Tải bản đầy đủ
I, Kế toán hàng tồn kho

I, Kế toán hàng tồn kho

Tải bản đầy đủ

1.2 Nguyên tắc :
Để cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin cho công tác quản lý
nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp, kế toán phải thực hiện các nguyên tắc
sau:
- Ghi chép, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời số lượng, chất lượng và
giá thành thực tế của nguyên vật liệu nhập kho.
- Tập hợp và phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời số lượng và giá trị
nguyên vật liệu xuất kho, kiểm tra tình hình chấp hành các định mức tiêu hao
nguyên vật liệu.
- Phân bổ hợp lý giá trị nguyên vật liệu sử dụng vào các đối tượng tập hợp
chi phí sản xuất kinh doanh.
- Tính toán và phản ánh chính xác về số lượng và giá trị nguyên vật liệu tồn
kho, phát hiện kịp thời nguyên vật liệu thiếu, thừa, ứ đọng, kém phẩm chất để
doanh nghiệp có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại có
thể xảy ra.
- Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp nhập trước - xuất
trước.
Giá mua t.tế

=

Giá ghi trên

-

Chiết khấu

+ Chi phí

GTGT
của vật tư

hoá đơn

mua hàng

2 . Chứng từ, tài khoản sử dụng :
2.1 Chứng từ sử dụng :
- Phiếu thu
- Hoá đơn bán hàng
- Phiếu nhập vật tư
- Phiếu xuất vật tư
2.2 Tài khoản sử dụng :
- Nguyên vật liệu chính :

TK1521

- Nguyên vật liệu phụ :

TK1522

- Nhiên liệu

TK1523

:

100

vận chuyển

+

Thuế

- Phụ tùng

:

TK1524

- Công cụ dụng cụ

:

TK153...

3 . Quy trình lưu chuyển chứng từ :
Phiếu nhập, xuất kho, hoá đơn...

Sổ Nhật ký chung

Sổ chi tiết TK 1521 , 1522

Bảng tổng hợp chi tiết

Sổ Cái TK 152

Bảng cân đối số phát sinh

Báo cáo tài chính

Chú thích :
Ghi hàng ngày
Ghi cuối quý
Quan hệ đối chiếu
- Hàng ngày kế toán tập hợp các phiếu thu, phiếu chi, hoá đơn mua hàng,
bán hàng, để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó
căn cứ số liệu đã ghi trên nhật ký chung để ghi vào sổ cái TK152, 153... đồng
thời phải ghi các nghiệp vụ phát sinh vào sổ thẻ chi tiết liên quan cùng việc ghi
sổ Nhật ký chung.
101

- Cuối quý, cộng số liệu trên sổ cái để lập bảng cân đối số phát sinh. Sau
khi đã kiểm tra đối chiếu, khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái bảng tổng hợp chi
tiết (được lập từ sổ, thẻ kế toán chi tiết) dùng để lập báo cáo tài chính.
4 . Ví dụ minh hoạ :
1, Nhập 2.950 chiếc trục bạc đơn giá 05.200đ/chiếc và 2.860 bộ vòng bi
với đơn giá 13.500đ/bộ, thuế suất VAT 10% đã trả bằng tiền mặt , kế toán ghi
vào sổ sách các định khoản sau:
Nợ TK 152 :74.600.000
Nợ TK 133 : 7.460.000
Có TK 111 : 82.060.000
Từ các bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung( biểu số...), sổ cái
TK152 (biểu số...), sổ chi tiết 152 ( biểu số...) , bảng tổng hợp chi tiết ( biểu
số...)
2, Xuất 150 chiếc trục bạc chế tạo quạt đơn giá 05.200đ/chiếc để phục vụ
sản xuất, kế toán ghi vào sổ sách các định khoản sau:
Nợ TK 621: 1.830.000
Có TK 152 : 1.830.000
Từ các bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung ( biểu số...) sổ cái
TK152( biểu số...), sổ chi tiết TK152 (biểu số...), bảng tổng hợp chi tiết ( biểu
số...)

