Tải bản đầy đủ
PHẦN 2: KHẢO SÁT THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THÀNH VINH

PHẦN 2: KHẢO SÁT THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THÀNH VINH

Tải bản đầy đủ

Phiếu chi, phiếu thu, GBN, GBC, UNC….

Sổ Nhật Ký Đặc Biệt

Sổ nhật ký chung

Sổ Cái 111,112

Sổ, thẻ kế toán chi tiết

Bảng Tổng hợp chi tiết

Bảng Cân đối số
phát sinh

Báo Cáo Tài Chính

: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng
: Kiểm tra, đối chiếu

4. Các tài khoản sử dụng
* TK 111 : Tiền mặt
- Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các loại tiền mặt của
công ty. Gồm các tiểu khoản sau:
+ TK 1111 - Tiền Việt Nam
+ TK 1112 - Ngoại tệ
+ TK 1113 - Vàng bạc, kim quý, đá quý
* TK 112: Tiền gửi ngân hàng
- Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các loại tiền gửi
8

ngân hàng, quỹ tín dụng. Gồm các tiểu khoản sau:
+ TK 1121- Tiền Việt Nam
+ TK 1122- Ngoại tệ
+ TK 1123- Vàng bạc, kim quý, đá quý
5. Ví dụ minh họa
*Kế toán tiền mặt
Trong tháng 12 năm 2015 tại công ty có phát sinh những nghiệp nghiệp vụ
liên quan đến tiền sau
+ Ngày 02/12/2015 công ty bán cho công ty TNHH Hưng Long 05 Bình
nước nóng Ferroli và 06 bộ bệt vệ sinh Cosani với trị giá là 19.701.000 gồm
cả thuế VAT 10%. Khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt
+Ngày 16/12/2015 Công ty bán cho công ty TNHH Hoa Đạt 8 bình nước
nóng Ferroli 20L với tổng giá thanh toán là 19.404.000. Khách hàng đã thanh
toán bằng tiền mặt
+ Ngày 25/12/2015 công ty thanh toán tiền xăng cho công ty cổ phần Thơng mại và Dịch vụ Việt Hùng tiền xăng tháng 12/2015 tính từ ngày
1/12/2015 đến hết ngày 24/12/2015. Tổng số tiền là 18.040.000 đã gồm cả
thuế VAT 10%. Công ty đã thanh toán bằng tiền mặt
Căn cứ vào những chứng từ nghiệp vụ phát sinh kế toán làm phiếu thu,
phiếu chi theo mẫu
Căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi kế toán định khoản theo bút toán sau:
NV1: Phiếu thu : Nợ TK 111: 19.701.000
Có TK 511: 17.910.000
Có TK 3331: 1.791.000
NV2: Phiếu thu : Nợ TK 111: 19.404.000
Có TK 511: 17.640.000
Có TK 3331: 1.764.000
NV3: Phiếu chi: Nợ TK 642: 16.400.000
Nợ TK 1331:1.640.000
Có TK 111: 18.040.000
Sau khi thủ quỹ thực hiện thu chi tiền mặt , kế toán căn cứ vào phiếu thu
phiếu chi với đầy đủ chữ ký con dấu đối chiếu với chứng từ gốc và tiến hành ghi sổ
nhật ký chung, cuối tháng thực hiện ghi sổ cái.
9

Kế toán xác định số dư cuối kỳ theo công thức:
Số dư cuối kỳ

Số dư đầu kỳ

10

PS tăng trong kỳ

PS giảm trong kỳ

HÓA ĐƠN

Mẫu số: 01 GTKT3/001

GIÁ TRỊ GIA TĂNG

AA/15P

Liên 1: Lưu

0000167

Ngày 02 tháng 02 năm 2015
Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Xây dựng và Vận tải Thành Vinh
Địa chỉ: 34 Phương Lưu – Đông Hải 1 – Hải An
Số tài khoản: 0047846469
Điện thoại: 0313.571.922

MS: 0201345653

Họ tên người mua hàng: Lê Văn Công
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hưng Long
Địa chỉ: Số 8/20 Lương Khánh Thiện – NQ - HP
Số tài khoản: 08979007589
Hình thức thanh toán: chuyển khoản
STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

A

B

1

Bán bình nước nóng Feroli

2

Bệ Vệ sinh Cao cấp
Thuế suất GTGT: 10%

MST:
Đơn vị

Số

tính
C

lượng
1

Chiếc

1

9.650.000

9.650.000

Bộ

1

8.260.000

8.260.000

Đơn giá

Thành tiền

2

3=1x2

Cộng tiền hàng:

17.910.000

Tiền thuế GTGT

1.791.000

Tổng cộng tiền thanh toán

19.701.000

Số tiền viết bằng chữ: Mười chín triệu bảy trăm linh một nghìn đồng./.
Người mua hàng

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

11

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh
Địa chỉ : 34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An –
HP

Mẫu số 01-TT
( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày
14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

