Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG V. XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN, KHẢ NĂNG HOÀN VỐN VÀ TRẢ LÃI VAY

CHƯƠNG V. XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN, KHẢ NĂNG HOÀN VỐN VÀ TRẢ LÃI VAY

Tải bản đầy đủ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ
Đơn vị: VNĐ
Stt
1
2

Các chi phí
Chi phí xây dựng
Chi phí thiết bị

Giá trị trước thuế
61.000.000.000
170.000.000.000
30.000.000.000

Giá trị sau thuế
67.100.000.000
187.000.000.000
33.000.000.000

3

Chi phí thuê đất

4

Chi phí quản lý dự án

6.000.000.000

6.600.000.000

5

Chi phí tư vấn

4.000.000.000

4.400.000.000

6
7
8
9

Chi phí khác
Chi phí lãi vay
Chi phí lắp đặt chạy thử
Chi phí dự phòng
Tổng cộng
Làm tròn

2.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
13.000.000.000
300.000.000.000
300.000.000.000

2.200.000.000
8.800.000.000
6.600.000.000
14.300.000.000
330.000.000.000
330.000.000.000

Tổng mức đầu tư xây dựng toàn bộ dự án là:
+ Trước thuế:

300.000.000.000.

+ Sau thuế:

330.000.000.000.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong tính toán tài chính của dự án là đồng tiền Việt
Nam. Khi cần thiết chuyển đổi sang đồng USD thì dự kiến quy đổi theo tỷ giá bình
quân liên Ngân hàng nhà nước tại thời điểm ký hợp đồng.

5.2.3 Nguồn vốn và khả năng thu xếp vốn
Cơ cấu nguồn vốn trước thuế cụ thể như sau:
a. Vốn vay: 210.000.000.000 đồng tương ứng 70 % tổng mức đầu tư,
+ Vay ngân hàng thương mại trong nước, thời gian vay 10 năm, thời gian ân
hạn 2 năm, lãi suất 9 %, số tiền vay dự kiến: 210.000.000.0000 đồng, tương ứng 70%
tổng mức đầu tư
b. Vốn tự có: 90.000.000.000 đồng tương ứng 30% tổng mức đầu tư.
+ Nguồn vốn này là vốn tự có của Công ty trách nhiệm hữu hạn GIẤY HƯNG
HÀ, vốn đóng góp các cổ đông.

5.2.4. Khả năng hoàn trả vốn và lãi vay
+ Thời gian hoàn vốn: 7 năm (Bao gồm cả thời gian thi công).
+ IRR sau thuế TNDN: 26.62%
+ Nguồn trả nợ: Nguồn trả nợ được trích từ khấu hao TSCĐ và lợi nhuận sau
thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án.
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
76

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ
5.2.5. Nhận xét chung về kết quả phân tích tài chính
Từ các kết quả phân tích tài chính cho các chỉ số kinh tế (số liệu chi tiết xem
phụ lục phân tích tài chính) như sau:
+ Chi phí sản xuất cho 1 tấn sản phẩm chưa VAT (giấy mặt): 9.584.725 VNĐ
+ Giá bán 1 tấn sản phẩm chưa VAT (giấy mặt):

11.000.000 VNĐ

+ Dòng lưu kim (IRR):

26.62%

+ NPV:

12.663.000.000 VNĐ

Để đạt được hiệu quả sản xuất cần duy trì tốt các yếu tố sau:
+ Đảm bảo sản xuất ổn định, duy trì sản lượng, tăng cường hiệu suất sử dụng
thiết bị.
+ Quản lý tốt các yếu tố đầu vào đặc biệt là nguyên liệu, nhiên liệu và sử dụng
hợp lý nguồn tài nguyên nước.
+ Kiểm soát chặt chẽ quá trình xử lý nước thải và xả thải, tăng cường công tác
phòng chống cháy nổ.
+ Ổn định lực lượng lao động có tay nghề, có kinh nghiệm, giảm các chi phí
khác không cẩn thiết để ổn định quỹ lương giảm định phí.

