Tải bản đầy đủ
Các phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích được sử dụng trong bài

Các phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích được sử dụng trong bài

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
y=a+b-c
- Xác định giá trị chỉ tiêu kỳ gốc:
y0 = a0 + b0 - c0
- Xác định giá trị chỉ tiêu kỳ nghiên cứu:
y1 = a1 + b1 - c1
- Xác định đối tượng phân tích:
Δy = y1 - y0 = (a1 + b1 - c1) - (a0 + b0 - c0)
- Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới chỉ tiêu phân tích:


Ảnh hưởng của nhân tố a đến y:
+ Ảnh hưởng tuyệt đối:

+ Ảnh hưởng tương đối:


Δya = a1 - a0 = Δa

δya =

∆ya
* 100(%)
yo

Ảnh hưởng của nhân tố b đến y:
+ Ảnh hưởng tuyệt đối:

+ Ảnh hưởng tương đối:

Δyb = b1 - b0 = Δb

δyb =

∆yb
* 100(%)
yo

 Ảnh hưởng của nhân tố c đến y:

+ Ảnh hưởng tuyệt đối:

+ Ảnh hưởng tương đối:

Δyc = - (c1 - c0) = - Δc

δyc =

∆yc
* 100(%)
yo

- Tổng ảnh hưởng của các nhân tố:
Δy = Δya + Δyb + Δyc
δy = δya + δyb + δyc
10

Tên: Manivanh Phoutthavong
Mã SV: 55178

ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

11

Tên: Manivanh Phoutthavong
Mã SV: 55178

ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
Bảng phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu nghiên cứu (Bảng loại 2):

Kỳ gốc
STT Chỉ tiêu
Quy


Kỳ

nghiên

cứu

Tỷ

Quy

trọng(%)

So
sánh
(%)

Chênh
lệch

MĐAH
đến

y

(%)

Tỷ
trọng
(%)

1

Nhân tố thứ nhất

a0

da0

a1

da1

Δa

Δa

δya

2

Nhân tố thứ hai

b0

db0

b1

db1

Δb Δb

δyb

3

Nhân tố thứ ba

c0

dc0

c1

dc1

Δc

Δb

δyc

Chỉ tiêu phân tích y0

100

y1

100

Δy ΔyIII. TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH
Từ tầm quan trọng của công tác phân tích hoạt động kinh tế của doanh
nghiệp thì việc tổ chức thường xuyên công tác phân tích kinh tế doanh nghiệp
đang được tất cả các doanh nghiệp trong thực tiễn sản xuất triển khai. Các hoạt
động phân tích ấy được phân loại theo nhiều cách. Căn cứ vào mối quan hệ giữa
thời gian tiến hành công tác phân tích với thời gian của các hoạt động cần phân
tích, người ta chia hoạt động phân tích thành 3 loại, đó là: phân tích trước, phân
tích hiện hành, phân tích sau.Căn cứ vào nội dung phân tích, người ta chia hoạt
động phân tích thành 2 loại, đó là: phân tích có tính toàn diện về hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phân tích có tính chuyên sâu về hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
12

Tên: Manivanh Phoutthavong
Mã SV: 55178

ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
Trong hoạt động phân tích kinh tế doanh nghiệp có hai chủ thể đó là người
giao nhiệm vụ phân tích và người thực hiện công tác phân tích. Nhiệm vụ của
từng chủ thể khác nhau cần phải phân biệt.

13

Tên: Manivanh Phoutthavong
Mã SV: 55178