Phiếu Thu
Số : PT 2171
Nợ : 1111
Có: 5111,33311

Ngày 02 Tháng 12 năm 2015

Họ tên người nộp tiền : Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh
Nộp cho :
Công ty TNHH Hưng Long
Lý do nộp: Bán Bình Nóng + TBVS
Số tiền : 19 701 000 VNĐ
Bằng chữ : Mười chín triệu, bảy trăm linh một ngàn VNĐ
Kèm theo:
Chứng từ gốc
Thủ trưởng Đv

Kế toán trưởng

( ký tên, đóng dấu)

( ký, họ tên)

Người lập biểu
( ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền ( bằng chữ ) : Mười chín triệu, bảy trăm linh một ngàn
Ngày 02 tháng 12 năm 2015
Thủ quỹ

Người nộp tiền
( ký, họ tên)

( ký, họ tên)

12

HOÁ ĐƠN

Mẫu số: 01GTKT3/001

GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu:TC/14P

Liên 1: Lưu

Số: 0004767

Ngày 20 tháng 12 năm 2015
Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Xây dựng và Vận tải Thành
Vinh
Địa chỉ: 34 Phương Lưu – Đông Hải 1 – Hải An
Số tài khoản: 0047846469
Điện thoại: 0313.571.922

MS: 0201345653

Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hoa Đạt
Mã số thuế:

0201914274

Địa chỉ: Nguyễn Đức Cảnh – Lê Chân – Hải Phòng
Hình thức thanh toán: CK
STT
1
1

Tên hàng hoá, dịch vụ
ĐVT
2
3
Bình nước nóng Feroli 50 lít
Chiếc
Cộng tiền hàng.
Thuế suất GTGT 10%

Tiền thuế GTGT:

SL
4
2

Đơn giá
5
8.820.000

Thành tiền
6= 4x5
17.640.000
17.640.000
1.764.000
19.404.000

Tổng cộng tiền thanh toán.
Số tiền viết bằng chữ: ( Mười chín triệu bốn trăm linh bốn nghìn đồng chẵn./.).
Người mua hàng

Người bán hàng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ
tên)

13

Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh
Địa chỉ : 34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An –
HP

Mẫu số 01-TT
( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày
14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

Phiếu Thu
Số : PT 2196
Nợ : 1111
Có: 5111,33311

Ngày 16 Tháng 12 năm 2015

Họ tên người nộp tiền : Lâm Văn Đoàn
Địa chỉ : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh
Nộp cho :
Công ty TNHH Hoa Đạt
Lý do nộp: Bán Bình Nóng
Số tiền : 19 404 000 VNĐ
Bằng chữ : Mười chín triệu, bốn trăm linh bốn ngàn VNĐ
Kèm theo:
Chứng từ gốc
Thủ trưởng Đv

Kế toán trưởng

( ký tên, đóng dấu)

( ký, họ tên)

Người lập biểu
( ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền ( bằng chữ ) : Mười chín triệu, bốn trăm linh bốn ngàn

Ngày 16 tháng 12 năm 2015
Thủ quỹ

Người nộp tiền
( ký, họ tên)

( ký, họ tên)

14

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Xây dựng và Vận tải Thành Vinh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........*...........

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Tên tôi là : Nguyễn Văn Tuấn
Đơn vị công tác : Cty CP thương mại và Dịch vụ Việt Hùng
Nội dung thanh toán : Thanh toán tiền xăng
Tổng số tiền là : 18 040 000 đồng
Bằng chữ : Mười tám triệu không trăm bốn mươi nghìn đông./.
Vậy đề nghị Giám đốc duyệt cho thanh toán ./.
Ngày 25 tháng 12 năm 2015
Giám Đốc
(Đã ký)

Phụ trách KT
(Đã ký)

15

Người đề nghị
(Đã ký)

Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh
Địa chỉ : 34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An –
HP

Mẫu số 02-TT
( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày
14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số : PC2276
Nợ : 642, 1331
Có: 1111

Phiếu Chi
Ngày 25 Tháng 12 năm 2015

Họ tên người nhận tiền :
Địa chỉ : Cty CP thương mại và Dịch vụ Việt Hùng
Trả cho :
Lý do trả: chi tiền xăng
Số tiền : 18 040 000 VNĐ
Bằng chữ : Mười tám triệu, không trăm bốn mươi ngàn VNĐ
Kèm theo:
Chứng từ gốc
Thủ trưởng Đv

Kế toán trưởng

Người lập biểu

( ký tên, đóng dấu)

( ký, họ tên)

( ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền ( bằng chữ ) : Mười tám triệu, không trăm bốn mươi
ngàn

Ngày 25 tháng 12 năm 2015
Người nhận tiền

Thủ quỹ
( ký, họ tên)

( ký, họ tên)

Đơn vị : Cty CP TMĐTXD&VT Thành Vinh

Mẫu số S03A-DN

( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ/BTC ngày
14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Địa chỉ : 34 Phương Lưu - Đông Hải 1- Hải An - HP

SỔ NHẬT KÝ CHUNG
16

Tháng 12 năm 2015

Ngày
ghi
Ngày
ghi
sổ

Chứng từ

Diễn giải

17

Đ
ã
g
hi
S
C

ST
T

ng

Số
hiệ
u
TK

Số Phát sinh trong
tháng