Tải bản đầy đủ
Mô hình tổ chức bộ máy kế toán và hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán và hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

Tải bản đầy đủ

K TON TRNG

K toỏn thanh
K toỏn
toỏngiỏ thnh
KK
v
toỏn
toỏn
TSC
nhp
theoxut
dừi NVL
cụng n v tiờu th
Thsn
quphm

Phũng k toỏn cú 6 ngi c phõn cụng c th nh sau :
- K toỏn trng : Cú nhim v lp k hoch thu chi , kim tra cỏc nh
khon hch toỏn, lp cỏc bng cõn i k toỏn, bng tng kt ti sn, lp cỏc bỏo
cỏo ti chớnh, duyt cỏc chng t thu chi. Ch o v chu trỏch nhim v ton
b phũng k toỏn .
- K toỏn thanh toỏn : Tng hp ton b chng t thu chi . Theo dừi ti
khon tin mt v tin gi ngõn hng. Hon cỏc loi thu xut nhp khu v thu
VAT.

11

- K toỏn giỏ thnh v ti sn c nh : Cú nhim v hng thỏng tp hp
ton b chi phớ liờn quan ti quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca cụng ty. Tớnh giỏ
thnh sn phm, qun lý v theo dừi tỡnh hỡnh tng gim khu hao TSC.
- K toỏn theo dừi cụng n v tiờu th sn phm : Theo dừi ton b vt t,
tin, hng hoỏ, vay mn ca cụng ty vi cỏc cụng ty cú liờn quan. Theo dừi,
hch toỏn tỡnh hỡnh tiờu th sn phm.
- Th qu : Cú nhim v thu chi khi ó cú chng t c Giỏm c v k
toỏn trng duyt.
b. Hỡnh thc t chc h thng s k toỏn ti Doanh nghip
Doanh nghip ỏp dng hỡnh thc k toỏn theo hỡnh thc nht ký chung,hch
toỏn thu theo phng phỏp khu tr, hch toỏn k toỏn theo phng phỏp kờ
khai thng xuyờn v xut kho theo phng phỏp nhp trc - xut trc
H thng s sỏch k toỏn :
+ S dng hỡnh thc nht ký chung
+ S dng s qu tin mt.
+ S dng bng kờ nhp, xut NVL
+ S dng bng phõn b :
S 1 : Tin lng v BHXH
S 2 : Nguyờn liu, vt liu
S 3 : Khu hao ti sn c nh
Quỏ trỡnh lu chuyn chng t :

12

Chng t gc

S qu

S Nht ký chung

S, th k toỏn chi tit

S Cỏi

Bng tng hp chi tit

Bng cõn i s phỏt sinh

Bỏo cỏo ti chớnh

Chỳ thớch :

Ghi hng ngy
Ghi cui quý
Quan h i chiu

13

PHN II : THC T T CHC K TON TI C PHN IN C
HI PHềNG
I, K toỏn vn bng tin
1, c im, nguyờn tc
1.1 c im :
- ỏp ng kp thi yờu cu thng xuyờn, liờn tc ca quỏ trỡnh sn xut
kinh doanh, cỏc doanh nghip núi chung ó trớch v li qu tin mt bao
gm : tin mt Vit Nam, ngoi t, vng bc... nhng vi u im thanh toỏn
nhanh , d dng hin nay Cụng ty C phn in C HP ch s dng loi tin
Vit Nam thanh toỏn.
1.2 Nguyờn tc :
- Nhm qun lý v hch toỏn chớnh xỏc tin mt ti qu khụng xy ra
tỡnh trng mt mỏt, thiu ht thỡ cụng tỏc qun lý tin mt ti qu cỏc doanh
nghip núi chung v Cụng ty C phn in C HP núi riờng thỡ u phi tụn
trng cỏc nguyờn tc sau :
+ Mi khon thu chi tin mt u phi cú chng t hp lý, hp phỏp
chng minh nh : phiu thu, phiu chi, u nhim thu, u nhim chi... Sau khi
kim tra chng t hp l th qu tin hnh thu hoc chi tin v gi li cỏc chng
t ó cú ch ký ca ngi np tin hoc ca ngi nhn tin.
+ Vic qun lý tin mt ti qu phi giao cho th qu do giỏm c ch
nh, khi th qu cú cụng tỏc t xut buc phi vng mt ni lm vic, hoc
cú s thay i th qu thỡ phi cú vn bn chớnh thc ca cụng ty.V khi bn
giao qu dt khoỏt phi tin hnh vic kim kờ qu. Th qu tuyt i khụng
c nh ngi khỏc lm thay, khụng c trc tip mua bỏn vt t hng hoỏ
ca cụng ty hay kiờm nghim cụng tỏc k toỏn.
+ Vic kim tra qu khụng ch c tin hnh nh k m phi thng
xuyờn kim tra t xut nhm ngn chn tỡnh trng vay mn gõy tht thoỏt
cụng qu.
+ S tin mt tn trong qu luụn phi khp vi s liu trong s qu. Mi
sai lch u phi tỡm ra nguyờn nhõn v cú bin phỏp s lý kp thi.
14

