Tải bản đầy đủ
Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp
đờng tầng sôi

hệ thống sấy

Mục lục
Trang
mở đầu 1

3
Chơng I 4
Tổng quan về kỹ thuật tầng sôi 4

1. Sơ lợc về tầng sôi. 4
2. Mô tả trạng thái sôi. 5
3. Một số tính toán đă đợc công nhận cho chế độ
tầng sôi. 7
3.1. Tính vận tốc của hạt. 7
3.2. Trao đổi nhiệt trong lớp sôi. 8
3.3. Trở lực của tầng sôi. 9
3.4. Tốc độ làm việc tối u. 10
Chơng ii 12
Tổng quan về công nghệ sản xuất mía đờng 12

I. Đặc tính Của đờng. 12
I.1. Đờng sacacoza. 12
1. Tính chất lý hoá của Sacaroza. 12
2. Tính chất hoá học của Sacaroza 15
I.2. Lấy nớc mía. 18
I.2.1. Phơng pháp ép. 18
I.2.2. Thẩm thấu. 30
I.2.3. Phơng pháp khuyếch tán. 31
Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46

110

Đồ án tốt nghiệp
đờng tầng sôi

hệ thống sấy

II. Làm sạch nớc mía. 35
II.1. Nhiệm vụ làm sạch nớc mía. 35
II.2. Các phơng pháp làm sạch nớc mía. 37
II.2.1. Phơng pháp vôi 37
II.2.2. Phơng pháp sunphít hoá. 41
II.2.3 Phơng pháp cacbonat hoá 49
III. Cô đặc nớc mía. 55
III.1. Cơ sở lý thuyết của cô đặc. 55
III.2. Thao tác và khống chế quá trình cô đặc. 56
IV. Nấu và kết tinh đờng. 58
IV.1. Quá trình nấu đờng. 58
IV.1.1. Nấu đờng gián đoạn. 58
IV.1.2. Nấu liên tục. 60
V. Ly tâm, sấy, đóng bao và bảo quản. 60
V.1. Ly tâm. 60
V.2. Sấy đờng. 60
V.3. Bảo quản. 61
Chơng III 62
tính toán thiết kế thiết bị sấy tầng sôi 62

I. LựA CHọN PHƯƠNG áN. 62
I.1. Mục đích và các yêu cầu. 62
I.2. Một số thiết bị tầng sôi đã đợc sử dụng. 62
I.3. Lựa chọn phơng án. 64
I.4. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống sấy
tầng sôi. 65
Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46

111

Đồ án tốt nghiệp
đờng tầng sôi

hệ thống sấy

II. Tính toán thiết bị sấy. 66
II.1. Tính lợng ẩm cần bay hơi trong một giờ. 66
II.2. Quá trình sấy lý thuyết. 67
II.3. Tính toán quá trình sấy thực. 71
II.3.1. Xác định tốc độ làm việc tối u Wt. 71
II.3.2. Tính cân bằng nhiệt lợng. 72
II.3.3. Xác định các thông số tác nhân sấy sau quá
trình sấy thực. 81
II.3.4. Xây dựng quá trình sấy thực trên đồ thị I-d.
83
II.3.5. Tính chính xác các thông số kích thớc cơ bản
của thiết bị sấy. 83
II.4. Tính bền thiết bị. 85
Chơng iv 88
Tính toán xyclon lắng bụi 88
Chơng V 91
tính toán thiết bị calorifer 91
Chơng VI 100
Tính hệ thống quạt 100

VI.1. Xác định cột áp toàn phần P. 100
VI.1.1. Xác định trở lực thiết bị sấy. 100
VI.1.2. Xác định áp suất động khí thoát ra. 102
VI.1.3. Xác định trở lực đờng ống. 102
VI.1.4. Trở lực thiết bị lọc túi. 105
VI.1.5. Tính trở lực calorifer. 105

Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46

112

Đồ án tốt nghiệp
đờng tầng sôi

hệ thống sấy

VI.2. Công suất của quạt. 106
Kết luận 108
Tài liệu tham khảo 109

Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46

113