Tải bản đầy đủ
III. Kế toán tài sản cố định

III. Kế toán tài sản cố định

Tải bản đầy đủ

Sơ đồ 3 : Trình tự hạch toán tài sản cố định

\

Chú thích
Ghi hàng ngày (định kỳ):
Quan hệ đối chiếu:
Ghi cuối tháng:

\

\

3. Trích yếu các nghiệp vụ phát sinh:

3.1. Kế toán tăng Tài sản cố định
NV: Ngày 11/04/2016 Công ty mua 1 xe TOYOTA INOVA 2.0G 7 chỗ phục vụ quản
lý doanh nghiệp với giá mua chưa thuế là 748.000.000 đồng. Doanh nghiệp thanh toán
bằng chuyển khoản.
Nợ TK 211:
Nợ TK 133:

748.000.000
74.800.000
Có TK 112:

822.800.000

Căn cứ vào Hoá đơn GTGT , Biên bản bàn giao TSCĐ…, kế toán lập Thẻ TSCĐ, Sổ
TSCĐ và tiến hành bàn giao cho bộ phận sử dụng
Kế toán tính và trích khấu hao theo quy định. Cuối tháng, kế toán đối chiếu số liệu trên
bảng cân đối số phát sinh…với Sổ TSCĐ.

\

HÓA ĐƠN

Mẫusố: 01GTKT03/001

GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu:/16P

Liên 2: Giao cho khách hàng

Số:0000367

Ngày 11 tháng 04 năm 2016
Đơn vị bán hàng: Đại lý TOYOTA Hoàn Kiếm Hà Nội
Mã số thuế: 0200566829
Địa chỉ: Số 5 Lê Thánh Tông – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: (04) 3825 6889
Họ tên người mua hàng: Trần Thanh Tùng

Số tài khoản:0031000167104

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ
Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2,Quận Hải An, TP Hải Phòng
Hình thức thanh toán: TGNH

Số tài khoản:19026486691018

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
1
1

2
Xe Ô tô TOYOTA INOVA
2.0G

Thuế suất GTGT: 10%

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

3

4

5

6=4x5

Chiếc

1

748.000.000

748.000.000

Cộng tiền hàng:

748.000.000

Tiền thuế GTGT:

74.800.000
822.800.000

Tổng cộng tiền thanh toán:

Số tiền bằng chữ: Tám trăm hai mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn./.
Người mua hàng

Người bán hàng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

\