102

HOÁ ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 2 : Giao cho khách hàng
Ngày 14 tháng 05 năm 2016

Mã số : 01 GTKT - 3LL
Ký hiệu: AA/16P
Số: 0003441

Đơn vị bán hàng : Công ty CPTM Bắc Mỹ
Địa chỉ : Số 130 - Lạch Tray - Hải Phòng
Số TK : 0046801
Họ tên người mua hàng : Đỗ Thị Ngoãn
Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng
Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh – Lê Chân – Hải Phòng
Số TK :
Hình thức thanh toán : TM
MST : 0200580118
Stt

Tên hàng hoá,

Số

Đơn giá
Thành tiền
lượng
1
Chiếc 2.950
5.200
35.990.000
2
Bộ
2.860
13.500
38.610.000
Cộng tiền hàng
74.600.000
7.460.000
Thuế suất : 10% Tiền thuế GTGT :
82.060.000
Tổng cộng tiền thanh toán
Số tiền bằng chữ : Tám mươi hai triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng ./.
dịch vụ
Trục bạc
Vòng bi

ĐVT

Người bán
Người mua hàng
(Đã ký)

hàng
(Đã ký)

103

Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)

Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP
Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HP

Mẫu số 01-VT
TT số 200/2014/QĐ/BCT
Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC
Quyển số 19/NVL

PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 14 tháng 05 năm 2016
Tên người giao hàng : Lương Xuân Bâng

NợTheo: HĐGTGT số 3441 ngày 14 tháng 05 năm 2016 của Bắc
Mỹ

Nhập tại kho : Đỗ Thị Ngoãn
Stt

Tên vật tưĐVT

số
1
2

Trục bạc
Vòng bi

Số lượng
Y/C

Đơn giá

Thành tiền

05.200
13.500

35.990.000
38.610.000

Thực

Chiếc 2.950
Bộ
2.860

nhập
2.950
2.860

Cộng

74.600.000
Nhập, ngày 14 tháng 05 năm 2016

Thủ trưởng đơn vị

Kế toán trưởng

PT cung tiêu

Người giao

Thủ

(Đã ký)

(Đã

kho
(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

ký)

104

Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP
Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HP

Mẫu số 02-VT
TT số 200/2014/QĐ/BCT
Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

LỆNH XUẤT VẬT TƯ
Ngày 15 tháng 05 năm 2016

STT
1

Mã vật tư
TCT

Tên vật tư
Trục bạc

Đơn vị tính
Chiếc

Số lượng
150

Ngày 15 tháng 05 năm 2016
Người lập phiếu

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám

đốc
(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP
Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HP

105

(Đã ký)

Mẫu số 02-VT
TT số 200/2014/QĐ/BCT
Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

Quyển số 04

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 15 tháng 05 năm 2016
Họ và tên người nhận Nợ

hàng : Dương Quang ThuĐịa chỉ : Phân xưởng cơ

khí

Lý do xuất : Phục vụ sản

xuất

Xuất tại kho : Đỗ Thị Ngoãn
Stt Tên vật tưĐVT

số

Trục bạc

TC

Chiế

T

c

Cộng

Số lượng
Yêu cầu Thực nhập

150

150

150

150

Đơn giá

05.200

Thành tiền

1.830.000

1.830.000

Số tiền bằng chữ : Một triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng chẵn ./.
Xuất, ngày 15 tháng 05 năm 2016
Thủ trưởng đơn vị

Kế toán trưởng

P.T cung tiêu

Người nhận

Thủ

kho
(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

106

(Đã ký)

(Đã ký)

Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP
Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HP

Mẫu số S10-DN
TT số 200/2014/QĐ/BCT
Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ
Quý II Năm : 2016
Tài khoản : TK 152
Tên kho: số 05
Tên vật liệu : Trục bạc
Chứng từ
Số
Ngày,
hiệu tháng

Diễn giải

TKĐU

Số dư đầu kỳ
Phát sinh trong kỳ
......................
PN0
2
PX0
3
PN0
3

Đơn
giá

Số
lượng

Thành tiền

2650

32,330,000

Chi tiền mua 2650 chiếc Trục bạc

111

05,200

05/05

Xuất 150 chiếc Trục bạc chế tạo phục
vụ sản xuất

621

05,20
0

111

05,200

Chi tiền mặt mua 2950chiếc Trục bạc
......................
Cộng phát sinh

15
2950

35,990,000

11,116 135,620,600

Dư cuối kỳ
Người lập sổ
(Đã ký)
Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP
Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HP

