Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Ở CÔNG TY DOOSAN VINA HAIPHONG

CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Ở CÔNG TY DOOSAN VINA HAIPHONG

Tải bản đầy đủ

19

Nhiệm vụ của quản lý chất lượng: Xác định mức chất lượng cần đạt được; Tạo ra
sản phẩm dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn đề ra; Cải tiến để nâng cao mức phù hợp
với nhu cầu.
- Đặc điểm:
• Chính sách chất lượng: Là toàn bộ ý đồ và định hướng về chất lượng sản phẩm
hay dịch vụ do lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp chính thức công bố, đó chính
là sự khẳng định cách thức đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua các biện
pháp cơ bản nhất mà doanh nghiệp có thế mạnh
• Hoạch định chất lượng: Là hoạt động nhằm thiết lập các mục tiêu chất lượng cho
sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp đồng thời để ra biện pháp phương pháp
phối hợp nguồn lực nhằm thực hiện các yêu cầu đối với chất lượng của doanh
nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.
• Kiểm soát chất lượng: Là tập thể các kỹ thuật các hoạt động tác nghiệp được sử
dụng thực hiện yêu cầu chất lượng thông qua quá trình theo dõi giám sát, đồng thời
đưa ra các biện pháp tác động điều chỉnh
• Hệ thống chất lượng: Là bao gồm cơ cấu tổ chức mối quan hệ giữa các bộ phận
thông qua các thủ tục cũng như nguồn lực cần thiết để thực hiện công tác quản lý
chất lượng từ đó tạo ra những điểm mạnh hay điểm yếu của sản phẩm dịch vụ hay
doanh nghiệp.
• Đảm bảo chất lượng: Được hiểu là mọi biện pháp kế hoạch nhằm chứng minh và
khẳng định đem lại lòng tin với các yêu cầu chất lượng.
- Vai trò: Khách hàng là yếu tố đầu tiên để doanh nghiệp quan tâm và doanh nghiệp
quan tâm đó chính là nhu cầu của họ chính là chất lượng của sản phẩm mà họ bỏ
tiền ra để mua như vậy là chất lượng thì doanh nghiệp phải quan tâm chất lượng
đối với sản phẩm mà mình làm ra… không chỉ một mình doanh nghiệp sản xuất và
bán cho mọi người mà có nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm để bán cho mọi
người, chính vì vậy một mặt thoả mãn khách hàng về chất lượng, một mặt còn phải
đem chất lượng sản phẩm của mình ra cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh. nếu khách

20

hàng tẩy chay sản phẩm của mình tức là chất lượng sản phẩm của mình để thua so
với đối thủ cạnh tranh và đó chính là nguy cơ của doanh nghiệp.
2.1.2: Nội dung:
- Các nguyên tắc quản lý chất lượng trong doanh nghiệp:
• Khách hàng: là toàn bộ hoạt động quản lý chất lượng phải được định hướng bới
khách hàng Coi trọng con người trong quản lý chất lượng vì nhân tố con người là
yếu tố số 1 trong quá trình quản trị - Phải thực hiện một cách toàn diện và đồng bộ
phải thực hiện đồng thời với việc cải tiến chất lượng
• Phải theo 1 quá trình
• Phải được thường xuyên kiểm tra
- Các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng
• Chức năng hoạch định chất lượng: Là 1 quá trình xác định các hệ thống mục tiêu
đồng thời đề ra biện pháp, phương pháp để phối hợp nguồn lực của tổ chức hay
doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu chất lượng sản phẩm dịch vụ của doanh
nghiệp một khoảng thời gian nhất định (bắt đầu và kết thúc)
• Chức năng phối hợp và điều hòa sản xuất: Được hiểu là những hoạt động của sản
xuất khắc phục những tồn tại đưa chất lượng sản phẩm nên mức cao hơn trước,
kích thích đảm bảo nâng cao chất lượng thông qua áp dụng chế độ thưởng phạt do
các nhà quản trị cấp cao quy định.
• Chức năng kiểm tra chất lượng: Kiểm tra một là quá trình sử dụng các hoạt động
tác nghiệp nhằm thu nhập phân tích các kết quả đạt được về chất lượng so sánh tiêu
chuẩn (của ngành, của doanh ngiệp, quốc tế) kết luận đồng thời đề ra biện pháp
phương pháp nhằm khuyến khích hoặc điều chỉnh các sai lệch.
- Các phương pháp quản lý chất lượng
• Phương pháp kiểm tra chất lượng ( toàn bộ; điển hình)
• Phương pháp đảm bảo chất lượng (C6)
• Phương pháp quản lý chất lượng toàn diện (TQM)
• Phương pháp quản lý chất lượng ISO
2.1.3: Các chỉ tiêu đánh giá:
-

Sơ đồ lưu trình

21

• Là hình thức thể hiện toàn bộ các hoạt động cân thực hiện của 1 quá
trình sản xuất sản phẩm hoặc cung ứng các dịch vụ thông qua các sơ
đồ khối hoặc ký hiệu nhất định

