Tải bản đầy đủ
A . MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

A . MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

Tải bản đầy đủ

Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tế

n cỏc nguyờn nhõn nguyờn thu, ú l nhng nguyờn nhõn khụng th hoc khụng
nht thit phi chia nh hn na. ú thng cha ng mt hot ng hay mt nhúm
cỏc hot ng cỏ bit.
Nh vy
i tng nghiờn cu l cỏc quỏ trỡnh v kt qu kinh doanh c biu hin c
th thụng qua cỏc ch tiờu kinh t vi s tỏc ng ca cỏc nhõn t nh hng.
2.3 . Mc ớch phõn tớch
- ỏnh giỏ kt qu hot ng kinh doanh , kt qu ca vic thc hin nhim v
c giao. ỏnh giỏ vic thc hin, chp hnh cỏc ch chớnh sỏch ca nh nc.
- Xỏc nh cỏc nhõn t nh hng v mc nh hng ca cỏc nhõn t n kt
qu hot ng kinh t cn nghiờn cu, xỏc nh cỏc nguyờn nhõn dn n s bin ng
cỏc nhõn t lm nh hng trc tip n mc v xu hng ca hin tng nghiờn
cu.
- xut phng hng v bin phỏp ci tin cụng tỏc khai thỏc cỏc kh
nng tim tng trong ni b doanh nghip nhm nõng cao hiu qu hot ng sn xut
kinh doanh.
2.4. Nguyờn tc phõn tớch
- Phõn tớch bao gi cng xut phỏt t vic ỏnh giỏ chung sau ú mi i sõu
phõn tớch chi tit tng khớa cnh ca s vn ng ca hin tng nghiờn cu.
- Phõn tớch phi t trong s vn ng v phỏt trin ca hot ng kinh t cú
nh vy mi thy c xu hng phỏt trin ca s vic v thy c tớnh qui lut ca
nú.
- Phõn tớch phi c thc hin trong mi quan h qua li gia cỏc hin tng
kinh t, cú nh vy mi thy c nguyờn nhõn phỏt trin ca s vic.
- Phõn tớch phi i sõu vo nguyờn cu tng b phn cu thnh cỏc hin tng
kinh t xem xột mi quan h ni ti ca hin tng kinh t ú. T ú thy c bn
cht ca s vn ng v phỏt trin kinh t.
- Phõn tớch phi m bo tớnh ton din, khỏch quan v trit.
b. Cỏc phng phỏp k thut dựng trong phõn tớch
I. Cỏc phng phỏp ỏnh giỏ kt qu kinh doanh:
1.1. Phng phỏp so sỏnh:

Sinh viên: Trần Hoài Thu
Trang:3
Lớp:QKT46T4

Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tế

So sỏnh l mt phng phỏp s dng ph bin trong phõn tớch nhm xỏc nh
hay ỏnh giỏ kt qu sn xut kinh doanh xỏc nh v trớ v xu hung bin ng ca
hin tng kinh t.
Trong quỏ trỡnh phõn tớch m s dng phng phỏp so sỏnh thỡ cỏc hin tng
nghiờn cu c a v cựng mc thi gian, cựng mc ớch nghiờn cu.
Phng phỏp so sỏnh c s dng trong cỏc trng hp sau:
- So sỏnh gia tr s ch tiờu thc t vi tr s k hoch hoc nh mc.
- So sỏnh gia tr s ch tiờu thc t k ny vi ch tiờu y k trc.
- So sỏnh gia cỏc n v vi nhau, gia cỏc n v thnh phn, gia n v
nghiờn cu vi ngnh hoc nn kinh t quc dõn.
- So sỏnh gia thc t vi nhu cu, thc t vi kh nng
Cỏc phng phỏp so sỏnh:
a/ So sỏnh bng s tut i:
õy l phng phỏp phn ỏnh quy mụ khi lng ca hin tng nghiờn cu
tng hoc gim v s tuyt i gia hai k.
Phng phỏp xỏc nh:
+ Mc bin ng tuyt i (Chờnh lch tuyt i):

y = y1 y 0
Trong ú:

y1: l mc ch tiờu ca k nghiờn cu
y0: l mc ch tiờu ca k gc

b/ So sỏnh bng s tng i:
õy l phng phỏp cho ta thy xu hng bin ng, tc phỏt trin, k cu
ca tng th, trỡnh ph bin ca hin tng.
Trong phõn tớch thng dựng cỏc loi s tng i sau:
* S tng i k hoch:
Dựng ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin k hoch ca cỏc ch tiờu kinh t. Phng
thc ny cú hai dng:
Dng n gin:
T l hon thnh k hoch:
Trong ú:

