Tải bản đầy đủ
Tài khoản sử dụng:

Tài khoản sử dụng:

Tải bản đầy đủ

hợp các khoản chi phí về giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp... và các khoản doanh
thu, thu nhập khác để tiến hành tính toán xác định kết qua kinh doanh, các khoản thuế
phải nộp vào cuối kỳ.
Sơ đồ 5: Trình tự ghi sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
Khi có các nghiệp vụ liên quan đến cung cấp bán hàng thì kế toán viết phiếu xuất kho,
xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra để giao cho khách hàng. Kế toán cũng phải theo
dõi công nợ với khách hàng. Tiếp đó tiến hành lập các chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ
cái các tài khoản. Cuối kỳ lập bảng tổng hợp về dịch vụ cung cấp trong kỳ, tập hợp các
khoản chi phí về giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp... và các khoản doanh thu, thu
nhập khác để tiến hành tính toán xác định kết qua kinh doanh, các khoản thuế phải nộp
vào cuối kỳ.

\

Sơ đồ : Trình tự ghi sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

\

Chú thích
Ghi hàng ngày (định kỳ):
Quan hệ đối chiếu:
Ghi cuối tháng:

\

NV: 16/04 Bán hàng cho Cty TNHH VT Hàng Hải Ngôi Sao Việt Nam 10 chiếc kích
nâng ngầm thủy lực 3 tấn và 1 kích ngầm ô tô dủng thủy lực Launch
Giá vốn :Nợ TK 632: 342.000.000
Có TK 156: 342.000.000
Doanh Thu: Nợ TK 131: 638.000.000
Có TK 511: 580.000.000
Có TK 3331: 58.000.000

\

Đơn vi:CT CP ĐT &PT Cảng đình vũ

Mẫu số: 02 – VT

Bộ phận: BH

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC

Mã đơn vị:

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 16tháng 04 năm 2016

Nợ : 632

Số:102
Họ tên người giao hàng: Vũ Hòa Hậu Địa điểm (bộ phận):......................

Có :156

Lý do xuất kho: Xuất hàng hóa bán ……………………………....................
Xuất tại kho: Hàng hóa..................................Địa điểm:........................................
Tên, nhãn hiệu quy

Số lượng
Đơn

ST

cách, phẩm chất vật


vị

T

tư, dụng cụ sản phẩm,

số
tính

A

hàng hóa
B
Kích ngâm dùng thủy

1

C
TLT630

Yêu

Thực

cầu

xuất

1

2

D
Chiếc

10

TLT830WA

Chiếc

Thành tiền

3
25.300.00

4
253.000.00

0
89.000.00

0

10

lực 3 tấn
Kích ngầm Ô tô dùng
2

Đơn giá

01

01

thủy lực Launch

89.000.000
0

342.000.00
Cộng

X

X

X

x

X
0

- Tổng số tiền( viết bằng chữ ):Ba trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn./……………………
- Số chứng từ gốc kèm theo: .01..........................................................................................
Ngày 16 tháng 04 năm 2016
Người lập

Người nhận

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám đốc

phiếu

hàng

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

nhập)

(Ký, họ tên)

\

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
Cảng Đình Vũ – phường Đông Hải 2 – Quận Hải An – Thành phố Hải Phòng
Tell/Fax: 0313-652520 hoặc 0313-652521
MST:0200511841
HÓA ĐƠN GIÁ TRI GIA TĂNG
INVOICE VAT
Liên 3: Nội bộ
Họ tên người mua hàng(Customer): Trần Hoàng
Tên đơn vị(Company Name): CTY TNHH
DVVT Hàng Hải Ngôi Sao VN
Đia chỉ(Address): Phòng 412, Tòa nhà TD
Business Center TD Plaza, Lô 20A, Đường LHP, NQ
Số vận đơn(B/L no):

Mẫu
số(Form
No):
01GTKT3/002
Ký hiệu(Serial) AA/15P
Số (No): 0003102
Ngày(Date): 16/04/2016
MST(Tax code): 0305245573
Hình
thức
thanh
toán( Method of payment): TGNH
Loại tiền(Currency): VND
Tổng giá Thanh toán
Tiền
thuế
Thành
Cộng tiền hàng
thuế
tiền
(Total
suất 10%
amount)
(Amou
nt)

Đ
Tên
hàng VT
Đơn
hóa, dịch vụ
SL giá
(Description
(U
(Unit
)
nit,
price)
quantity)
1

2

3

1
0
Kích nâng
C
ngầm thủy lực 3
3 tấn
hiếc

4

2

Kích nâng
0
ngầm ô tô dung 1
thủy lực Launch
C
hiếc

5=3x4

46.50

7

0.000

465.0
00.000

0.000

115.0
00.000

115.0
00.000

0.000

580.0
00.000

4

Tổng cộng tiền thanh toán

5

Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn ./.
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

46.50

511.500
.000

11.50

126.500
.000

58.00
0.000

Người bán hàng
(ký, ghi rõ họ tên)

