Tải bản đầy đủ
S lng 40,n giỏ 300.000 ng/cỏi

S lng 40,n giỏ 300.000 ng/cỏi

Tải bản đầy đủ

GI TR GIA TNG
Liờn 2: Giao cho khỏch hng

Ký hiu: 01AA/16P

Ngy 08 thỏng 07 nm 2016

S : 0000468

n v bỏn hng: Cụng ty TNHH Triu H
Mó s thu: 0201607657.
a ch:. S. 6/258 Lờ Thỏnh Tụng, Hi Phũng

S ti khon

in thoi: 031378996872.
H tờn ngi mua hng: Nguyn Th Ngc Anh.
Tờn n v: Cụng ty CP Vt t v Vn ti Itasco
Mó s thu:............0201182399..
a ch...... S 4 Cự Chớnh Lan, P.Minh Khai, Q.Ngụ Quyn, TP Hi Phũng.... ...
S ti khon.......................

STT Tờn hng húa, dch v

1

n
tớnh

v

S lng

n giỏ Thnh tin

2

3

4

5

o bụng vi Kaki 2721
mu 78

cỏi

40

300.000

Cng tin hng:

6=4x5

12.000.000

12.000.000
2929

Thu sut GTGT: 10 % , Tin thu GTGT:
1.200.000

13.200.000

Tng cng tin thanh toỏn
S tin vit bng ch:.....mi ba triu hai trm nghỡn ng ....
Ngi mua hng

Ngi bỏn hng

(Ký, ghi rừ h, tờn)

(Ký, úng du, ghi rừ h, tờn)

(Cn kim tra, i chiu khi lp, giao, nhn hoỏ n)

3030

Cụng ty CP Vt t v
Vn ti Itasco

Phiếu NhP kho
Ngy 08 thỏng 07 nm 2016

Mu s: 01 VT
(Ban hnh theo TT s:200/2014/TT_BTC
ngy 22/12/2014 ca B trng BTC)

N: 156
N 133

S: 79
Cú: 331

H, tờn ngi giao hng: Cụng ty TNHH Triu H
Theo hp ng s: .. ngy
thỏng
nm .
Biờn bn bn giao s..
Nhp kho ti: Cty Itasco
a im:
Tờn, nhón hiu, quy
S lng
n giỏ
Thnh tin
cỏch,
Th
STT
phm cht vt t,
Mó s
vt
Theo
c
dng c,
c.t
nhp
sn phm, hng hoỏ
A
B
C
D
1
2
3
4
o bụng vi Kaki
1
Chic
40
40
300.000
12.000.000
2721 mu 78
Cng :
40
40
12.000.000
Tng s tin (vit bng ch):Mi hai triu ng chn./
Ngi lp phiu

Ngi giao hng

Th kho

Th trng

3131

Mu s: 02 VT

Cụng ty CP Vt t v
Vn ti Itasco

PHIU XUT KHO

(Ban hnh theo TT
s:200/2014/TT_BTC

Ngy 12 thỏng 07 nm 2016

ngy 22/12/2014 ca B
trng BTC)

N: 632
S: 77
N 156
H, tờn ngi nhn hng: Chi nhỏnh tp on Cụng nghip Than Khoỏng Sn Vit Nam
Cụng ty Than Thng Nht TKV
Theo hp ng s: 102 ngy 12 thỏng 07 nm 2016
Biờn bn bn giao s:
Xut kho ti: Cty Itasco
a im:
Tờn, nhón hiu, quy
cỏch,
STT
phm cht vt t,
Mó s
vt
dng c,
sn phm, hng hoỏ
A
B
C
D
o bụng vi Kaki
1
cỏi
2721 mu 78
Cng :
Tng s tin (vit bng ch): Sỏu triu ng chn./
Ngi lp phiu

Ngi giao hng

S lng
Theo
c.t

Thc
xut

n giỏ

Thnh tin

1

2

3

4

20

20

300.000

6.000.000

20

20

Th kho

6.000.000

Th
trng

3232

n v: Cụng ty CP Vt t v Vn ti Itasco
a ch: S 4 Cự Chớnh Lan, P.Minh Khai, HB, HP

Mu s: S03A DN
(Ban hnh theo TT s:200/2014/TT_BTC
ngy 22/12/2014 ca B trng BTC)

