Tải bản đầy đủ
PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH VINH

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH VINH

Tải bản đầy đủ

II.Chức năng và phạm vi hoạt động của công ty Cổ phần Thương mại
Đầu tư Xây dựng và Vận tải Thành Vinh
1.Chức năng
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây dựng và Vận tải Thành Vinh là
một doanh nghiệp thương mại nên chức năng chính của công ty là:
- Chào hàng, bán hàng, phân phối các loại sản phẩm do công ty nhận làm đại
lý đó là bình nước nóng Ferroli và thiết bị vệ sinh gốm sứ cao cấp Cosani.
- Hoàn thành các công trình xây dựng thông qua việc ốp lát gạch, đá Granite
- Tổ chức nghiên cứu, phát triển, mở rộng thị trường nhằm đưa sản phẩm của
công ty phân phối đến với người tiêu dùng
2.Phạm vi hoạt động
Hiện nay phạm vi hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây
dựng và Vận tải Thành Vinh đã trải dài trên các quận nội thành: Lê Chân, Ngô
Quyền, Hồng Bàng, Kiến An,Hải An, Dương Kinh và các huyện ngoại thành : An
Lão,An Dương, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, khu vực Đồ Sơn. Gần đây công ty
đã mở rộng thêm ra một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ninh như: Đông Triều, Uông
Bí, Quảng Yên. Mạng lưới các cửa hàng nhập hàng từ công ty Cổ phần Thương mại
Đầu tư Thương mại Xây dựng và Vận tải Thành Vinh ngày càng lớn và đem lại
nguồn thu lớn cho công ty. Dự kiến của công ty sang năm 2017 sẽ mở rộng phạm vi
kinh doanh sang khu vực thuộc một số tỉnh lân cận : Thái Bình, Nam Định, Quảng
Ninh, Hải Dương - Đây là thị trường lớn của công ty tuy nhiên cũng là một thách
thức lớn mà yêu cầu công ty phải vượt qua.

3

III.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu
tư Xây dựng và Vận tải Thành Vinh
1. Cơ cấu tổ chức công ty
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây dựng và Vận tải Thành Vinh có 40
cán bộ công nhân viên trong đó 15 người có trình độ là đại học; 10 người có trình độ
cao đẳng, 5 người có trình độ trung cấp và 10 người là lao động phổ thông.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của công ty :

Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây dựng và Vận
tải Thành Vinh gọn nhẹ linh hoạt nhưng hoạt động hiệu quả.
a) Giám Đốc
Là người có quyền hạn cao nhất tại công ty, là người đại diện cho công ty trớc pháp luật, là người đa ra quyết định cuối cùng đến từng phòng ban, là người chịu
trách nhiệm trực tiếp về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
b) Phó Giám đốc
Có hai phó giám đốc :
+ Phó giám đốc kinh doanh : phụ trách việc mua bán hàng hóa, trực tiếp điều
hành hoạt động kinh doanh của công ty
+ Phó giám đốc điều hành: phụ trách nội bộ của công ty về mặt quản trị, tổ
4