Sinh viên: Trần Hoài Thu
Trang:4
Lớp:QKT46T4

kkh =

y1
* 100 (%)
ykh

Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tế

yKH: l mc ch tiờu k k hoch
Dng liờn h: khi tớnh cn liờn h vi mt ch tiờu cú liờn quan xỏc nh mc
bin ng tng i v qua ú ỏnh giỏ s bin ng ca hin tng.
Mc bin ng tng i ca ch tiờu nghiờn cu (y'):y' = y1 - ykh * H s ca ch tiờu liờn h

H s ca ch tiờu liờn h =

Mứcdộ kỳnghiên cứucủachỉ
tiêu liê n hệ
Mứcdộ kỳ kếhoạchcủachỉ
tiêu liê n hệ

* S tng i ng thỏi:
õy l phng phỏp phn ỏnh xu hng bin ng, tc phỏt trin ca hin
tng qua thi gian.
Cụng thc xỏc nh:
Trong ú:

t=

y1
* 100 (%)
y0

y1 l mc k ngiờn cu.
y0 l mc k gc.

* S tng i kt cu:
Phng phỏp ny xỏc nh t trng ca tng b phn chim trong tng th (xỏc
nh kt cu ca ch tiờu nghiờn cu).
Cụng thc xỏc nh:

di =

yi
y
* 100 = n i * 100
(%)
ytt
yi
i =1

Trong ú:

di: t trng ca b phn th i.
yi: l mc ca b phn.
yt t l mc ca tng th.
n: mc ca tng th nghiờn cu.

Thụng qua s lng v t trng ca tng b phn ta thy c vai trũ ca tng
b phn ú vi tng th nghiờn cu ng thi cho ta thy nguyờn nhõn v bn cht
ca s bin ng.
* S tng i cng :
Phng phỏp phn ỏnh trỡnh ph bin ca hin tng nghiờn cu. Nú c
tớnh bng cỏch so sỏnh hai ch tiờu khỏc nhau nhng cú quan h vi nhau.
c/ So sỏnh bng s bỡnh quõn:

Sinh viên: Trần Hoài Thu
Trang:5
Lớp:QKT46T4

Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tế

õy l phng phỏp phn ỏnh mc m n v t c so vi s bỡnh quõn
chung ca tng th cng nh ca ton ngnh.
1.2. Phng phỏp chi tit:
a/ Phng phỏp chi tit theo thi gian:
VD:Q =QI + QII + QIII + QIV

Trong ú:Q: Khi lng sn phm sn xut trong nm.

Qi: Khi lng sn phm sn xut quý th i.
Kt qu sn xut kinh doanh l kt qu ca mt quỏ trỡnh do nhiu nguyờn nhõn
khỏch quan, ch quan khỏc nhau tỏc ng, bin i thc hin quỏ trỡnh trong tng n
v thi gian xỏc nh khụng ng u. Vỡ vy ta phi chi tit theo thi gian giỳp cho
vic ỏnh giỏ kt qu ca doanh nghip c chớnh xỏc v tỡm cỏc gii phỏp nõng cao
hiu qu sn xut kinh doanh.
Phng phỏp ny cú tỏc dng:
- Xỏc nh thi im m hin tng kinh t xy ra tt nht, xu nht.
- Xỏc nh tin phỏt trin, nhp iu phỏt trin ca hin tng kinh t cn
nghiờn cu.
iu kin ỏp dng: phng phỏp ny c ỏp dng khi cỏc nhõn t nh hng
cú mi quan h tng v c lp vi nhau.
b/ Phng phỏp chi tit theo a im:
Do cú nhng hin tng kinh t xy ra ti nhiu thi im khỏc nhau vi nhng
tớnh cht v mc khỏc nhau, vỡ vy cn phi chi tit theo a im.
Phng phỏp ny cú tỏc dng:
- Xỏc nh nhng n v, cỏ nhõn tiờn tin hoc lc hu, yu kộm.
- Xỏc nh s hp lý hay khụng hp lý trong vic phõn phi nhim v sn xut
gia cỏc n v sn xut hoc cỏ nhõn.
- ỏnh giỏ tỡnh hỡnh hch toỏn kinh doanh ni b.
c/ Phng phỏp chi tit theo cỏc b phn cu thnh:
Phng phỏp giỳp ta bit c quan h cu thnh ca cỏc hin tng v kt qu
kinh t, nhn thc c bn cht ca cỏc ch tiờu kinh t. T ú giỳp cho vic ỏnh giỏ
kt qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip c chớnh xỏc, c th v xỏc nh c nguyờn nhõn cng nh trng im ca cụng tỏc qun lý.

