,750,000

82,265,500

55,000,000

27,265,500

33,000,000

18,300,000

14,700,000

245,265,500

117,550,000

127,715,500

59
- Kết quả qua 3 biện pháp mang lại là: doanh thu tăng thêm 245 triệu đồng, lợi

Nhuận tăng thêm do biện pháp mang lại là 127,7 triệu đồng

KẾT LUẬN

Cũng như tất cả doanh nghiệp khác trong quá trình sản xuất kinh doanh Công
Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghiệp Nặng Doosan Hải Phòng Việt Nam đã
luôn quan tâm chú trọng đến biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong
những năm kinh tế suy thoái vừa qua công ty luôn luôn cố gắng nỗ lực vươn lên
nhằm đạt chất lượng sản phẩm cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo
chất lượng và không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm có vai trò vô
cũng quan trọng nhằm tạo dựng uy tín và thương hiệu cho doanh nghiệp.
Qua thời gian nghiên cứu tôi thấy đây là đề tài tương đối rộng, hơn nữa do
hạn chế về thời gian tìm hiểu nghiên cứu, cũng như hiểu biết chuyên môn nên bài
thực tập này cũng không tránh khỏi những sai sót. Tôi rất mong nhận được sự
đóng góp ý kiến của các thầy cô trong khoa quản trị kinh doanh cũng như của các
bạn sinh viên để tôi có thể hoàn thiện hơn nữa bài thực tập của mình. Một lần nữa
tôi xin chân thành cảm ơn TS. Vũ Thế Bình, người đã hướng dẫn chỉ bảo tôi trong
suốt thời gian hoàn thành bài thực tập này.

60

61

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2. Bảng cân đối kế toán
3. Dịch vụ tìm kiếm trực tuyến: www.google.com
4. Bảng thống kê lỗi của Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng Doosan Hải Phòng
Việt Nam ba tháng gần đây.
5. Trung tâm năng suất chất lượng: www.vpc.org.vn
6. Bài giảng “Quản trị chất lượng”- Thầy giáo Nguyễn Duy Khánh (Khoa QTKDĐại Học Hải Phòng)

62

MỤC LỤC
Lời mở đầu............................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY.................................................................2
1.1. Quá trình ra đời và phát triển công ty..................................................................................................2
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty......................................................................................................5
1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty...................................................................................................5
1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cá nhân, từng phòng chức năng và từng bộ phận
sản xuất.....................................................................................................................................................1
1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty..........................................................................................3
1.4 Đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của công ty.................................................................................................5
1.4.1 Tình hình sản phẩm chính và thị trường chính của doanh nghiệp theo thời gian........................5
1.4.2 Tình hình chiến lược và kế hoạch...................................................................................................6
1.4.3 Tình hình lao động và tiền lương....................................................................................................8
1.4.4 Quản trị các yếu tố vật chất..........................................................................................................11
1.4.5 Quản trị chất lượng.......................................................................................................................12
1.4.6 Quản trị thương mại-marketing....................................................................................................13
1.4.7 Quản trị tài chính-dự án đầu tư...................................................................................................15
1.4.8 Tình hình tài chính.........................................................................................................................17

CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Ở CÔNG TY
DOOSAN VINA HAIPHONG..............................................................................18
2.1: Một số vấn đề lý thuyết về công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty Doosan Vina
Haiphong.....................................................................................................................................................18
2.1.1: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của công tác quản lý chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp 18
2.1.2: Nội dung:......................................................................................................................................20
2.1.3: Các chỉ tiêu đánh giá:...................................................................................................................20