Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3:ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DOOSAN HẢI PHÒNG VIỆT NAM

CHƯƠNG 3:ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DOOSAN HẢI PHÒNG VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ

45

3.2. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cho công
ty
3.2.1 Biện pháp 1: Đào tạo chuyên môn và kỹ năng quản lý cho cán bộ, công
nhân
Hầu hết đốc công ở nhà máy nói chung và ở phân xưởng nói riêng đều chưa
có được các kỹ năng quản lý mà chỉ có chuyên môn kỹ thuật, còn công nhân là lao
động trẻ chưa có kinh nghiệm, không có ý thức tuân thủ các quy định đặt ra. Việc
đào tạo chuyên môn cho công nhân và kỹ năng quản lý cho cán bộ là việc hết sức
cần thiết. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý chất lượng về việc áp dụng các
công cụ thống kê. Để thực hiện và duy trì biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm
có hiệu quả thì điều quan trọng là phải có một đội ngũ cán bộ và công nhân lao
động trực tiếp sản xuất hiểu rõ được vai trò, trách nhiệm và công việc mình đang
ghánh vác. Việc sử dụng các công cụ thống kê là chìa khóa nhằm nâng cao chất
lượng sản phẩm.Xây dựng mạng lưới thông tin hai chiều từ cấp lãnh đạo đến người
lao động trong nhà máy và giữa các phòng ban, bộ phận cũng như giữa nhà máy và
công ty.
Mục tiêu của biện pháp: Giảm giá trị hàng hỏng xuống
Căn cứ đưa ra biện pháp: căn cứ vào việc điều tra về tỷ lệ hàng hỏng 6
tháng đầu năm 2013 ta nhận thấy một phần lỗi lớn là do trình độ quản lý của cán
bộ chưa tốt, công nhân không tuân thủ các yêu cầu được quy định, tay nghề còn
yếu kém. Chính vì vậy việc đào tạo cho các cán bộ quản lý, công nhân nhận thức
được trách nhiệm trong công việc để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm hàng
hỏng là điều quan trọng. Công tác đào tạo khi được tiến hành tốt sẽ mang lại cho
không chỉ nhà máy mà cả những người lao động.
Nội dung biện pháp:
Tổ chức đào tạo toàn công ty, phòng đảm bảo chất lượng sẽ lên danh sách
tham gia của các đơn vị và bố trí lớp học, thành phần:

46

Giám đốc sản xuất; Trưởng, phó phòng ban công ty
Đốc công phân xưởng; Tổ trưởng, trưởng ca, công nhân
Số lượng 30 người/ lớp (mỗi lớp là một chuyên đề)
Chi phí 50.000.000 đồng/ 1 chuyên đề tương đương 1.500.000
đồng/người/1 chuyên đề
Kế hoạch đào tạo của phân xưởng bao gồm những nội dung sau:
* Xác định đối tượng cần đào tạo và số lượng tương ứng:
Giám đốc sản xuất: 01 người, Quản đốc: 20 người Phó quản đốc: 20 người
Tổ trưởng sản xuất: 03 người
Trưởng, phó phòng sản xuất: 02 người
Trưởng, phó phòng đảm bảo chất lượng, đốc công QC: 03 người, kỹ thuật
viên trực tiếp kiểm tra chất lượng sản phẩm: 40 người
*Xác định thời gian và địa điểm đào tạo:
Thời gian bắt đầu 13h30 đến 17h các ngày trong tuần (ngày học theo từng
khoá)
Địa điểm đào tạo: Ngay tại chính công ty
Đơn vị đào tạo: Chuyên gia của trung tâm năng suất chất lượng quốc gia
Các lớp được bố trí như sau:
Lớp 1: Quản lý sản xuất dành cho quản đốc phân xưởng
Số lượng tham gia: 02 người
Số buổi học: 04 buổi
Lớp 2: Quản lý sản xuất dành cho tổ trưởng sản xuất
Số lượng tham gia: 03
Số buổi học: 03 buổi
Lớp 3: Hoạch định và kiểm soát các nguồn lực vật chất trong sản xuất
Số lượng tham gia: 03 người (giám đốc, phó quản trị trưởng, trưởng phòng
sản xuất)