5.3. HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN
- Về hiệu quả kinh tế: Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư dây chuyền
tái chế giấy loại công suất 100.000 tấn/năm cho thấy sau 15 năm thực hiện dự án sẽ
hoàn trả toàn bộ vốn vay ngân hàng thương mại trong nước.
- Về hiệu quả xã hội: Đầu tư dự án sẽ góp phần tăng thu cho Nhà nước và các
ngành khác, đồng thời sẽ góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa
phương, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự xã hội. Hiệu quả kinh tế xã hội cụ thể
của dự án được đưa ra trong bảng 5.2.
Bảng 5.2 Các khoản thuế nộp cho nhà nước hàng năm
Stt

Khoản mục

Đơn vị tính

Tính trung bình
trong vòng 15 năm

1

Thuế GTGT bình quân
năm

Đồng

13.640.000.000

2

Thuế TNDN bình quân
năm

Đồng

1.663.000.000

Đồng

15.303.000.000

Tổng cộng

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
77

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
78

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Qua quá trình khảo sát thực tế cùng với phân tích các điều kiện cụ thể trong dự án,
chúng tô thấy rằng: Chủ trương đầu tư một nhà máy tái chế giấy thải, sản xuất giấy
bao bì, bao gói với công nghệ, thiết bị sản xuất tiên tiến hiện đại tại cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội là hoàn toàn hợp
lý, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng và ngành
công nghiệp giấy nói chung. Lợi ích của việc thực hiện dự án này thể hiện ở một số
điểm sau:
1. Giải quyết được bài toán về vấn đề môi trường, tái xử lý giấy thải loại để tạo ra sản
phẩm giấy làm bao bì. Mặt khác, bao bì giấy sẽ thay thế dần bao bì làm bằng túi
nilon, một loại rác thải khó tiêu hủy trong môi trường. Bên cạnh đó cũng giải quyết
được vấn đề xử lý nước thải sản xuất cũng như nước thải sinh hoạt, tiết kiệm năng
lượng và tài nguyên.
2. Giải quyết cho nhiều lao động làm việc tại công ty có thu nhập ổn định.
3. Giải quyết việc làm cho nhiều hộ cá thể, lao động đơn lẻ của địa phương, vùng lân
cận từ việc thu gom rác thải đều đặn.
4. Đóng góp một phần cho ngân sách địa phương và ngân sách Nhà nước từ nguồn
thuế hàng năm.
5. Tăng cường nguồn vốn được trích ra từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh của nhà máy
Giấy để bổ sung vốn nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty sau này.
6. Thúc đẩy quá trình đầu tư của các doanh nghiệp khác vào địa phương.
7. Quá trình tính toán các chỉ tiêu kinh tế, tài chính của dự án đều đảm bảo tính khả
thi.
Một lần nữa, chúng tô khẳng định dự án này đảm bảo tính an toàn và tính khả thi
cao, phù hợp với định hướng chung của nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội.
Vậy, bằng tất cả những nội dung đã trình bày trong bản nghiên cứu khả thi dự án
“Đầu tư mở rộng nâng cao công suất nhà máy tái chế giấy thải để sản xuất giấy bao
bì, bao gói chất lượng cao công suất 100.000 tấn/năm” nâng công suất nhà máy từ
36.000 tấn/ năm lên 100.000 tấn/năm, kính mong Quĩ Bảo vệ môi trường Hà Nội,
Ngân hàng và các ban ngành liên quan xem xét, góp ý, tài trợ cho vay vốn, để dự án
đầu tư trên của công ty trách nhiệm hữu hạn GIẤY HƯNG HÀ được thực thi thành
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
79

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ
công, góp một phần lợi ích kinh tế, xã hội cho địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và
cả nước nói chung.
Chúng tô xin trân trọng cảm ơn!
T/M Công ty trách nhiệm hữu hạn
GIẤY HƯNG HÀ
Chủ tịch HĐQT

ĐINH NHƯ KIÊM

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT
100.000 TẤN/ NĂM
80