Sinh viên: Trần Hoài Thu
Trang:6
Lớp:QKT46T4

Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tế

II. Cỏc phng phỏp xỏc nh mc nh hng ca cỏc nhõn t n ch tiờu phõn
tớch
2.1. Phng phỏp thay th liờn hon:
Phng phỏp ny c vn dng trong trng hp khi cỏc nhõn t cú mi quan
h tớch, thng hoc kt hp c tớch, thng, tng, hiu.
Ni dung phng phỏp :
- Xỏc nh cụng thc biu th mi quan h gia ch tiờu phõn tớch vi cỏc nhõn
t nh hng v sp xp cỏc nhõn t theo th t nht nh, nhõn t s l ng ng
trc, nhõn t cht lng ng sau hoc theo mi quan h nhõn qu.
- Thay th ln lt v liờn tip cỏc nhõn t t giỏ tr k gc sang k nghiờn cu
theo th t trờn. Sau mi ln thay th tớnh giỏ tr ca ch tiờu khi thay th nhõn t ú,
sau ú so sỏnh vi giỏ tr ca ch tiờu khi nhõn t ú cha thay th (hay giỏ tr ca ln
thay th trc), ú chớnh l mc nh hng tuyt i ca nhõn t va thay th.

Mc nh hng
tng i

Mc nh hng tuyt i

=

Giỏ tr ca ch tiờu nghiờn cu
k gc

* 100 (%)

- Mi ln ch thay th giỏ tr ca mt nhõn t, cú bao nhiờu nhõn t thay th by
nhiờu ln, nhõn t no thay th ri thỡ gi nguyờn giỏ tr k phõn tớch cho ti ln
thay th cui cựng, nhõn t no cha thay th thỡ gi nguyờn giỏ tr k gc. Cui
cựng tp hp nh hng ca cỏc nhõn t v so vi chờnh lch ca ch tiờu.
Phng trỡnh khỏi quỏt:
Gi hin tng nghiờn cu l y cú 4 nhõn t nh hng l a,b,c,d. Cỏc nhõn t
nh hng cú mi quan h tớch. Ta cú phng trỡnh khỏi quỏt:
y=a*b*c*d
- Giỏ tr ch tiờu k gc:
y0 = a0 * b0* c0 * d0
- Giỏ tr ch tiờu k nghiờn cu:
y1 = a1 * b1 * c1 * d1
- Xỏc nh i tng phõn tớch:
y = y1 - y0 = a1 * b1 * c1 * d1 - a0 * b0 * c0 * d0
- Xỏc nh mc nh hng ca cỏc nhõn t n ch tiờu phõn tớch:
Xột nh hng ca nhõn t a n y (thay th ln 1):

Sinh viên: Trần Hoài Thu
Trang:7
Lớp:QKT46T4

Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tế

+ nh hng tuyt i:
+ nh hng tng i:

ya = a1* b0*c0 * d0- a0 * b0 * c0 * d0
ya =

ya
* 100(%)
yo

Xột nh hng ca nhõn t b n y (thay th ln 2):
+ nh hng tuyt i:

yb = a1* b1*c0 * d0 - a1* b0*c0 * d0

+ nh hng tng i:

yb =

yb
* 100(%)
yo

Xột nh hng ca nhõn t c n y (thay th ln 3):
+ nh hng tuyt i:

yc = a1* b1*c1 * d0 - a1* b1*c0 * d0

+ nh hng tng i:

yc =

yc
* 100(%)
yo

Xột nh hng ca nhõn t d n y (thay th ln 4):
+ nh hng tuyt i:

yd = a1* b1*c1 * d1 - a1* b1*c1 * d0

+ nh hng tng i:

yd =

yd
* 100(%)
yo

- Tng nh hng ca cỏc nhõn t:
y = ya + yb + yc + yd
y = ya + yb + yc + yd =

y
* 100(%)
yo

Bng phõn tớch tỡnh hỡnh thc hin ch tiờu nghiờn cu (Bng loi 1):

