Tải bản đầy đủ
Tổng quan về kỹ thuật tầng sôi

Tổng quan về kỹ thuật tầng sôi

Tải bản đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp
đờng tầng sôi

hệ thống sấy

dễ dàng hơn, phạm vi sử dụng công nghệ tầng sôi đã mở
rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Cả một loạt các ngành công
nghiệp hoá học khác nh: phân huỷ quặng, sấy các loại vật
liệu, sản xuất than hoạt tính và chất xúc tác, phân riêng
hỗn hợp khí bằng phơng pháp hấp thụ cũng nh các quá
trình trên các lớp xúc tác dị thể đều đợc tiến hành trên lớp
sôi.
Sấy là một quá trình rất phức tạp. Có rất nhiều phơng
pháp tiến hành quá trình sấy, song sấy tầng sôi hiện nay
đang là một hớng công nghệ đáng quan tâm trong nền
công nghiệp sấy chế biến bảo quản lơng thực, thực phẩm
dợc liệu.
Ưu điểm đầu tiên của phơng pháp này là khả năng cơ
giới hoá cao, quá trình xẳy ra trong thiết bị kín, hạn chế
gây ô nhiễm môi trờng.Tiếp đến là góp phần giảm thiểu
thiết bị trong một dây chuyền, dễ dàng điều chỉnh các
thông số công nghệ, hiệu suất của quá trình cao. Đối với lò
đốt tầng sôi thì u điểm nổi bật là đốt nhiên liệu trong lò
tạp ra nhiệt trị thấp mà các lò khác không làm đợc. Đối với
thiết bị sấy tầng sôi thì u điểm là cờng độ sấy lớn, năng
suât cao, cấu tạo thiết bị đơn giản, sấy đồng đều, có
thể cơ khí hoá và tự động hoá hoàn toàn.
2. Mô tả trạng thái sôi.

Một lớp vật thệ rắn khi ngời ta đa qua nó một dòng
khí thì có thể lớp vật rắn vẫn nằm im (hình 1-1). Khi hơi
tăng vận tốc dòng thì các hạt rắn tiếp xúc lẫn nhau. Khi
tiếp tục tăng vận tốc đòng thì lớp hạt bắt đầu địch
chuyển (hình1-2). Sau đó chúng bắt đầu dịch chuyển
và có các hạt từ lớp dới dịch chuyển lên trên bề mặt. Lúc
này chiều cao lớp hạt bắt đầu tăng (hình 1-3).

Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46

5

Đồ án tốt nghiệp
đờng tầng sôi

hệ thống sấy

ở một vận tốc xác định th thì lớp vật liệu đợc xốp
hoá và do kết quả của quá trình dịch chuyển hạt vật liệu
từ lớp dới lên lớp trên và tạo thành dòng (hình 1-4). Nếu tiếp
tục tăng vận tốc vợt qua giá trị tới hạn

thì lớp vật liệu

càng tăng thể tích (hình1-4) và lúc này P giảm. Lúc này
chỉ cần hơi tăng một chút vận tốc dòng khí thì tất cả các
hạt rắn sẽ đều chuyển động, bắt dầu ở chế độ sôi (hình
1-4). Với chế độ sôi ổn định tốc độ của dòng cha đủ
cuốn hạt theo nhng đủ duy trì chế độ sôi ở một bộ phận
phía trên lớp hạt. Lớp phía dới vẫn ở chế độ tĩnh. Vì vậy
tính toán chiều cao lớp sôi, chiều cao lớp tĩmh là một trong
những đặc trng khi tính toán thiết bị tầng sôi. Đối với từng
loại trong một khoảng thời gian nhất định chiều cao lớp
tĩnh cũng nh chiều cao lớp sôi là không đổi nên trở lực của
dòng trong khoảng đó cũng không đổi. Nếu tốc độ dòng
tiếp tục tăng và vợt qua một giá trị tới hạn p nào đó thì
chế độ sôi chấm dứt và các khối hạt hình thành các túi
khí (hình 1-5). Đó là chế độ chuyển tiếp giữa chế độ sấy
tầng sôi và chế độ sấy khí động sau đó toàn bộ khối hạt
hoà lẫn hoàn toàn với dòng khí và bị cuốn theo, khi đó
chế độ sấy khí động bắt đầu.Trong giai đoạn nay trở lực
của hạt đầu giảm.Thực nghiệm chứng tỏ quan hệ này là
tuyến tính
Khi tăng vận tốc dòng khí thì trở lực thuỷ lực của lớp
vật liệu tăng lên theo quy luật hàm số mũ:
P = f(n)
Trong đó:
n: chỉ số phụ thuộc chuẩn số Rây nôn (Re), khi tăng Re
thì n tăng từ từ
Trên hình vẽ biểu diễn quan hệ : P = f(n)
Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46