47

Số buổi học: 03 buổi
Lớp 4: Hoạch định tổng hợp và lịch trình sản xuất chính- kế hoạch sản xuất
Số lượng tham gia: 04 người (giám đốc, phó quản trị trưởng, trưởng phòng
sản xuất)
Số buổi học: 03
Lớp 5: Quản lý chất lượng
Số người tham gia: 15 người (giám đốc, phó quản trị trưởng, trưởng phòng
đảm bảo chất lượng, phó phòng quản lý chất lượng, đốc công QC)
Số buổi: 03 buổi
Lớp 6: Các kỹ năng làm việc hiệu quả dánh cho cán bộ quản lý sản xuất
Số người tham dự: 03 người (giám đốc, phó quản trị trưởng, trưởng phòng
sản xuất)
Số buổi: 06 buổi
Lớp 7: Quản lý, giảm chi phí sản xuất
Số người tham dự: 02 người (giám đốc, phó quản trị trưởng)
Số buổi: 03 buổi
Ước tính chi phí và hiệu quả của biện pháp:
a, Chi phí của biện pháp:
-

Chi phí của việc thuê giáo viên về đào tạo – Trung tâm năng suất Việt

Nam (số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tên khóa học

Bảng chi phí biện pháp
Số lượng
Số người
giáo viên

tham dự

1

2

Số tiền/ người

Thành tiền
(đồng)

Quản lý sản xuất dành
cho đốc công phân
xưởng

1,000,000

2,000,000

48

Quản lý sản xuất dành

1

3

1,000,000

3,000,000

1

3

1,000,000

3,000,000

lịch trình sản xuất-kế

1

4

1,000,000

4,000,000

hoạch sản xuất
Quản lý chất lượng
Các kỹ năng làm việc

1

15

1,000,000

15,000,000

hiệu quả dành cho quản

1

3

1,000,000

3,000,000

1

2

1,000,000

2,000,000

cho tổ trưởng sản xuất
Hoạch định và kiểm
soát các nguồn lực vật
chất trong sản xuất
Hoạch định tổng hợp và

lý sản xuất
Quản lý, giảm chí phí
sản xuất

Tổng chi phí
-

32,000,000

49
- Chi phí trả lương cho người học

Tên khóa học

Bảng chi phí biện pháp
Số người
Số buổi
Số tiền/ người
tham dự
học

Thành tiền
(đồng)

Quản lý sản xuất dành
cho đốc công phân

2

4

200,000

1,200,000

3

3

150,000

900,000

3

3

350,000

2,100,000

và lịch trình sản xuất-

4

3

300,000

2,100,000

kế hoạch sản xuất
Quản lý chất lượng
Các kỹ năng làm việc

15

3

100,000

1,800,000

hiệu quả dành cho

3

6

350,000

3,150,000

2

3

200,000

1,000,000

xưởng
Quản lý sản xuất dành
cho tổ trưởng sản
xuất
Hoạch định và kiểm
soát các nguồn lực vật
chất trong sản xuất
Hoạch định tổng hợp

quản lý sản xuất
Quản lý, giảm chí phí
sản xuất

Tổng chi phí
Tổng cộng chi phí =
44,250,000
b) Kết quả của biện pháp:
STT

Lọai lỗi

12,250,000
đồng

Kết quả của biện pháp
Số lỗi
Số
Sản Tỷ

Đơn giá

Thành tiền

trước

lỗi

phẩm

lệ

(đồng)

(đồng)

biện

sau

đạt

%

50

pháp

biện

tăng
pháp
Lỗi sửa chữa được

Xước, mài lõm, mài

1

thô, rỗ vật liệu
Thiếu mối hàn, dính

2

xỉ hàn, thiếu chi tiết
hàn
Xỉ hàn, đường hàn

3

cháy chân

2000

1000

1000

0.5

10,000

10,000,000

1000

950

50

0.1

10,000

500,000

600

400

200

0.3

10,000

2,000,000

Tổng cộng
Lỗi không sửa chữa được
Hàn sai kích thước,

4

0.1 100,000

10,000,000

800
700
100 0.1 100,000
Tổng cộng
Vậy trong 1 năm doanh thu của biện pháp là:

10,000,000
20,000,000

nhầm chi tiết
Hàn rỗ khí, hàn thủng

5

700

600

100

12,500,000

(12,500,000+20,000,000)x4

130,000,000

c) Hiệu quả của biện pháp:
STT
Nội dung
Giá trị
1 Kết quả biện pháp
130,000,000
2 Chi phí của biện pháp
44,250,000
Lợi nhuận ước tính của
3
85,750,000
biện pháp
Ngoài ra để duy trì tốt hơn hệ thống quản lý chất lượng ISO 90001 công ty
cần có các chính sách đào tạo tốt hơn:
Nhằm nâng cao nhận thức về chất lượng và quản trị chất lượng cho bộ máy
quản trị của doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên trong công ty cần phải được
đào tạo và hướng dẫn về thực chất của chất lượng sản phẩm và hiểu biết về ISO
90001.