STT Ch tiờu

Ký n K
hiu v
gc

Mc nh
K
So
Chờnh hng n y
nghiờn sỏnh
lch Tuyt Tng i
cu
(%)
i
(%)

1

Nhõn t th nht

a

x

a0

a1

a

a

ya

ya

2

Nhõn t th hai

b

x

b0

b1

b

b

yb

yb

3

Nhõn t th ba

c

x

c0

c1

c

c

yc

yc

4

Nhõn t th t

d

x

d0

d1

d

d

yd

yd

Ch tiờu phõn tớch

y

x

y0

y1

y

y

*Phng phỏp ny cú nhng u nhc im:
- u im: tớnh toỏn n gin, nhanh chúng.

Sinh viên: Trần Hoài Thu
Trang:8
Lớp:QKT46T4

Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tế

- Nhc im:
+ Khi ỏp dng phng phỏp ny phi sp xp cỏc nhõn t theo ỳng th t
nht nh: nhõn t s lng ng trc, nhõn t cht lng ng sau, nu nhiờu nhõn
t cht lng v s lng thỡ sp xp theo mi quan h nhõn qu.
+ Phng phỏp ch xột nh hng ln lt ca cỏc nhõn t nhng trong thc t
nhiu khi cỏc nhõn t nh hng ng thi.
+ Khi xột mc nh hng ca nhõn t sau thỡ ta s dng kt qu ca nh
hng ca nhõn t trc. Vỡ vy, khi mt ln thay th nhm s a ra kt qu khụng
chớnh xỏc.
Phng phỏp nycũn gi l phng phỏp loi tr.
2.2.Phng phỏp s chờnh lch
iu kin vn dng: ging nh phng phỏp thay th liờn hon, ch khỏc nhau
ch khi xỏc nh mc nh hng ca nhõn t no ú n ch tiờu phõn tớch thỡ
trc tip dựng s chờnh lch gia giỏ tr k nghiờn cu so vi k gc ca nhõn t ú.
Phng trỡnh khỏi quỏt:
Gi hin tng nghiờn cu l y cú 4 nhõn t nh hng l a,b,c,d. Cỏc nhõn t
nh hng cú mi quan h tớch. Ta cú phng trỡnh khỏi quỏt:
y=a*b*c*d
- Giỏ tr ch tiờu k gc:
y0 = a0 * b0* c0 * d0
- Giỏ tr ch tiờu k nghiờn cu:
y1 = a1 * b1 * c1 * d1
- Xỏc nh i tng phõn tớch:
y = y1 - y0 = a1 * b1 * c1 * d1 - a0 * b0 * c0 * d0
- Xỏc nh mc nh hng ca cỏc nhõn t n ch tiờu phõn tớch:
nh hng ca nhõn t a n y:
+ nh hng tuyt i:

ya = (a1 - a0) * b0* c0 * d0

+ nh hng tng i:

ya =

ya
* 100(%)
yo

nh hng ca nhõn t b n y:
+ nh hng tuyt i:

yb = a1 *(b1 - b0)* c0* d0

+ nh hng tng i:

yb =

nh hng ca nhõn t c n y:

Sinh viên: Trần Hoài Thu
Trang:9
Lớp:QKT46T4

yb
* 100(%)
yo

Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tế

+ nh hng tuyt i:

yc = a1 * b1 (c1 - c0) * d0

+ nh hng tng i:

yc =

yc
* 100(%)
yo

nh hng ca nhõn t d n y:
+ nh hng tuyt i:

yd = a1 * b1 * c1 * (d1 - d0)