6

Đồ án tốt nghiệp
đờng tầng sôi

hệ thống sấy

Khi vận tôc dòng < th thì quan hệ giữa lớp hạt tĩnh
theo tốc độ dòng đợc biểu diễn là đoạn OB
Khi th < < p thì quan hệ P = f(n) của chế độ
sôi đợc biểu diễn bởi đờng BC
Khi > p thì quan hệ P=f(n) của chế độ sôi đợc
biểu diễn bởi đờng CD

3. Một số tính toán đă đợc công nhận cho chế độ tầng sôi.

3.1. Tính vận tốc của hạt.
Khi một hạt rắn đứng yên trong môi trờng có vận tốc
chuyển động ban đầu là 0=0, nó tự rơi xuống với gia tốc
trọng trờng cho đến khi vận tốc cân bằng với lực đẩy
Acsimet và lực cản môi trờng .Từ lúc này nó rơi với vận tốc
khác 0, mà ta cần phải tính.

Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46

7

Đồ án tốt nghiệp
đờng tầng sôi

hệ thống sấy

Ta gọi d, r là khối lợng riêng của dòng khí và của vật
liệu, kg/m3
: độ nhớt động của dòng, m2/s
: hệ số ma sát
d: đờng kính hạt (m).
Khi có dòng vận tốc thổi ngợc lên, theo quy luậtcủa
đọng học ta có:
g.

.d 3
.d 2 2
.( r d ) = .
.
. d
6
4
2

Nhân hai vế với biểu thức

1
ta có:
2

g.

.d3
1 .d2 2
(
)
.=
..
. . d
r
d
4 2
2 .6
2

g.

d3
3 1
.( r d ) =
..d2 .2
2
4 2
.d

d3
Mà: Ar = g. 2 .( r d )
. d
Ar =

3 d2 .2
.. 2
4


Re =

4 Ar
.
3

=

Re.
d

Hoặc cũng có thể tính Re theo công thức O.M.Tode:
Re =

Ar
18+ 0,61 Ar

Từ đó tìm ra .
3.2. Trao đổi nhiệt trong lớp sôi.
Do tạo ra chế độ sôi nên cờng độ trao đổi nhiệt ẩm
xảy ra rất mãnh liệt.

Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46

8

Đồ án tốt nghiệp
đờng tầng sôi

hệ thống sấy

Cân bằng cho lớp hạt có chiều cao H độ xốp e ta dễ
dàng thu đợc phơng trình saugiữa tốc độ đót nóng d tv/dt
và tốc độ dòng dk/dt:
v (1 ).H.C v .

d.v
d.
= v .( 1 ).H.r. k + G.C pk.( t1 t2 )
t
d

Từ đó ta có tốc độ đốt nóng hạt bằng:
L.C pk ( t1 t 2 )
dt v
r d R
=
.
+
d C v d
v (1 ).H .C v

Trong đó:
V,Cv: khối lợng riêng và nhiệt dung riêng của hạt.
r: nhiệt ẩm hoá hơi
L, Cpk: khối lợng và nhiệt dung riêng của không khí khô
t1, t2 nhiêt độ vào và ra khỏi lớp sôi của dòng khí .
*Tốc độ dòng dk/dt đợc xác định: ta biết lợng ẩm tác
nhân sấy nhận đợc bằng lợng ẩm vật liệu sấy mất đi. Do
đó nếu gọi d1, d2 là lợng chứa ẩm vào và ra khỏi khối hạt có
chiều cao H, với độ xốp thì phơng trình cân bằng ẩm
có dạng:
L(d2-d1)=

v .(1 ).H.d k
d

dk L .( d1 d2 )
=
d v .(1 ).H

3.3. Trở lực của tầng sôi.
Khi chế độ sôi ổn định có thể xem trở lực của dòng
qua tầng sôi là không đổi và cân bằng trọng lợng của khối
hạt trên một diện tích ghi.

Do đó ta có:

P= H.(v - k).(1- 0).g.

Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46

9

Đồ án tốt nghiệp
đờng tầng sôi

hệ thống sấy

Nếu độ xốp của lớp hạt là 0, chiều cao của nó là H0,
thì ta có công thức trở lực của dòng qua lớp hạt tĩnh P0
nh sau
P0= H0.( v-k).(1-e0).g
Ngoài công thức trên còn có hai công thức thực
nghiệm sau:
G
H
Công thức của Phê đô rôp: P = 0,17. Re.
FG
dtd

0,2

Trong đó:
FG: Diện tích của ghi, m2
G: khối lợng hạt trên ghi, kg
Công thức của Dai xi vei bat:
P = .

