Tải bản đầy đủ
Ví dụ minh họa

Ví dụ minh họa

Tải bản đầy đủ

Kế toán xác định số dư cuối kỳ theo công thức:
Số dư cuối kỳ

Số dư đầu kỳ

10

PS tăng trong kỳ

PS giảm trong kỳ

HÓA ĐƠN

Mẫu số: 01 GTKT3/001

GIÁ TRỊ GIA TĂNG

AA/15P

Liên 1: Lưu

0000167

Ngày 02 tháng 02 năm 2015
Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Xây dựng và Vận tải Thành Vinh
Địa chỉ: 34 Phương Lưu – Đông Hải 1 – Hải An
Số tài khoản: 0047846469
Điện thoại: 0313.571.922

MS: 0201345653

Họ tên người mua hàng: Lê Văn Công
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hưng Long
Địa chỉ: Số 8/20 Lương Khánh Thiện – NQ - HP
Số tài khoản: 08979007589
Hình thức thanh toán: chuyển khoản
STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

A

B

1

Bán bình nước nóng Feroli

2

Bệ Vệ sinh Cao cấp
Thuế suất GTGT: 10%

MST:
Đơn vị

Số

tính
C

lượng
1

Chiếc

1

9.650.000

9.650.000

Bộ

1

8.260.000

8.260.000

Đơn giá

Thành tiền

2

3=1x2

Cộng tiền hàng:

17.910.000

Tiền thuế GTGT

1.791.000

Tổng cộng tiền thanh toán

19.701.000

Số tiền viết bằng chữ: Mười chín triệu bảy trăm linh một nghìn đồng./.
Người mua hàng

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

11

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh
Địa chỉ : 34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An –
HP

Mẫu số 01-TT
( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày
14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

Phiếu Thu
Số : PT 2171
Nợ : 1111
Có: 5111,33311

Ngày 02 Tháng 12 năm 2015

Họ tên người nộp tiền : Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh
Nộp cho :
Công ty TNHH Hưng Long
Lý do nộp: Bán Bình Nóng + TBVS
Số tiền : 19 701 000 VNĐ
Bằng chữ : Mười chín triệu, bảy trăm linh một ngàn VNĐ
Kèm theo:
Chứng từ gốc
Thủ trưởng Đv

Kế toán trưởng

( ký tên, đóng dấu)

( ký, họ tên)

Người lập biểu
( ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền ( bằng chữ ) : Mười chín triệu, bảy trăm linh một ngàn
Ngày 02 tháng 12 năm 2015
Thủ quỹ

Người nộp tiền
( ký, họ tên)

( ký, họ tên)

12

HOÁ ĐƠN

Mẫu số: 01GTKT3/001

GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu:TC/14P

Liên 1: Lưu

Số: 0004767

Ngày 20 tháng 12 năm 2015
Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Xây dựng và Vận tải Thành
Vinh
Địa chỉ: 34 Phương Lưu – Đông Hải 1 – Hải An
Số tài khoản: 0047846469
Điện thoại: 0313.571.922

MS: 0201345653

Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hoa Đạt
Mã số thuế:

0201914274

Địa chỉ: Nguyễn Đức Cảnh – Lê Chân – Hải Phòng
Hình thức thanh toán: CK
STT
1
1

Tên hàng hoá, dịch vụ
ĐVT
2
3
Bình nước nóng Feroli 50 lít
Chiếc
Cộng tiền hàng.
Thuế suất GTGT 10%

Tiền thuế GTGT:

SL
4
2

Đơn giá
5
8.820.000

Thành tiền
6= 4x5
17.640.000
17.640.000
1.764.000
19.404.000

Tổng cộng tiền thanh toán.
Số tiền viết bằng chữ: ( Mười chín triệu bốn trăm linh bốn nghìn đồng chẵn./.).
Người mua hàng

Người bán hàng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ
tên)

13

Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh
Địa chỉ : 34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An –
HP

Mẫu số 01-TT
( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày
14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

Phiếu Thu
Số : PT 2196
Nợ : 1111
Có: 5111,33311

Ngày 16 Tháng 12 năm 2015

Họ tên người nộp tiền : Lâm Văn Đoàn
Địa chỉ : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh
Nộp cho :
Công ty TNHH Hoa Đạt
Lý do nộp: Bán Bình Nóng
Số tiền : 19 404 000 VNĐ
Bằng chữ : Mười chín triệu, bốn trăm linh bốn ngàn VNĐ
Kèm theo:
Chứng từ gốc
Thủ trưởng Đv

Kế toán trưởng

( ký tên, đóng dấu)

( ký, họ tên)

Người lập biểu
( ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền ( bằng chữ ) : Mười chín triệu, bốn trăm linh bốn ngàn

Ngày 16 tháng 12 năm 2015
Thủ quỹ

Người nộp tiền
( ký, họ tên)

( ký, họ tên)

14

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Xây dựng và Vận tải Thành Vinh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........*...........

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Tên tôi là : Nguyễn Văn Tuấn
Đơn vị công tác : Cty CP thương mại và Dịch vụ Việt Hùng
Nội dung thanh toán : Thanh toán tiền xăng
Tổng số tiền là : 18 040 000 đồng
Bằng chữ : Mười tám triệu không trăm bốn mươi nghìn đông./.
Vậy đề nghị Giám đốc duyệt cho thanh toán ./.
Ngày 25 tháng 12 năm 2015
Giám Đốc
(Đã ký)

Phụ trách KT
(Đã ký)

15

Người đề nghị
(Đã ký)

Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh
Địa chỉ : 34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An –
HP

Mẫu số 02-TT
( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày
14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số : PC2276
Nợ : 642, 1331
Có: 1111

Phiếu Chi
Ngày 25 Tháng 12 năm 2015

Họ tên người nhận tiền :
Địa chỉ : Cty CP thương mại và Dịch vụ Việt Hùng
Trả cho :
Lý do trả: chi tiền xăng
Số tiền : 18 040 000 VNĐ
Bằng chữ : Mười tám triệu, không trăm bốn mươi ngàn VNĐ
Kèm theo:
Chứng từ gốc
Thủ trưởng Đv

Kế toán trưởng

Người lập biểu

( ký tên, đóng dấu)

( ký, họ tên)

( ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền ( bằng chữ ) : Mười tám triệu, không trăm bốn mươi
ngàn

Ngày 25 tháng 12 năm 2015
Người nhận tiền

Thủ quỹ
( ký, họ tên)

( ký, họ tên)

Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh

Mẫu số S03A-DN

( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ/BTC ngày
14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Địa chỉ : 34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An - HP

SỔ NHẬT KÝ CHUNG
16

Tháng 12 năm 2015

Ngày
ghi
Ngày
ghi
sổ

Chứng từ

Diễn giải

17

Đ
ã
g
hi
S
C

ST
T

ng

Số
hiệ
u
TK

Số Phát sinh trong
tháng