Tải bản đầy đủ
Chuẩn bị sản xuất

Chuẩn bị sản xuất

Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

b.


SVTH: Lã Mai Phương

Tổ phó kỹ thuật:
May mẫu: Tổ phó kỹ thuật may mẫu nhằm nghiên cứu biết được quy cách
may từng công đoạn để hướng dẫn công nhân.
Tổ phó kỹ thuật đọc kĩ tài liệu kỹ thuật, lưu ý các yêu c ầu kỹ thuật và tiến
hành may hoàn chỉnh sản phẩm. Trong quá trình may phải sử dụng các máy
móc cần cho mã hàng.Làm loại rập hỗ trợ trong sản xuất:Thông qua quá trình phân tích sản phẩm,
các các chuyền sử dụng các dụng cụ hỗ trợ cần thiết để gia tăng năng suất và
chất lượng sản phẩm.
 Rập lấy dấu:

Hình. 2. 20. Rập lấy dấu pen và rập lấy dấu đáp túi

Hình. 2. 21. Rập lấy dấu lưng quần
 Rập ủi:

GVHD: Nguyễn Ngọc Châu

Trang 57

SVTH: Lã Mai Phương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Hình. 2. 22. Rập ủi túi quần Jean
 Rập hỗ trợ may

Hình. 2. 23. Rập may paget

Hình. 2. 24. Rập may đường cong túi sau
c. Nhân viên thống kê tiền lương:
Sẽ tiến hành bấm giờ và tính đơn giá cho từng bước công việc.

GVHD: Nguyễn Ngọc Châu

Trang 58

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Ngọc Châu

SVTH: Lã Mai Phương

Trang 59

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

SVTH: Lã Mai Phương

Hình. 2. 25. Bảng đơn giá mã hàng Mitsu NOO3.
d. Tổ trưởng:
 Phân bố lao động:
Dựa vào tay nghề của từng công nhân mà tổ trưởng bố trí vị trí may công
đoạn phù hợp năng lực của người công nhân đó.


Thiết kế chuyền:

GVHD: Nguyễn Ngọc Châu

Trang 60

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

+

SVTH: Lã Mai Phương

Sơ đồ xếp chuyển là bảng vẽ minh họa các bước công việc được sắp xếp một
cách hợp lý sao cho mỗi người được phân công làm ít nhất một công đoạn và
người sau làm tiếp công việc của người trước để hoàn thành một sản phẩm
với thời gian ngắn nhất.

+

Dựa vào tài liệu kỹ thuật về quy trình công nghệ, sơ đồ nhánh cây, bảng quy
trình công nghệ, tổ trưởng sẽ lên sơ đồ xếp chuyền sao cho phù hợp với yêu
cầu của mã hàng, tay nghề của công nhân.

+

Các loại chuyền may: chuyền dọc, chuyền ngang, chuyền cụm (theo nhóm
công việc, theo nhóm máy móc). Xí nghiệp chủ yếu sắp xếp đường đi của
BTP theo nhánh cây và dòng nước chảy.

+

Sơ đồ xếp chuyền được giám đốc xí nghiệp, phó giám đốc xí nghiệp kiểm tra,
phê duyệt và tổ trưởng dự kiến năng suất thành phẩm ra chuyền, tổ sản xuất
căn cứ vào năng suất dự kiến làm mục tiêu phấn đấu.

+

+

Các thông tin trong sơ đồ xếp chuyền:


Tên khách hàng, mã hàng, năng suất dự kiến.Số thứ tự và các bước thực hiện công việc.Các loại máy móc cần trong chuyền.Vị trí công nhân thực hiện công việc.Năng suất dự kiến cùa mỗi công nhân
Chữ ký xác nhận của người thực hiện, giám đốc, phó giám đốc xí nghiệp, tổ
trưởng.

GVHD: Nguyễn Ngọc Châu

Trang 61

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Ngọc Châu

SVTH: Lã Mai Phương

Trang 62

SVTH: Lã Mai Phương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Hình. 2. 26. Sơ đồ xếp chuyền
GVHD: Nguyễn Ngọc Châu