(

)

H 2 .k 1 2
.
.
. d
dtd 2g


Trong đó :
d: là hệ số hình dáng của hạt.
: hệ số trở kháng đợc xác định theo giới hạn của Re.
Khi Re 35ta lấy =

220
Re

Khi 70 Re 200 ta lấy =

11,6
Re

3.4. Tốc độ làm việc tối u.
Tốc độ làm việc tối u là tốc độ ở đó chế đọ sôi ở đó
ổn định. Nói cách khác ở đó chiều cao lớp vật liệu sôi nói
chung và chièu cao lớp sôi nói riêng là ổn định. Do đó về
nguyên tắc tốc độ ổn định phải thoả mãn điều kiện:
th < < p

Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46

10

Đồ án tốt nghiệp
đờng tầng sôi

hệ thống sấy

Theo tốc độ làm việc tối u thì t phải thuộc khoảng
sau:
t=(2-3). th

Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46

11

Đồ án tốt nghiệp
đờng tầng sôi

hệ thống sấy

Chơng ii
Tổng quan về công nghệ sản xuất mía đờng
I. Đặc tính Của đờng.

I.1. Đờng sacacoza.
Sacaroza là thành phần quan trọng của mía, là sản
phẩm của công nghiệp sản xuất đờng. Sacaroza là một
đisacaritcos công thức C12H22O11. trọng lợng phân tử của
Sacaroza là 342,30.
Sacaroza đợc cấu tạo từ hai đờng đơn là , d- glucoza
và , d- fructoza. Công thức cấu tạo của Sacaroza đợc biểu
diễn nh sau:
Theo công thức trên Sacaroza là , d - glucopiranozit và , d
- fructufuranozit.
1. Tính chất lý hoá của Sacaroza.
Tinh thể đờng Sacaroza thuộc hệ đơn là , trong suốt
không màu, có tỷ trọng 1,5879g/cm3. Nhiệt độ nóng chảy t
= 186 ữ 188oC.
Nếu ta đa từ từ đến nhiệt độ nóng chảy (186 ữ 188oC)
đờng biến thành một dạng sệt trong suốt. Nếu kéo dài thời
gian đun hoặc đun ở nhiệt độ cao, đờng sẻ mất nớc, rồ bị
phân huỷ và biến thành caramen.
Độ hoà tan. Đờng rất dễ hoà tan trong nớc. độ hào tan
tăng theo nhiệt độ tăng (bảng I- 4)
Độ hoà tan của Sacaroza trong nớc
Bảng I 4
Nhiệt
độ

Độ hoà tan g
Sacaroza /100g

Nhiệt
độ

Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46

Độ hoà tan g
Sacaroza /100g

12

Đồ án tốt nghiệp
đờng tầng sôi

hệ thống sấy

( oC )

nớc

( oC )

nớc

0
10
20
30
40
50

179,20
190,50
203,90
219,50
238,10
260,10

60
70
80
90
100

287,30
320,50
362,20
415,70
487,20

Độ hoà tan của Sacaroza còn phụ thuộc vào các chất
không đờng có trong dung dịch đờng (Bảng I- 5).
Đờng Sacaroza không hào tan trong dầu hoả, Cloroform,
CCL4, CS2, benzen, tecpen, ancol, và glixerin khan. Trong
dung dịch ancol có nớc, đờng Sacaroza hào tan ít. Một gam
ancol có nồng độ 95% có thể hào tan0,01g đờng.
Đờng Sacaroza còn hào tan giới hạn trong anilin, piriđin,
etyl axetat, amyl axetat, phenol và NH3.
Độ ho tan của Sacaroza trong dung dịch nớc chứa các
loại muối
Bảng I -5
Nhiệt
độ
(oC)

30

70

Độ hào tan, g/100g dung dịch

Lợng muối
g/100g nớc

KCL

KBr

KNO3

NaCL

CaCL2

0

219,5

219,5

219,5

219,5

219,5

10

216,0

218,0

217,0

210,0

197,0

20

221,0

220,0

216,0

211,0

189,0

30

228,0

224,0

216,0

219,0

192,0

40

237,5

228,0

217,0

233,0

200,0

50

_

_

218,0

250,0

218,0

60

_

_

_

269,0

243,0

0

320,5

320,5

320,5

320,5

320,5

Nguyễn tuấn Anh - Máy thực phẩm K46

13