2, Chng t, ti khon s dng
2 .1 Chng t s dng :
- Phiu thu tin, giy np tin
- Phiu chi tin, giy ngh thanh toỏn
- Cỏc u nhim chi, giy np tin vo ngõn hng, lnh chuyn cú, s ph
ngõn hng.
2 .2 Ti khon s dng :
- Tin mt (Mó TK : 111 ) TK 1111 : Tin Vit Nam
- Tin gi Ngõn hng ( Mó TK : 112 ) TK 112 : Tin Vit Nam
3, Quy trỡnh lu chuyn chng t :
Phiu thu, phiu chi

Nht ký chung

S qu tin mt

S Cỏi TK 111 , 112

S chi tit TK111, 112...

Bng tng hp chi tit

Bng cõn i s phỏt sinh

Bỏo cỏo ti chớnh

Chỳ thớch :

Ghi hng ngy
Ghi cui quý
Quan h i chiu

Hng ngy k toỏn tp hp phiu thu v phiu chi hp lý, hp l phỏt sinh
trong ngy, i kốm vi phiu thu l giy np tin, cũn i kốm vi phiu chi l
15

giy ngh thanh toỏn v hoỏ n. Trong trng hp cha thanh toỏn ht tin
cho ngi bỏn thỡ i kốm vi phiu chi l giy ngh thanh toỏn.
Cỏc s liu t phiu thu, phiu chi, u nhim thu, u nhim chi c ghi
vo s qu, s Nht ký chung, s chi tit TK 111 , 112 v s cỏi hng ngy. n
cui quý tp hp li lp Bng cõn i s phỏt sinh v sau ú lp Bỏo cỏo ti
chớnh .
T cỏc s chi tit TK 111 , 112 tp hp li v lp bng tng hp chi tit vo
cui thỏng nhng phi i chiu vi s cỏi TK 111 , 112.
4 . Vớ d minh ho :
1, Thanh toỏn 7.087.500 tin mua mỏy in ca ụng inh Ngc Sn, k toỏn
ghi vo s theo nh khon sau:
N TK 331 : 7.087.500
Cú TK 1111 : 7.087.500
T bỳt toỏn trờn k toỏn ghi vo s qu tin mt (biu s...), Nht ký chung
(biu s...) v s cỏi TK 111(biu s...). Tp hp n cui quý lp Bng cõn
i s phỏt sinh v Bỏo cỏo ti chớnh.
2, Rỳt tin gi ngõn hng v nhp qu s tin l 35.000.00, k toỏn ghi
vo s theo nh khon sau
N TK 111 : 35.000.000
Cú TK 112 : 35.000.000
T bỳt toỏn trờn k toỏn ghi vo s qu tin mt (biu s...), s nht ký
chung (biu s...), s cỏi TK 112 ( biu s...). Tp hp n cui quý lp Bng
cõn i s phỏt sinh v Bỏo cỏo ti chớnh.
S ph ngõn hng l do ngõn hng cung cp cho chi nhỏnh, chi nhỏnh nhn
c bn sao kờ ti khon( s ph ) vào cuối mỗi tháng.

16

n v : Cụng ty C phn in C HP
a ch : 734 Nguyn Vn Linh Lờ Chõn -HP

Mu s 02- TT
TT s 200/2014/Q/BCT
Ngy 22/12/2014 ca B trng BTC

PHIU CHI
Ngy 18 thỏng 05 nm 2016

PT 017
TK ghi N 331
TK ghi Cú 111

H, tờn ngi nhn tin : inh Ngc Sn
a ch : M ng Thu Nguyờn - Hi Phũng
Lý do chi : Thanh toỏn tin mỏy in
S tin : 7.087.500 ng
Bng ch : By triu khụng trm tỏm by nghỡn lm trm ng chn.
Kốm theo :

Chng t gc
Ngy 18 thỏng 05 nm 2016

Giỏm c

K toỏn trng

Ngi lp

Ngi nhn

(ó ký)

(ó ký)

(ó ký)

(ó ký)

17

Th qu
(ó ký)

Cụng ty C phn in C Hi Phũng

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phỳc
...........*...........