+ nh hng tng i:

yd =

yd
* 100(%)
yo

- Tng nh hng ca cỏc nhõn t:
y = ya + yb + yc + yd
y = ya + yb + yc + yd
2.3. Phng phỏp cõn i
iu kin vn dng: Phng phỏp ny c vn dng trong trng hp khi cỏc
nhõn t cú mi quan h tng, hiu, hoc kt hp c tng v hiu vi ch tiờu nghiờn
cu. C th khi xỏc nh mc nh hng ca nhõn t no ú n ch tiờu nghiờn
cu chớnh bng chờnh lch gia giỏ tr k nghiờn cu so vi k gc ca nguyờn t ú.
Phng trỡnh khỏi quỏt: Gi hin tng nghiờn cu l y cú 3 nhõn t nh hng
l a,b,c. Cỏc nhõn t nh hng cú mi quan h tớch. Ta cú phng trỡnh khỏi quỏt:
y=a+b-c
- Xỏc nh giỏ tr ch tiờu k gc:
y0 = a0 + b0 - c0
- Xỏc nh giỏ tr ch tiờu k nghiờn cu:
y1 = a1 + b1 - c1
- Xỏc nh i tng phõn tớch:
y = y1 - y0 = (a1 + b1 - c1) - (a0 + b0 - c0)
- Xỏc nh mc nh hng ca cỏc nhõn t n ch tiờu phõn tớch:
nh hng ca nhõn t a n y:
+ nh hng tuyt i:

ya = a1 - a0 = a

+ nh hng tng i:

ya =

ya
*100(%)
yo

nh hng ca nhõn t b n y:
+ nh hng tuyt i:

yb = b1 - b0 = b

+ nh hng tng i:

yb =

nh hng ca nhõn t c n y:

Sinh viên: Trần Hoài Thu
Trang:10
Lớp:QKT46T4

yb
* 100(%)
yo

Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tế

+ nh hng tuyt i:

yc = - (c1 - c0) = - c

+ nh hng tng i:

yc =

yc
* 100(%)
yo

- Tng nh hng ca cỏc nhõn t:
y = ya + yb + yc
y = ya + yb + yc
Bng phõn tớch tỡnh hỡnh thc hin ch tiờu nghiờn cu (Bng loi 2):
K gc
STT Ch tiờu

K nghiờn cu

Quy
mụ

T
trng
(%)

Quy
mụ

T
trng
(%)

So
Chờnh MAH
sỏnh
lch
n y (%)
(%)

1

Nhõn t th nht

a0

da0

a1

da1

a

a

ya

2

Nhõn t th hai

b0

db0

b1

db1

b

b

yb

3

Nhõn t th ba

c0

dc0

c1

dc1

c

b

yc

Ch tiờu phõn tớch

y0

100

y1

100

y

y2.4. Phng phỏp liờn h
Phng phỏp ny da trờn c s cõn i v lng gia cỏc yu t dn n s cõn
bng v cỏc mc bin ng v lng gia cỏc yu t ú. Da trờn c s ú s xỏc
nh mc nh hng ca cỏc nhõn t ú n ch tiờu phõn tớch.
2.5. Phng phỏp ch s
2.6. Phng phỏp tng quan
C. T chc cụng tỏc phõn tớch
T tm quan trng ca cụng tỏc phõn tớch hot ng kinh t ca doanh nghip
thỡ vic t chc thng xuyờn cụng tỏc phõn tớch kinh t doanh nghip ang c tt c
cỏc doanh nghip trong thc tin sn xut trin khai. Cỏc hot ng phõn tớch y c
phõn loi theo nhiu cỏch. Cn c vo mi quan h gia thi gian tin hnh cụng tỏc
phõn tớch vi thi gian ca cỏc hot ng cn phõn tớch, ngi ta chia hot ng phõn
tớch thnh 3 loi, ú l: phõn tớch trc, phõn tớch hin hnh, phõn tớch sau.Cn c vo
ni dung phõn tớch, ngi ta chia hot ng phõn tớch thnh 2 loi, ú l: phõn tớch cú
tớnh ton din v hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip v phõn tớch cú tớnh
chuyờn sõu v hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip.