22

• Mô hình:
Các hoạt động
(sản xuất hoặc
cung ứng)

Bắt
đầu

-

Quy
ết
định

Kết
thúc

Sơ đồ nhân quả (Xương cá – Ishikawa)
Không
• Là một sơ đồ biểu diễn mối quan
hệ tốt
giữa kết quả và nguyên nhân gây
ra kết quả đó, kết quả là những chỉ tiêu chất lượng cần theo dõi đánh
giá còn nguyên nhân là những yếu tố ảnh hưởng tới chỉ tiêu chất
lượng.
• Mô hình: 4 M
Con người (Man)

Vật liệu (Material)

Phương pháp
(Methods)

Máy móc
(Machine)

Chỉ tiêu chất
lượng

Công nghệ: là biến đầu vào thành đẩu ra
Quy trình:
Phân tích đăc tính chất lượng
Vẽ chỉ tiêu chất lượng là 1 mũi tên hình xương cá đầu mũi tên ghi chỉ

tiêu chất lượng
 Xác định các yếu tố chính ảnh hưởng tới chỉ tiêu chất lượng (xương
nhánh)
 Tìm tất cả các yêu tố khác ảnh hưởng tới nhóm yếu tố chính xác định

-

(xương dăm)
 Ghi tên các yếu tố để ra các biện pháp giải pháp
Biểu đồ Pareto
• Là 1 đồ thị hình cột phản ánh các dữ liệu chất lượng thu thập được sắp
xếp các dữ liệu từ cao đến thấp đồng thời chỉ rõ các vấn đề ưu tiên
giải quyết trước
Q

A
B
C

P

23

-

* Các bước lập biểu đồ: có 7 bước
B1: Xác định các loại sai sót
B2: Sắp xếp dữ liệu trong bảng từ lớn đến bé
B3: Tính tỷ lệ % của dạng sai sót
B4: Tính tỷ lệ % của dạng sai sót theo tích lũy
B5: Vẽ đồ thị hình cột
B6: Vẽ đường cong tích lũy
B7: Viết tiêu đề nội dung và đề ra các giải pháp

2.2: Công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty Doosan Vina Haiphong
2.2.1: Thực trạng về công tác quản lý chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp
Tổng quan chung về chất lượng sản phẩm của công ty Doosan Vina HaiPhong:
- Chính sách chất lượng của Doosan Vina Haiphong là “cung cấp các Sản
phẩm và Dịch vụ có chất lượng cao cho Khách hàng”.
- Mục tiêu của Doosan Vina Haiphong là làm thoả mãn mọi yêu cầu của
khách hàng thông qua các yêu cầu của hợp đồng, các thông số kỹ thuật, Code và
Tiêu chuẩn áp dụng và các yêu cầu của luật định.
- Nhu cầu của khách hàng là mục đích hàng đầu của Doosan Vina Haiphong.
Mục tiêu của Doosan Vina Haiphong là đạt được mục đích này thông qua việc thực
hiện các phương pháp sản xuất có hiệu quả, đáng tin cậy, kỹ thuật cao và giá thành
phù hợp. Doosan Vina Haiphong cam kết sản xuất những sản phẩm có chất lượng
cao đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong khi vẫn duy trì được lợi nhuận thích
đáng để khẳng định vai trò của Doosan Vina Haiphong là một Công ty hàng đầu
trong ngành công nghiệp thông qua việc cải tiến liên tục các quá trình.
Hệ thống đảm bảo chất lượng của Công ty được thiết lập để đảm bảo chính
sách chất lượng được thực hiện chính xác và các mục tiêu luôn được hoàn thành.
Chính sách chất lượng và và các yêu cầu của Chương trình Đảm bảo chất lượng

24

của Doosan Vina Haiphong luôn đảm bảo được tất cả các phòng ban ở Doosan
Vina Haiphong thông hiểu rõ, cũng như được thực hiện và duy trì.Các Trưởng
phòng ban phải đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp sẵn có, phân công các nhân viên
đã qua đào tạo và có đủ năng lực thực hiện các hoạt động có ảnh hưởng tới chất
lượng của sản phẩm và dịch vụ. Doosan Vina Haiphong duy trì quan điểm mở
trong việc xác định các vấn đề chất lượng. Bất kỳ nhân viên nào phát hiện ra điểm
không phù hợp liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ hay có đề xuất cải tiến chất
lượng sẽ thông báo lên lãnh đạo trực tiếp hoặc tới phòng Đảm bảo Chất lượng. Tổng
Giám đốc của Doosan Vina Haiphong có quyền và trách nhiệm giải quyết bất kỳ
những mâu thuẫn nào mà Trưởng phòng QA không thể giải quyết được. Song, các
biện pháp này sẽ không đi ngược lại với Sổ tay đảm bảo chất lượng, Code và các
yêu cầu của hợp đồng.
2.2.2: Hệ thống và quy trình quản lý chất lượng tại công ty Doosan Vina
Haiphong:
2.2.2.1: Yêu cầu chung:
DOOSAN VINA HAIPHONG thực hiện một Hệ thống quản lý chất lượng,
hệ thống này thường xuyên được duy trì tính hiệu quả và cải tiến quá trình phù
hợp với yêu cầu của ISO 9001(2008).