Kế toán trưởng
(Đã ký)
Mẫu số S11-DN
TT số 200/2014/QĐ/BCT
Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

Biểu số : 04/2016

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU
Tài khoản : TK152
107

Số
lượn

05,200

10/05

14/05

Nhập

05,3
4

Đơn vị : Công ty Cổ phần Điện Cơ HP
Địa chỉ : 734 Nguyễn Văn Linh –Lê Chân -HP

Stt

Tên vật liệu

Quý II năm 2016

Mẫu số s03-DN
TT số 200/2014/QĐ/BCT
Số trưởng
tiền BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ

Tồn đầu kỳ Nhập trong
SỔ CÁI
kỳ

Ngày
tháng
ghi sổ

Xuất trong
kỳ

Tồn cuối kỳ

Quý II Năm 2016
...............
: Nguyên liệu,135,620,600
vật liệu (sản xuất)
1
Trục bạc Tên TK25,642,500
150,352,600
TK : TK152 65,354,255
2
Vòng bi Số hiệu15,626,053
75,864,521
Chứng từ ................
Ngày
Diễn giải
SHTKĐU
Cộng
91,555,005 498,144,084 548,398,523
Số hiệu
Nợ

Biểu
số : 04/2016
10,910,500
ĐVT: VNĐ
5,115,857
Số tiền

41,300,573


tháng

Người lập
(Đã ký)
14/05

PN19

14/05

16/05

PX22

16/05

Số dư đầu kỳ
Số phát sinh

.................
Chi tiền mặt mua 2.950 trục bạc,2.860
vòng bi
Xuất 150 chiếc trục bạc chế tạo phục vụ
sản xuất

Kế toán trưởng91,555,005
(Đã ký)
111

74,600,000

621

1,830,000

...................
Cộng phát sinh

498,144,084

Số dư cuối kỳ

41,300,573

548,398,523

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

108

109

II . Nhận xét chung :
Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Điện Cơ HP, bằng kiến thức
đã học kết hợp với thực tế công việc em đã tìm cho mình được nhiều bài học và
kinh nghiệm bổ ích về cách quản lý, hạch toán kế toán. Về cơ bản em thấy công
tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh là phù hợp, phát huy hết năng lực của
mình. Quá trình sản xuất kinh doanh luôn phát triển, tổng số vốn kinh doanh ,
doanh thu, lợi nhuận của công ty vẫn tăng lên hàng năm, mức tích luỹ với ngân
sách ngày càng cao.
Để đạt được những thành tích trên trong suốt thời gian qua, công ty đã
không ngừng tìm tòi sáng tạo cải tiến phương thức sản xuất kinh doanh mà nòng
cốt là biết khai thác trí thức của nhân loại, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ
thuật, tạo đà để công ty phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Hiện nay, Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng đang áp dụng hình thức
Nhật ký chung một hình thức phù hợp với thực tế tổ chức sản xuất tại công ty.
Phòng kế toán sử dụng hệ thống sổ sách chứng từ khá đầy đủ theo quy định
chung của Bộ Tài Chính và đảm bảo phù hợp với hoạt động kế toán tại chi
nhánh, đã tạo ra được mối quan hệ mật thiết với nhau giữa các phần hành trong
hệ thống kế toán. Sự phân công công việc cụ thể , rõ ràng đối với đội ngũ cán bộ
kế toán có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình với công việc để thực hiện tốt
công tác kế toán.
Trong quá trình sản xuất, chi nhánh luôn luôn chú trọng tới mục tiêu an
toàn vệ sinh lao động, khẩu hiệu của chi nhánh là : “An toàn để lao động – Lao
động phải an toàn”. Ngoài ra chi nhánh còn chú trọng nâng cao đời sống vật chất
– tinh thần cán bộ công nhân viên, tổ chức các chuyến tham quan du lịch vào
các ngày lễ, hè tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên đi học nâng cao tay
nghề, trình độ chuyên môn... Điều đó thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo chi
nhánh với cán bộ công nhân viên cũng như trách nhiệm của cán bộ công nhân
viên với chi nhánh.
Cũng giống như các doanh nghiệp khác đối với Công ty Cổ phần Điện cơ
Hải Phòng trong năm qua là một năm vô cùng khó khăn vì bị ảnh hưởng của