Sinh viên: Trần Hoài Thu
Trang:11
Lớp:QKT46T4

Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tế

Trong hot ng phõn tớch kinh t doanh nghip cú hai ch th ú l ngi giao
nhim v phõn tớch v ngi thc hin cụng tỏc phõn tớch. Nhim v ca tng ch th
khỏc nhau cn phi phõn bit.
D. Cỏc phng phỏp c vn dng trong bi phõn tớch
1.Phng phỏp chi tit theo cỏc b phn cu thnh.
2.Phng phỏp so sỏnh bng s tuyt i tớnh giỏ tr ct bi chi hoc tit
kim tuyt i v tng i.
3.Phng phỏp so sỏnh bng s tng i ng thỏi tớnh giỏ tr ct so sỏnh.
4.Phng phỏp so sỏnh s tng i kt cu tớnh giỏ tr ct t trng.
5.Phng phỏp cõn i xỏc nh mc nh hng ca cỏc nhõn t n ch
tiờu phõn tớch.
C th l:
Xỏc nh mc nh hng ca cỏc khon mc chi phớ n chi phớ sn
xut ca doanh nghip .
Xỏc nh mc nh hng ca doanh thu tng mt hng n tng
doanh thu ca doanh nghip .
Cỏc phng phỏp ny ó c trỡnh by trờn.

PHN HAI: NI DUNG PHN TCH
CHNG I: PHN TCH TèNH HèNH THC HIN CH TIấU CHI PH SN
XUT THEO KHON MC
1.1: Mc ớch, ý ngha
1.1.1 ý ngha
Chi phớ l biu hin bng tin ca tt c lao ng sng v lao ng vt húa m
doanh nghip b ra sn xut, kinh doanh mt khi lng hng húa dch v
trong k.
Phõn tớch chi phớ giỳp doanh nghip nhn din c cỏc loi chi phớ, nhng
hot ng sinh ra chi phớ v nhng ni chu chi phớ . trờn c s ú cú nhng
bin phỏp thit thc qun lý v ng x vi chi phớ sn xut kinh doanh. Ngoi ra,
phõn tớch chi phớ cũn nhm cung cp thụng tin phc v cụng tỏc qun lý chi phớ,
lp k hoch chi phớ, h giỏ thnh sn phm.

Sinh viên: Trần Hoài Thu
Trang:12
Lớp:QKT46T4

Bài tập lớn phân tích hoạt động kinh tế

1.1.2Mc ớch phõn tớch:
-

ỏnh giỏ khỏi quỏt tỡnh hỡnh thc hin tng chi phớ v cỏc nhõn t nh hng.
Xỏc nh mc nh hng ca cỏc nhõn t v phõn tớch nguyờn nhõn bin
ng cỏc chi phớ. Phỏt hin nhng bt hp lý trong chi phớ

-

sut cỏc bin phỏp cn thit hn ch loi tr nh hng ca nhng nhõn
t tiờu cc, phỏt huy c nh hng ca nhng nhõn t tớch cc khai thỏc kh
nng tim tng trong qun lý, s dng cỏc yu t trong quỏ trỡnh sn xut khụng
ngng h thp giỏ thnh

1.2 Nhn xột chung qua bng:
Qua bng phõn tớch trờn ta thy: Tng chi phớ ca k gc l 30.768.142.000
ng, k nghiờn cu l 39.714.825.000 ng. Chi phớ k nghiờn cu so vi k gc t
127.9%, tng 27.9%, bi chi tuyt i l 8.946.683.000 ng, do doanh thu tng
21.2% nờn thc t mc bi chi tng i l: 2.423.837.000 ng.
Mc tng chi phớ nh vy l khụng t hiu qu bi vỡ k nghiờn cu so vi k
gc chi phớ tng 27.9%, trong khi ú doanh thu ch tng 21.2%. Nh vy tc tng chi
phớ nhanh hn tc tng doanh thu. iu ú chng t vic t chc sn xut ca
doanh nghip k nghiờn cu khụng t hiu qu bng k gc.
Trong ú: chi phớ nhõn qun lớ doanh nghip tng vi t l cao nht, k nghiờn
cu so vi k gc t 146.7%, tng 46.7%, bi chi tuyt i l 1.895.830.000 ng,
bi chi tng i l 1.034.814.000 ng. V ó lm cho tng chi phớ tng 6.18%,
khon mc ny cú mc nh hng ln nht n tng chi phớ ca ton doanh nghip
trong k.

Sinh viên: Trần Hoài Thu
Trang:13
Lớp:QKT46T4