\

8=5+7

638.000
.000

Mẫu số S02a – DN
(Ban hành theo TT số 200/2014 - TT

Đơn vị: CTY CP Đầu tư và Phát Triển Cảng Đình Vũ
Địa chỉ: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An -HP

-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng
BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số:06
Ngày 30 tháng 04 năm 2016
Đơn vị tính : VNĐ
TRÍCH YẾU
Xác định giá vốn hàng bán cho CTY Cp

SỐ HIỆU TK

SỐ TIỀN

Nợ632

156

216.000.000

632

156

147.000.000

632

156

342.000.000

Container
Xác định gía vốn hàng bán cho công ty
Zim
Xác định giá vôn cho công ty TNHH
DVVT Hàng Hải Ngôi Sao Việt Nam
…………………..
Cộng

1.238.089.000

Kèm theo:……….chứng từ gốc.
Người lập
(Ký)

Kế toán trưởng
(Ký)

GHI
CHÚ

Mẫu số S02a – DN
(Ban hành theo TT số 200/2014 - TT

Đơn vị: CTY CP Đầu tư và Phát Triển Cảng Đình Vũ
Địa chỉ: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An -HP

-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số:07
Ngày 30 tháng 04 năm 2016
Đơn vị tính : VNĐ
TRÍCH YẾU
Bán hàng cho CTY Zim
Bán hàng Công ty TNHH DVVT Hàng Hải
Ngôi Sao VN

SỐ HIỆU TK
Nợ
131
131

SỐ TIỀN


511

219.000.000

3331

21.900.000

511

580.000.000

3331

58.000.000

………………………………………………….

Cộng

2.877.554.000

Kèm theo: …. chứng từ gốc.
Người lập
(Ký)

Kế toán trưởng
(Ký)

GHI
CHÚ

Đơn vị: CTY CP Đầu tư và Phát Triển Cảng Đình Vũ
Địa chỉ: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An -HP

Mẫu số S02a – DN
(Ban hành theo TT số 200/2014 - TT
-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số:08
Ngày 30 tháng 04 năm 2016
Đơn vị tính : VNĐ
TRÍCH YẾU

SỐ HIỆU TK

SỐ TIỀN

Kết chuyển doanh thu cung cấp dịch vụ

Nợ
511


911

2.877.554.000

Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính

515

911

115.250.000

Kết chuyển thu nhập khác

711

911

5.000.000

Cộng

2.997.804.000

Kèm theo:…….chứng từ gốc.
Người lập
(Ký)

Kế toán trưởng
(Ký)

GHI
CHÚ

Mẫu số S02a – DN
(Ban hành theo TT số 200/2014 - TT

Đơn vị: CTY CP Đầu tư và Phát Triển Cảng Đình Vũ
Địa chỉ: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An -HP

-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số:09
Ngày 30 tháng 04 năm 2016
Đơn vị tính : VNĐ
SỐ HIỆU TK
GHI
TRÍCH YẾU
SỐ TIỀN
CHÚ
Nợ

Kết chuyển giá vốn dịch vụ
Kết chuyển chi phí kinh doanh
Kết chuyến chi phí quản lý doanh nghiệp
Kết chuyển chi phí tài chính
Kết chuyển chi phí khác
Kết chuyển Thuế TNDN
Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối
Cộng
Kèm theo: …………… chứng từ gốc.
Người lập
(Ký)

911

632
641
642
635
811
821
421

1.238.089.000
78.756.510
102.889.635
77.540.120
3.569.369
375.211.159
1.125.633.475
2.997.804.000

Kế toán trưởng
(Ký)

Đơn vị: CTY CP Đầu tư và Phát Triển Cảng Đình Vũ
Địa chỉ: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An -HP

Mẫu số s03-DN
(Ban hành theo TT số 200/2014 - TT
-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CÁI
THÁNG 04 NĂM 2016
TÊN TÀI KHOẢN : GIÁ VỐN HÀNG BÁN
SỐ HIỆU TÀI KHOẢN :632
Đơn vị tính: VNĐ
Chứn
N g từ ghi sổ

gày
tháng

S
H

T
Diễn giải

N
T

Số tiền

K
đối
ứng

NợSố dư đầu kì
0
4/04

0
6

1
5/04

0
6

1
6/04

0
4/04

Bán hàng cho cty CP
Container
56

1

Bán hàng cho CTY ZIM

5/04
0

6

1
6/04

Bán hàng cho CTY TNHH
VT Hàng hải Ngôi Sao VN

1

261.000.
000

1
56

147.000.
000

1
56

342.000.
000

……………………………
…….
3
0/04

0
9

3
0/04

Kết chuyển giá vốn xác
định KQKD
Cộng phát sinh

9

1.238.08

11

9.000
1.238.08
9.000

1.238.08
9.000

Dư cuối kỳ

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày 30 tháng 04 năm2016
Giám đốc
(Ký, họ tên)