Tải bản đầy đủ
Sơ đồ 2.2: Trình tự ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng.

Sơ đồ 2.2: Trình tự ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng.

Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập
-

Nghiệp vụ 2: Ngày 29/12/2015 Công ty đã chuyển khoản số tiền 894.774.901 đồng cho
công ty cổ phần thương mại ô tô Hải Phòng để thanh toán tiền mua ô tô HuynĐai 4 chỗ
phục vụ cho giám đốc. Doanh nghiệp đã nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng về số tiền
này.
Định khoản:
Nợ 211
Nợ 133

: 813.431.728
: 81.343.173

Có 112 : 894.774.901
Căn cứ vào Giấy báo Có ( Biểu số 2.7), Giấy báo Nợ (2.8) kế toán tiến hành ghi sổ
Nhật Ký Chung ( Biểu số 2.9 ) từ sổ Nhật ký chung sẽ ghi sổ Cái TK 112 (Biểu số 2.10 )

14

Báo cáo thực tập
Biểu số 2.7: (Giấy báo Có của ngân hàng)
Ngân Hàng Á Châu

GIẤY BÁO CÓ

Chi nhánh: ACB – Hải Phòng

GBC

số 19/12
Ngày: 15 – 12 - 2014GDV: PHAM QUYNH ANH
Mã KH: 44048
So GD: 1512
Kính gửi: CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ VÀ TIẾP VẬN SAO VÀNG – CHI
NHÁNH HẢI PHÒNG
Mã số thuế : 0200453141
Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi Có tài khoản của quý khách với nội dung như sau:
Số tài khoản ghi Có: 2105211000191
Số tiền bằng số: 10.378.000 đồng
Số tiền bằng chữ: Mười triệu ba trăm bảy tám nghìn đồng chẵn
Nội dung: Công ty cổ phần Bao bì Hải Phòng thanh toán tiền vận chuyển , lưu kho, xếp dỡ
sợi.
GIAO DỊCH VIÊN

15

KIỂM SOÁT

Báo cáo thực tập
Biểu số 2.8: (Giấy báo Nợ của ngân hàng số 39)
Ngân Hàng Á Châu

GIẤY BÁO NỢ

Chi nhánh: ACB – Hải Phòng

Ngày: 29 – 12 - 2014

Số: 39

Mã GDV: TRINH MINH

HANG
Mã KH: 446031
So GD: 1712
Kính gửi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI SAO
VÀNG – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Mã số thuế : 0200453141
Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi Nợ tài khoản của quý khách với nội dung như sau:
Số tài khoản ghi Nợ: 2105211000191
Số tiền bằng số: : 894.774.901 đồng
Số tiền bằng chữ: Tán trăm chín bốn triệu bảy trăm bảy bốn nghìn chín trăm linh một đồng
chẵn.
Nội dung: Trả tiền mua ô tô Huyn Dai cho công ty cổ phần thương mại ô tô Hải Phòng.
GIAO DỊCH VIÊN

16

KIỂM SOÁT

Báo cáo thực tập
Biểu số 2.9 : ( Trích sổ nhật ký chung tháng 12 năm 2014)

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và tiếp vận Sao Vàng
: Tầng 8, số 7B Trần Hưng Đạo, Hải Phòng

Mẫu số S03a - DN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm 2015
Chứng từ
SH
NT


PC17/12
07/12

Diễn giải

Thanh toán tiền cước Internet

PC22/12

10/12

Mua máy tính xách tay DELL

GBC09

19/12

PT42/12

25/12

Công ty CP bao bì Hải Phòng
chuyển khoản tiền vận chuyển, lưu
kho, xếp dỡ
Rút tiền từ tài khoản ngân hàng ACB

….
GBN06


29/12

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

17

ĐG
SC


……………
Chuyển khoản trả công ty CP
thương mại ô tô Hải Phòng

Cộng số phát sinh
Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Đơn vị tính : đồng
Số hiệu
Số phát sinh
TK
Nợ


642
230.000
133
23.000
111
242
15.951.091
133
1.595.109
111
112
10.378.000
131
111
112

211
133
112


450.000.000

4

813.431.728
81.343.173

8

100.604.569.549

100.60

Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)

Báo cáo thực tập
Biểu số 2.10: ( Trích sổ cái TK 111 tháng 12 năm 2015)

n vị: công ty TNHH thương mại dịch vụ và tiếp vận Sao Vàng – Chi nhánh
i Phòng
chỉ: tầng 8, số 7B Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng

Mẫu số S03b-DN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CÁI

Chứng từ ghi sổ
SH
NT
GBC09

19/12

Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng
Số hiệu tài khoản: 112
Năm 2015
Đơn vị tính : đồng
Số tiền
Số hiệu
Diễn giải
TKĐƯ
Nợ
Số dư đầu năm
855.299.235PT42/12

25/12

Công ty Bao Bì Hải Phòng chuyển
khoản tiền vận chuyển, lưu kho, xếp
dỡ sợi
Rút tiền tù tài khoản ngân hàng ACB


PT48/12


28/12


Rút tiền từ tài khoản ngân hàng ACB

GBN05

29/12

Chuyển khoản trả Công ty ô tô Hải
Phòng
…..
Cộng phát sinh
Số dư cuối năm

131

C

10.387.000

111

450.0

111

130.0

211
113

81
8
13.835.409.280
912.481.996

13.778.

Ngày
31 tháng 12 năm 2015.
Người ghi sổ
Giám đốc
( Ký, họ tên)
( ký, họ tê

Kế toán trưởng
( ký, họ tên)

Biểu số 2.11: Trích sổ tiền gửi Ngân Hàng
Tên đơn vị: Công ty TNHH TM DV và tiếp vận Sao Vàng
Địa chỉ: - Tầng 8, số 7B Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng
MST: 0200905782

(Mẫu số S08- DNN
Ban hành theo QĐ48/2006QĐ-BTC
Ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính)

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Tháng 12 năm 2015

Ngân hàng Á Châu ACB – Chi
18

Báo cáo thực tập
nhánh Hải Phòng
Số hiệu:
Ngày,
tháng
ghi sổ
A

Chứng từ
Số
Ngày,
hiệu
tháng
C
B

TKNH số:
Diễn giải
D

Tài
khoản
đối ứng
E

Thu
(gửi vào)
1

Số dư đầu năm

………..
15/12
……..
16/12
……..
29/12

………..

…..
GBC19/1
2

………

15/12

………
GBC
22/12

………

……..
GBN
39/12

……..
29/12

……..

16/12

……

…………………..
Công ty Bao Bì HP
chuyển khoản tiền vận
chuyển, lưu kho, xếp dỡ
sợi
……………………………
Công ty TNHH Thành
Long chuyển khoản số
tiền vận chuyển neo tàu 1
……………………………
.
Chuyển khoản trả tiền
cho công ty CP thương
mại oto Hải Phòng
……………………………
.

………

……

131

10.378.000

…..

………….

131

35.764.695


211

………..

133
…….

……………

13.835.409.28
0

Tổng số phát sinh
Số dư cuối năm

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Người ghi sổ
Giám đốc
( Ký, Ghi rõ họ tên)( Ký, Ghi rõ họ tên)
tên)

2.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
TiÒn l¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña chi phÝ

19

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