Tải bản đầy đủ
Chức năng của bài tập.

Chức năng của bài tập.

Tải bản đầy đủ

Báo cáo BTL môn ASP.NetHiển thị danh sách hàng hóa trong bảng tblHanghoa:

b. Code của các chức năng:


Hanghoa_Nhap.aspx:
<%@

Page

Language="C#"

AutoEventWireup="true"

Inherits="Deso2.Hanghoa_nhap" %>

11

CodeBehind="Hanghoa_nhap.aspx.cs"

Báo cáo BTL môn ASP.Net

html

PUBLIC

"-//W3C//DTD

XHTML

1.0

Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">         NHẬP HÀNG HÓA


Tên hàng hóa:style="margin-left: 4px" Width="136px">
Giá niêm yết:style="margin-left: 10px" Width="137px">
Đặc điểm:

style="margin-left: 88px" Width="159px">
Xuất xứ:style="margin-left: 36px" Width="134px">


             


              

 


12

Báo cáo BTL môn ASP.Net


Hanghoa_Nhap.aspx.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;
namespace Deso2
{
public partial class Hanghoa_nhap : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
protected void btnHuy_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtDacdiem.Text = txtGianiemyet.Text = txtTenhanghoa.Text = txtXuatxu.Text = "";
}
protected void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)
{
string

connectionString=

ConfigurationManager.ConnectionStrings["dbQlBanhang"].ConnectionString;
//string sqlInsert = "insert into tblHanghoa values (N'"+txtTenhanghoa.Text+"',"+
Convert.ToDouble(txtGianiemyet.Text)+",N'"+txtDacdiem.Text+"',N'"+txtXuatxu.Text+"') ";
/* using (SqlConnection Cnn = new SqlConnection(connectionString))
{
using (SqlCommand Cmd = new SqlCommand(sqlInsert, Cnn))
{
Cmd.CommandType = CommandType.Text;
Cnn.Open();

13

Báo cáo BTL môn ASP.Net
Cmd.ExecuteNonQuery();
Cnn.Close();
Response.Write("");
}
} */
using (SqlConnection Cnn = new SqlConnection(connectionString))
{
using (SqlCommand Cmd = new SqlCommand("spHanghoa_Insert", Cnn))
{
Cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
Cmd.Parameters.AddWithValue("@sTenhang",txtTenhanghoa.Text);
Cmd.Parameters.AddWithValue("@fGianiemyet",
Convert.ToDouble(txtGianiemyet.Text));
Cmd.Parameters.AddWithValue("@sDacdiem", txtDacdiem.Text);
Cmd.Parameters.AddWithValue("@sXuatxu",txtXuatxu.Text);
Cnn.Open();
Cmd.ExecuteNonQuery();
Cnn.Close();
Response.Write("");
}
}
}
}
}Hanghoa_Danhsach.aspx:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Hanghoa_Danhsach.aspx.cs"
Inherits="Deso2.Hanghoa_Danhsach" %>

html

PUBLIC

"-//W3C//DTD

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


DANH SÁCH HÀNG HÓA14

XHTML

1.0

Transitional//EN"

Báo cáo BTL môn ASP.Net
Hanghoa_Danhsach.aspx.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;
namespace Deso2
{
public partial class Hanghoa_Danhsach : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
showHanghoa();
}
private void showHanghoa()
{
using (DataTable tbl = getHanghoa())
{
grvHanghoa.DataSource = tbl;
grvHanghoa.DataBind();

15

Báo cáo BTL môn ASP.Net
}
}
private DataTable getHanghoa()
{
string

connectionString

=

ConfigurationManager.ConnectionStrings["dbQlBanhang"].ConnectionString;
string sqlSelect = "select PK_iHanghoaID, sTenhang, fGianiemyet, sDacdiem, sXuatxu,
SUM(iSoluong)

as

Soluong

from

tblHanghoa,

tblChitiethoadon

where

FK_iHanghoaID

=

PK_iHanghoaID group by PK_iHanghoaID, sTenhang, fGianiemyet, sDacdiem, sXuatxu";
using (SqlConnection Cnn = new SqlConnection(connectionString))
{
using (SqlCommand Cmd = new SqlCommand(sqlSelect, Cnn))
{
Cmd.CommandType = CommandType.Text;
using (SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(Cmd))
{
DataTable tbl = new DataTable();
da.Fill(tbl);
return tbl;
}
}
}
}
}
}

III. KẾT LUẬN.
1. Kết quả tự đánh giá.
Với sự hướng dẫn giảng dạy từ giáo viên và tự tìm hiểu trong giáo trình, em đã cố gắng
hoàn thành 2/3 bài tập. Trong quá trình thực hiện bài tập đã giúp em thu hoạch và củng cố lại các
kiến thức đã học .
a. Những kết quả đạt được của chương trình:
- Đã hoàn thành được 2/3 yêu cầu của bài tập.
b. Hạn chế.
- Kiến thức và kinh nghiệm chưa có nên chưa hoàn thành được toàn bộ bài tập đề ra.
16

Báo cáo BTL môn ASP.Net
- Tuy đã thực hiện được hầu hết các yêu cầu, mục tiêu đề ra nhưng - chương trình vẫn chưa được tối
ưu, chưa thực sự chuyên nghiệp.
2.Kết luận
Sau thời gian tìm hiểu và nghiên cứu bài tập lớn. Em đã cố gắng làm tốt những yêu cầu mà
đề bài đề ra. Nhưng do thời gian và kiến thức còn nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi những
thiếu sót.
Kính mong thầy giáo đóng góp ý kiến giúp đỡ để em hoàn thiện hơn.

Sinh Viên

Nguyễn Công Sơn Ngọc

17