S NHT Kí CHUNG
Thỏng 07 nm 2016
n v tớnh: VN
Ngy
thỏng
ghi
s
A

S hiu

Ngy
thỏng

Din gii

B

C

08/07

PNK79

08/07

D
S trang trc chuyn sang
S p/s trong thỏng:
Nhp kho o bụng vi Kaki
2721 mu 78

12/07

Chng t

PX77

12/07

ó
ghi
s
cỏi
E

ST
T

ng
F

Xut o bụng vi Kaki 2721
mu 78 cho Than CN VN

TK
i
ng

S phỏt sinh
NG

1
125.600.000

153

12.000.000

133
111

1.200.000

621

13.200.000
4.000.000

153
...................................
Cng chuyn trang sau

- S ny cú

2
125.600.000

............
225.600.000

4.000.000
............
225.600.000

trang, ỏnh s t trang 01 n trang

- Ngy m s:
Ngy 30 thỏng 07 nm 2016
Ngi ghi s

K toỏn trng

Giỏm c

(Ký, h tờn)

(Ký, h tờn)

(Ký, h tờn, úng du)

3333

n v: Cụng ty CP Vt t v Vn ti Itasco
a ch: S 4 Cự Chớnh Lan, P.Minh Khai, HB, HP

Mu s: S03A DN
(Ban hnh theo TT s:200/2014/TT_BTC
ngy 22/12/2014 ca B trng BTC)

S CI
Thỏng 07 nm 2016
Tờn ti khon: Hng Húa
S hiu: 156
n v tớnh: VN
Ngy
thỏng
ghi
s

S hiu

Ngy
thỏng

A

B

C

Nht ký
chung

Chng t
Din gii

D

Tran
g s

STT
dũng

E

F

G

D u thỏng 07

08/07

PNK 79

08/07

10/07

PXK 77

10/07

- S ny cú

S tin

TK
i
ng

N1

2
125.600.000

S p/s trong thỏng:
Nhp kho o bụng vi Kaki
2721 mu 78
Xut o bụng vi Kaki
2721 mu 78 cho Than CN
VN
.

111

12.000.000
4.000.000

154
.

.

Cng p/s trong thỏng:

300.000.000

380.000.000

D cui thỏng 07/2016

45.600.000

trang, ỏnh s t trang 01 n trang

- Ngy m s:
Ngy 30 thỏng 07 nm 2016
Ngi ghi s

K toỏn trng

(Ký, h tờn)

(Ký, h tờn)

Giỏm c
(Ký tờn, úng du)

3434

2.3 K toỏn ti sn c nh
2.3.1 Một số chứng từ sử dụng:
- Cỏc chng t liờn quan n tỡnh hỡnh tng gim TSC nh
+ Hp ng mua bỏn,
+ Hoỏ n ti chớnh ca vic mua ti sn
+ Hoỏ n vn chuyn ti sn,
+ L phớ trc b (nu cú),
+ Phiu xut kho, Biờn bn bn giao ti sn gia bờn bỏn v bờn mua
+ Giy bỏo n ngõn hng
+ Biờn bn thanh lý TSC,
+ Bng tớnh v phõn b khu hao.
2.3.2 Tài khoản sử dụng:
- TK 211 - Tài sản cố định hu hỡnh
- TK 214 - khu hao ti sn c nh hu hỡnh

3535

2.3.3 Trỡnh t ghi s k toỏn
HGTGT,BB thanh lý TSCD, Phiu thu

S nht ký chung

S qu tin mt

S cỏi 211.214

Bng tng hp chi tit

Bng cõn i

Bỏo cỏo ti chớnh

2.3.4 Kho sỏt tỡnh hỡnh k toỏn ti sn c nh ti Cụng Ty:
Nghip v 1; Ngy 2/7,Cụng ty mua 1 xe ụ tụ ti ca cụng ty TNHH ụng Hi
vi giỏ mua 160,000,000 ng, giỏ cha cú VAT, Thu sut 10%, cha tr tin ngi
bỏn. Khi mua hng, cụng ty TNHH ụng Hi s xut Húa n ti chớnh, kốm theo
Biờn bn giao hng gi n k toỏn nh sau:
nh khon:
a.
N TK 211: 160.000.000
N TK 133: 16.000.000
Cú TK 331: 176.000.000
b.
N TK 641: 2.222.222
Cú TK 214: 2.222.222
* Do trong thỏng 07 cụng ty khụng din ra nghip v thanh lý ti sn c nh nờn k toỏn
ghi th TSC nh sau

HểA N

Mu s: 01GTKT3/001

3636