Tải bản đầy đủ
Tuyến bột lớp đáy

Tuyến bột lớp đáy

Tải bản đầy đủ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

TT Hạng mục

Đơn vị

Số

Xuất xứ

lượng

Thông số kỹ thuật

Hình
thức

A. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.
Năng suất: 70 -80Tấn/ ngày
Quốc

Lỗ sàng 2.0 - 4.0mm
Diện tích mặt sàng: 0.8 - 1.2 m2

100%

Vật liệu: Inox chịu mài mòn

5

6

Thiết bị lọc cát cho bột giấy/ Lọc
cát trung bình

Sàng phân tách sơ xợi

Hệ thống

Hệ thống

Trung

01

Quốc

Trung

01

Quốc

Năng suất: 300 - 350 tấn/ngày
Nồng độ làm việc: 2 - 5%
Mới
Áp suất l
Vật liệu: Chịu mài mònm việc: 0.25 - 0.3 Mpa 100%
Công suất động cơ: 90 - 110 kw
Năng suất:300 - 350 tấn/ngày
Diện tích mặt sàng: 1.8 - 2.5 m2
Lỗ sà
g: Ф 2,5 - 3,5 mm

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM
41

Mới
100%

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

TT Hạng mục

Đơn vị

Số

Xuất xứ

lượng

Thông số kỹ thuật

Hình
thức

A. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.
Công suất động cơ: 90 - 160 kw
Năng suất: 80 - 120 tấn/ngày
Diện tích mặt sàng: 1.8 - 2.5 m2he sàng:
7

Sàng áp lực/ Sàng tinh cấp 1

Bộ

Trung

01

0.2 - 0.35 mm

Quốc

Mới
100%

Vật liệu: Ino
hịu mài mòn
Công suất: 22
Năng suất: 20 -40 Tấn/ ngày- 37 kw

8

Sàng áp lực/ Sàng tinh cấp 2

Bộ

Trung

01

Quốc

Khe sàng: 0.2 - 0.35 mm
Diện tích mặt sàng: 0.8 - 1.2 m2
Vật liệu: I
ox chịu mài mòn

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM
42

Mới
100%

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

TT Hạng mục

Đơn vị

Số

Xuất xứ

lượng

Thông số kỹ thuật

Hình
thức

A. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.
Công suất :220 - 28
Năng suất : 15 ÷ 120 Tấn / ngàyKw
9

Máy nghiền bột giấy dạng đĩa

Bộ

Trung

02

Quốc

Mới
Máy nghiền đĩ
Đĩa nghiền Ø 500 - 660mm dạng kép

100%

Nồng độ làm việc: 2% - 5%
Công suất động cơ: 75 - 90 kw
Năng suất:
Khe sàng: 0.2 - 0.350
- 120 tấn/ngày
10

Sàng áp lực/ Sàng đầu xeo

Bộ

Trung

03

Diện tích mặt sàng: 1.2 - 1.8 m2mm

Quốc

100%
Vật liệu:
In
x chịu mài mòn

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM
43

Mới

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

TT Hạng mục

Đơn vị

Số

Xuất xứ

lượng

Thông số kỹ thuật

Hình
thức

A. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.

11

Thiết bị khuấy, trộn bột giấy

Bộ

Trung

14

Quốc

Công suất động cơ: 15 - 30 Kw
Ф750 - 1100 mm
Tốc độ quay: 240 - 350 v/p
Động cơ, bi g
Vật liệu Inox, chịu i
trục, cánh khu
y

Mới
100%

ài mòn tốt

TT Hạng mục

Đơn vị

Số

Xuất xứ

lượng

Thông số kỹ thuật

Hình
thức

A. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.
Tuyến bột lớp mặt
1

Nghiền bột giấy dạng Thủy lực

Bộ

02

Trung

Công suất động cơ: 200 - 300 KwNăng

Quốc

Năng suất: 80 - 120 tấn/ngày

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM
44

Mới
100%

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẤY HƯNG HÀ

TT Hạng mục

Đơn vị

Số

Xuất xứ

lượng

Thông số kỹ thuật

Hình
thức

A. KHÂU CHUẨN BỊ BỘT.
Thể tích: 15 - 20 m3/h
Lỗ sàng: Ф 10 -14mm
Vật liệu: Inox, chịu mài mòn
Năng suất: 80 - 120 tấn/ngày
2

Thiết bị lọc cát cho bột giấy

Sàng áp lực /Sàng thô cấp 1

Bộ

Bộ

01

Trung

Nồng độ làm việc: 2 - 5%

Quốc

Áp suất làm việc: 0.25 - 0.3 Mpa

01

3

Quốc

Bộ

100%

Vật liệu: Chịu mài mòn
Công suất động cơ: 90 - 110 kw
Trung

Sàng áp lực/ Sàng thô cấp 2

Mới

Năng suất: 80 - 120 tấn/ngày
Diện tích mặt sàng: 1.8 - 2.5 m2
Lỗ sàng: Ф 2,5 - 3,5 mm

Mới
100%

Vật liệu: Inox chịu mài mòn
Công suất: 22 - 37 kw

01
Trung

4

Quốc

Năng suất: 20 -40 Tấn/ ngày
Lỗ sàng 2.0 - 4.0mm
Diện tích mặt sàng: 0.8 - 1.2 m2
Vật liệu: Inox chịu mài mòn

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY TÁI CHẾ - GIẤY THẢI CÔNG SUẤT 100.000 TẤN/ NĂM
45

Mới
100%