chức hành chính, phúc lợi công cộng.
Hai phó Giám đốc cùng nhau giúp đỡ Giám đốc giải quyết một số công việc
c) Phòng Marketting
Gồm Trưởng phòng và các nhân viên. Phòng Marketting có nhiệm vụ nghiên cứu,
điều tra, khảo sát thị trường, mở rộng thị trường
d)
Phòng Kế toán
Gồm một kế toán trưởng, hai kế toán tổng hợp, một thủ quỹ, hai kế toán ghi sổ.
Phòng kế toán là nơi tổng hợp hóa đơn chứng từ, tập hợp thành sổ sách, bảng biểu,
xử lý thông tin chuyển cho Giám đốc các báo cáo .
e) Phòng Hành chính nhân sự tổng hợp
Gồm trưởng phòng và các nhân viên. Đây là phòng phụ trách công việc liên quan
đến các thủ tục hành chính, điều động nhân sự, tuyển dụng nhân sự, theo dõi nhân
viên…
f) Kho
Gồm thủ kho và các nhân viên kho, bảo vệ. Là nơi lưu trữ, xuất nhập hàng hóa
của công ty.
2. Cơ cấu phòng kế toán và phương pháp hạch toán
a) Cơ cấu phòng kế toán
- Kế toán trưởng : quản lý phòng kế toán, chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về
những báo cáo, số liệu sổ sách báo cáo.
- Kế toán ghi sổ: làm nhiệm vụ ghi số liệu kế toán thực tế phát sinh trong kỳ kế
toán.
- Thủ quỹ: Có trách nhiệm thu chi tiền mặt, bảo quản thu chi ban đầuvà chuyển
cho kế toán tổng hợp vào sổ công quỹ hàng ngày, lập báo cáo quỹ.
- Kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ tổng quát hết thông tin về kế toán của công ty và
là trợ thủ đắc lực của kế toán trưởng về mặt sổ sách chứng từ kế toán.

5

b) Phương pháp hạch toán
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây dựng và Vận tải Thành Vinh hạch
toán sổ sách chứng từ kế toánChứng
theo phương
pháp Nhật Ký Chung với sơ đồ hạch toán
từ kế toán
như sau:

Sổ Nhật Ký Đặc Biệt

Sổ nhật ký chung

Sổ, thẻ kế toán chi tiết

Bảng Tổng hợp chi tiết

Sổ Cái

Bảng Cân đối số
phát sinh

Báo Cáo Tài Chính

: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng
: Kiểm tra, đối chiếu

6

PHẦN 2: KHẢO SÁT THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI
THÀNH VINH
I.Kế toán vốn bằng tiền
1. Khái niệm
Tiền của doanh nghiệp là tài sản tồn tại dới dạng hình thái giá trị bao gồm
tiền mặt tại quỹ, tiền gửi (ngân hàng các tổ chức tài chính tín dụng),các khoản tiền
đang chuyển (kế toán tiền Việt Nam và ngoại tệ, vàng bạc, kim loại quý ngân
phiếu). Đây là tài sản linh hoạt nhất của công ty nó có thể chuyển đổi thành các loại
tài sản khác có độ luân chuyển cao
2. Nguyên tác hạch toán
Việc hạch toán vốn bằng tiền phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau:
- Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: Mọi nhiệm vụ phát sinh đều đợc kế toán sử dụng
một đơn vị tiền tệ thống nhất là "đồng Việt Nam" để ghi chép tài khoản và sổ sách
kế toán.
- Nguyên tắc cập nhật: Kế toán phải phản ánh kịp thời chính sác số tiền hiện có và
tình hình chi thu toàn bộ(loại tiền, mở sổ chi tiết từng loại ngoại tệ (theo ngoại tệ và
theo đồng Việt Nam quy đổi ), từng loại vàng bạc đá quý(theo số lợng, quy cách, độ
tuổi, kích thớc, giá trị ...)
3. Sơ đồ trình tự luân chuyển và ghi sổ chứng từ.

7

Phiếu chi, phiếu thu, GBN, GBC, UNC….

Sổ Nhật Ký Đặc Biệt

Sổ nhật ký chung

Sổ Cái 111,112

Sổ, thẻ kế toán chi tiết

Bảng Tổng hợp chi tiết

Bảng Cân đối số
phát sinh

Báo Cáo Tài Chính

: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng
: Kiểm tra, đối chiếu

4. Các tài khoản sử dụng
* TK 111 : Tiền mặt
- Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các loại tiền mặt của
công ty. Gồm các tiểu khoản sau:
+ TK 1111 - Tiền Việt Nam
+ TK 1112 - Ngoại tệ
+ TK 1113 - Vàng bạc, kim quý, đá quý
* TK 112: Tiền gửi ngân hàng
- Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các loại tiền gửi
8