GIY NGH THANH TON
Tờn tụi l : inh Ngc Sn
n v cụng tỏc : M ng - Thu Nguyờn Hi Phũng
Ni dung thanh toỏn : Mua mỏy in
Tng s tin l : 7.087.500 ng
Bng ch : By triu khụng trm tỏm by nghỡn lm trm ng chn.
Vy ngh Giỏm c duyt cho thanh toỏn ./.
Ngy 18 thỏng 05 nm 2016
Giỏm c
(ó ký)

Ph trỏch KT
(ó ký)

18

Ngi ngh
(ó ký)

n v : Cụng ty C phn in C HP
a ch : 734 Nguyn Vn Linh Lờ Chõn -HP

Mu s 01- TT
TT s 200/2014/Q/BCT
Ngy 22/12/2014 ca B trng BTC

PHIU THU
Ngy 19 thỏng 05 nm 2016
PT 019
TK ghi N :35.000.000
TK ghi Cú :35.000.000

H, tờn ngi np tin : Lờ Th Thu Hin
a ch : Phũng k toỏn
Lý do np : Rỳt tin ngõn hng v qu
S tin : 35.000.000 ng
Bng ch : Ba lm triu ng chn.
Kốm theo :

Chng t gc
Ngy 19 thỏng 05 nm 2016

Th trng n v

K toỏn trng

Ngi lp phiu

Th qu

Ngi np

(ó ký)

(ó ký)

tin
(ó ký)

(ó ký)

(ó ký)

Ngõn hng u t v phỏt trin VN
19

Chi nhỏnh 321 CN NHDT & PT HP
SAO Kấ TI KHON KHCH HNG
TK s : 3211000003465
Loi ngoi t : VN
Tờn TK : Cụng ty C phn C in Hi Phũng

NgyS

GD

SEC

PS N

PS Cú

S d u

S d

Din gii

36,409,993

.........................
19/05/2016

1360

35,000,000

1,409,993

Rỳt tin
Bỏo cú theo
tr soỏt

20/05/2016

18,389,492

19,799,485

BHXH...

..............................
Tng

202,248,953

231,636,191

S d cui

65,797,993

Xỏc nhn ca Ngõn hng
(ó xỏc nhn)
n v : Cụng ty C phn in C HP
a ch : 734 Nguyn Vn Linh Lờ Chõn -HP

Mu s 02b- DN
TT s 200/2014/Q/BCT
Ngy 22/12/2014 ca B trng BTC

S QU TIN MT
Quý II Nm 2016
Ngy
thỏng
ghi s

Ngy,
thỏng
chng
t

S hiu chng
t
Thu

Din gii

Chi

Thu

Ch

Tn u k
Phỏt sinh trong k
...............
18/05

16/05
17/05

20/05

PC16
PT17

18/05
19/05

Cty TNHH Vit c np tin hng
PC18

PT19

Chi tip khỏch
6,157,800

Thanh toỏn tin mua mỏy in
Rỳt tin gi ngõn hng v qu

35,000,000

......................
Cng phỏt sinh
Tn cui k
20

1,296,385,554

1,2

Giỏm c

K toỏn trng

(ó ký)

(ó ký)

n v : Cụng ty C phn in C HP
a ch : 734 Nguyn Vn Linh Lờ Chõn -HP

Mu s 02b- DN
TT s 200/2014/Q/BCT
Ngy 22/12/2014 ca B trng BTC
NHT Kí CHUNG
Quý II Nm 2016

Ngy,
thỏng
ghi s

Chng t
S
hiu

S hiu
TK

Din gii

Ngy,
thỏng

....................
16/05

PC16

16/05

Chi tin tip khỏch

17/05

PT17

17/05

Cty TNHH Vit c np tin hng

18/05

PC18

18/05

Thanh toỏn tin mua mỏy in

642
1111
1111
131
331
1111
1111

19/05

PT19

19/05

Rỳt TGNH v qu

1051
1051

20/05

BC20

20/05

c cp bự kinh phớ tr cp m au thai sn

18,389,49

138

.....................
Cng phỏt sinh
Giỏm c

K toỏn trng

(ó ký)

(ó ký)

14,0

n v : C phn in c Hi Phũng
a ch : 734 Nguyn Vn Linh Lờ Chõn - HP

Biu s : 04

S CI
Tờn TK : Tin mt
S hiu : TK 111
Quý II Nm 2016
Ngy Chng t
ghi
S Ngy
s
hiu thỏng

S t
Din gii
S d u k
Phỏt sinh trong k
....................
21

SHTK

N
6,570,884