51

Đào tạo tại chỗ: là hình thức đào tạo ngay trong quá trình làm việ, những
người có kinh nghiệm. Những người được giao trách nhiệm đào tạo phải tận tình
và có trách nhiệm trong việc đào tạo. Sau quá trình đào tạo cần phải kiểm tra kết
quả đào tạo xem người được đào tạo đã hiểu được đên đâu, có phải đào tạo không,
nguyên nhân nào làm họ không hiểu đồng thời cần đưa ra các giải pháp để khắc
phục nguyên nhân còn tồn tại đó. Cách thức đào tạo cần phải dễ hiểu, có thể quá
trình học gắn liền với trong thực tế sản xuất.
Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn theo các khóa học:
Các khóa học ngắn hạn hoặc dài hạn, trong giờ hoặc ngoài giờ làm việc.
Công tác đào tạo có thể tuân theo quy trình sau:
Quy trình này nhằm mục đích đưa ra những quy định có liên quan đến hoạt
động đào tạo nhằm đảm bảo tất cả mọi người có liên quan tới hệ thống chất lượng
có đủ trình độ để thực hiện nhiệm vụ được giao. Quy trình này áp dụng với toàn
thể cán bộ công nhân viên của công ty. Nội dung quy trình gồm: xác định nhu cầu
đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, thực hiện công tác đào tạo và lập hồ sơ đào tạo.
- Xác định nhu cầu đào tạo:
Nhu cầu đào tạo xuất phát từ những trường hợp sau: đào tạo công nhân mới,
đào tạo cho những người thay đổi vị trí công tác; để nâng cao trình độ cho các cán
bộ kỹ thuật
3.2.2 Biện pháp 2: Đưa ra quy chế thưởng phạt nghiêm khắc đối với
công nhân vi phạm nội quy lao động tại công ty
Mục tiêu của biện pháp:
Để đảm bảo tính công bằng, thống nhất và điều chỉnh, sửa chữa những hành
vi không phù hợp với nội quy và các quy định khác của công ty.
Căn cứ đưa ra biện pháp:

52

Hiện tại ở công ty chưa có biện pháp kỷ luật mạnh thông thường chỉ là nhắc
nhở, khiển trách đối với các lỗi nhỏ đó. Người lao động không bị ảnh hưởng do đó
không ý thức được việc tuân thủ nội quy lao động.
Nhưng lỗi nhỏ lặp lại nhiều lần sẽ phát sinh lỗi lớn do vậy cần đưa ra hình
thức kỷ luật thích đáng để người lao động có trách nhiệm đối với công việc được
phân công.
Nội dung của biện pháp:
-

Phát hành thẻ đối với mỗi người vi phạm:

Vi phạm nội qui cấp độ I
Họ và tên:

Vi phạm nội qui cấp độ II
Họ và tên:

Bộ phận:

Bộ phận:

Nội dung vi phạm:

Nội dung vi phạm:

Số phát hành:
hành:

Ngày phát hành:

Số phát hành:

Ngày phát

53

- Thẩm quyền phát hành thẻ:

Cán bộ công nhân viên công ty giữ các chức vụ từ tổ trưởng trở lên có quyền phát
hành thẻ đối với những người lao động của bộ phận mình và yêu cầu phát hành thẻ
khi phát hiện công nhân của bộ phận khác vi phạm
Khi có nhu cầu phát hành thẻ (theo mẫu) phải yêu cầu bộ phận quản lý nhân sự
cấp,
ghi chú vào tất cả các mục có liên quan, người phạm lỗi phải ký vào thẻ (hoặc
người làm chứng ký vào thẻ). Sau đó nộp thẻ cho bộ phận quản lý nhân sự tổng
hợp, xử lý, báo cáo giám đốc nhà máy và dán thông báo trên bảng tin.
Toàn bộ công nhân viên công ty khi phát hiện ra lỗi vi phạm của người khác đều có
quyền và nghĩa vụ nhắc nhở, thông báo với cấp trên để phát hành thẻ.
Quy định về phát hành thẻ như sau: Đối với một hành động gây nhiều lỗi sẽ tính
theo lỗi nặng nhất
+ Trường hợp phát hành thẻ vàng cấp độ I
-