Trách nhiệm của lãnh đạo

Hình 1: Hệ thống Quản lý Chất lượng

Chính sách chất
lượng & Mục tiêu đảm
bảo chất lượng
Trao đổi thông tin
nội bộ & và với
bên ngoài

Kiểm soát hồ sơ
chất lượng

Xem xét của lãnh
đạo

Kiểm soát tài liệu
và dữ liệu

25

Quản lý nguồn lực

Đo lường, Phân tích và Cải tiến

Tạo sản phẩm

Nguồn
nhân lực

Cơ sở hạ tầng

Đào tạo
Môi trường
làm việc

Xem xét
hợp đồng

Kiểm soát sản
phẩm không
phù hợp

Đánh giá sự
hài lòng của
khách hàng

Hoạt động
khắc phục và
phòng ngừa

Cải tiến liên
tục

Kiểm soát
quá trình
thống kê

Hoạch định
Kiểm soát
quá trình
sản xuất

Kiểm soát
thiết kế

Mua hàng

Kiểm tra &
Thử nghiệm

Kiểm định

Bảo quản

Xác định và
truy tìm nguồn
gốc vật liệu

Kiểm soát sản
phẩm do khách
hàng cung cấp

Giao nhận, bốc
xếp, đóng gói
và vận chuyển

Hình 2: Các quá trình và sự tương tác:

Sự chuyển đổi

Đầu vào

Đánh giá
nội bộ

Đầu ra

Phản hồi từ
khách hàng

Yêu cầu
của khách
hàng
Qu¸ tr×nh Marketing/Xem
xÐt hợp đồng (QCP0301)

Quá trình thiết kế
(QCP-0401)
Quá trình mua hàng
(QCP-0501)
Qu¸ tr×nh sản xuất

(QCP-0901)
Các hoạt động của quá
trình chính.
Đầu ra
Đầu vào

Hỗ trợ
Quá trình kiểm
định
(QCP-1201)
Cơ sở hạ tầng & bảo dưỡng,
Nguồn
nhân lực, Sự tính toán Hỗ trợ kỹ
thuật, Công nghệ thông tin, Chất lượng, Cải tiến liên tục v.v

Quá trình vận chuyển và
giao hàng (QCP-1301)

Chuyển
hàng tới
Khách
hàng

26

-

Sự hiệu quả của Hệ thống Quản lý Chất lượng được xem xét dựa trên

các mục tiêu do Giám đốc của mỗi phòng ban thiết lập bằng cách đánh giá nội bộ
và thông qua các cuộc họp định kỳ.
Kết quả của phép đo này được ghi trong Xem xét của lãnh đạo, trong
đó nếu cần thiết sẽ đưa ra các hoạt động khắc phục hoặc các hoạt động cải tiến liên
tục nhằm mục đích đảm bảo có được các kết quả đã hoạch định và các quá trình thì
liên tục được cải tiến.
Diễn tiến tiếp theo của các hoạt động khắc phục và các hoạt động cải
tiến liên tục được giám sát trong Xem xét của lãnh đạo sau này.
2.2.2.2: Yêu cầu về hệ thống tài liệu
-

Khái quát

Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng bao gồm

Các văn bản công bố về chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng
Sổ tay Đảm bảo chất lượng
Các thủ tục quản lý chất lượng
Hướng dẫn công việc, Bản vẽ, Quy trình, Kế hoạch Kiểm tra và Thử

nghiệm, Travelers

Hồ sơ, mẫu, mác, nhãn dính
Sổ tay Đảm bảo chất lượng

Phạm vi Chương trình đảm bảo chất lượng của DOOSAN VINA
HAIPHONG

Chương trình Đảm bảo chất lượng được mô tả trong Sổ tay này được
thiết lập theo ISO 9001 để đảm bảo cung cấp sản phẩm phù hợp với yêu cầu của
khách hàng, các yêu cầu của thông số kỹ thuật và mục tiêu chất lượng của
DOOSAN VINA HAIPHONG.

Sổ tay Đảm bảo chất lượng này là tài liệu cơ bản cho Chương trình
Đảm bảo chất lượng.

Sổ tay Đảm bảo chất lượng được hỗ trợ bởi các quy trình và hướng
dẫn đưa ra các chi tiết cụ thể cho các hoạt động được miêu tả trong Sổ tay chất
lượng. Những quy trình, hướng dẫn này sẽ không phủ nhận, làm giảm bớt hay bác