Một lần đi muộn hoặc về sớm khi chưa có sự đồng ý của cấp trên
Một lần không đột mũ (khi làm việc dưới xưởng) hoặc đi giầy dẫm gót.
Vứt rác không đúng nơi quy định, làm mất vệ sinh chung
Không thực hiện vệ sinh 3S tại nới làm việc hoặc không có ý thức thực hiện tốt
Tự ý rời khỏi vị trí làm việc không được sự đồng ý của cấp trên
Không tuân thủ theo bảng tiêu chuẩn công việc, gây phế phẩm
Không tuân thủ mệnh lệnh cấp trên
Quên quẹt vân tay 3 lần trên một tháng
Hút thuốc lá không đúng nơi quy định
Cố ý bao che những người phạm lỗi

54
- Không sử dụng đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động tại những nơi quy định

bắt buộc, các vị phạm khác tương tự những lỗi trên
+ Trường hợp phát hành thẻ đỏ cấp độ II
-

Những người đã bị phát thẻ vàng ở cấp độ I và vẫn tái phạm
Ngủ trong giờ làm việc, Chơi game trong giờ làm việc
Dùng chất kích thích (rượu, bia…) trong lúc làm việc
Không tuân thủ các quy định an toàn
Chơi cờ bạc trong công ty
Không thực hiện 3S gây hậu quả nghiêm trọng
Không tuân thủ giờ giấc làm việc (giải lao, ăn cơm không đúng giờ quy định)
Các vi phạm khác tương tự như các lỗi trên
* Xử phạt, khen thưởng đối với người vi phạm và phát hiện ra vi phạm

- Mỗi người phát hiện vi phạm được thưởng 20.000 đồng/lần
- Đối với mỗi thẻ vàng cấp độ I bị phạt 30.000 đồng.
- Đối với mỗi thẻ đỏ cấp độ II bị phạt 50.000 đồng

Ước tính chi phí và hiệu quả của biện pháp
a, Chi phí của biện pháp:
Bảng chi phí biện pháp
STT

Loại chi phí

1

Chi phí in thẻ màu vàng cấp

100 tờ A4=600 (đ) 2.000

200.000

2

Chi
độ I phí in thẻ màu đỏ cấp

50 tờ A4=300
thẻ

2.000

100.000

20.000

18.000.00
18.300.00

Chi
độ IIphí thưởng người
3
phát hiện vi phạm
Tổng cộng

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

thẻ
900 thẻ

0

55

b, Kết quả của biện pháp:
Trong một năm ước tính phát hành 600 thẻ vàng loại I và 300 thẻ vàng loại II

Kết quả của biện pháp
STT

Loại thẻ phát hành

1

Thẻ màu vàng cấp độ I

2

Thẻ màu đỏ cấp độ II

Số thẻ

Số tiền/1

phát
600

thẻ
30.000

18.000.00

300

50.000

15.000.00
0

Thành tiền

33.000.00
0

Tổng cộng

0
c, Hiệu quả của biện pháp:
ĐVT : Đồng
STT

Nội dung

Giá trị

1

Kết quả của biện pháp

33.000.000

2

Chi phí của biện pháp

18.300.000

3

Lợi nhuận ước tính của biện pháp 3

14.700.000

Tất cả những phương án sản xuất kinh doanh , sản xuất mới cũng sẽ được
truyền tới từng cá nhân bộ phận trong công ty để công ty có thể phát triển thuận lợi
và sẵn sàng tiếp thu phản ánh , những ý kiến của những con người tâm huyết. Mọi
quyết định về việc sản xuất, chế độ lương thưởng hay chế độ xử phạt cũng sẽ được
công khai để toàn công ty được biết và thực hiện.
Thực hiện nghiêm túc các biện pháp thưởng phạt. Công ty cần xây dựng các
chính sách khen thưởng và phạt rõ ràng nhằm khuyến khích mọi người tham gia
tích cực vào các hoạt động nâng cao chất lượng. Các hình thức khen thưởng, công