Trang 63

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

SVTH: Lã Mai Phương

e. Tổ phó hậu cần


Chuẩn bị bán thành phẩm và phụ liệu may:
+ Tổ phó hậu cần chuẩn bị đẩy đủ bán thành phẩm, các phụ liệu may cần thiết
cho những lô hàng.
+ Dựa vào kế hoạch cắt và sản xuất mà tổ phó hậu cần biết được số lượng
nguyên phụ liệu cần sử dụng và theo bảng tác nghiệp, bảng hướng dẫn
nguyên phụ liệu để nhận đúng nguyên phụ liệu cần cho mã hàng.
+ Mọi thông tin về bán thành phẩm và phụ liệu nhận, được tổ trưởng cắt, thủ
kho ghi nhận và tổ phó hậu cần phải ký xác nhận số lượng hàng nhận.
+ Đồng thời khi nhận BTP về tổ, tổ phó hậu cần sẽ ghi vào “ Bảng theo dõi
tiến độ cấp vốn hàng ngày” và phải có chữ kí xác nhận của phó giám đốc sản
xuất.
+ Các thông tin tổ phó hậu cần cần lưu ý:


Mã hàng, loại phụ liệu, số lượng nhận.Số lô bán thành phẩm nhận.Màu sắc của bán thành phẩm, kích thước phụ liệu nhận có giống bảng tác
nghiệp không.

4. Ủi trong quá trình may
 Để năng suất chuyền may luôn được đảm bảo, mỗi chuyền may đều có 1 công
nhân ủi keo.
 Quy trình ủi:
 Giai đoạn ủi mồi: dùng bàn ủi dính tạm keo nằm đúng vị trí trên chi tiết.
Dưới tác dụng của nhiệt độ keo sẽ hóa mềm, tạo khả năng dính.
 Giai đoạn kết dính: Keo mềm và nóng chảy, ngấm vào cấu trúc phân tử của
vật liệu, hình thành mối liên kế giữa bề mặt vạt liệu keo và vật liệu vải. Quá
trình này phụ thuộc nhiệt độ, áp suất, thời gian.
 Giai đoạn định hình: Khi tác dụng của nhiệt độ và áp suất chấm dứt, keo
nguội và trở lại trang thái cứng. Mối liên kết keo hình thành.

GVHD: Nguyễn Ngọc Châu

Trang 64

SVTH: Lã Mai Phương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

5. Lắp ráp sản phẩm
Lắp ráp sản phẩm là một công đoạn có tầm quan trọng rất lớn trong quá trình
sản xuất may để có được những sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mang tính
thẩm mỹ cao. Do đó việc thực hiện triển khai sản xuất phải đúng theo yêu cầu kỹ
thuật, các bộ phận liên quan đến quá trình triển khai sản xuất phải hoàn thành tốt
nhiệm vụ của mình và phối hợp với nhau cùng hoàn thành công việc một cách tốt
nhất.
 Các nguyên tắc lắp ráp sản phẩm:
o

Cần hiểu rõ về bản chất các loại đường may của từng máy, để có cơ sở
lựa chọn đường may phù hợp.

o

Cần hiểu rõ vật liệu may để sản phẩm sau khi may đảm bảo tính thẩm
mỹ, chất lượng, độ ổn định hình và độ bền trong quá trình sử dụng.

o

Cần nắm kỹ các yêu cầu lắp ráp, quy cách lắp ráp trên từng đường may,
mật độ chỉ, màu sắc, chi số chỉ, độ rộng đường may, vị trí nhãn,…

o

Cần hợp lý hóa thao tác may dựa trên việc phân tích các quy trình may.

o

Vận dụng kinh nghiệm, trình độ trong quá trình may để tìm ra những thao
tác may tiên tiến hơn.

Hình. 2. 27. Công đoạn vắt sổ
GVHD: Nguyễn Ngọc Châu

Trang 65

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

SVTH: Lã Mai Phương

 Vai trò và nhiệm vụ của các thành viên tham gia triển khai sản xuất:


Tổ trưởng:


Căn cứ vào sơ đồ xếp chuyền để tiến hành rải chuyền.Đôn đốc công nhân đẩy nhanh tiến độ hàng thành phẩm đầu chuyền.Sau khi triển khai ổn định, cần xem xét lại sơ đồ xếp chuyền để điều
chỉnh cho hợp lý.Cập nhật năng suất hàng ngày và ghi vào bảng “ Bảng tổng hợp năng
suất” sản lượng sản xuất được trong ngày.Xem xét năng suất ở một số công đoạn, so sánh với năng suất dự kiến,
nếu không đạt năng suất phải tìm biện pháp khắc phục.Tổ phó kỹ thuật:


Hướng dẫn cho công nhân thao tác lắp ráp, kiểm tra chất lượng của từng
công đoạn lắp ráp khi triển khai.Kiểm tra hàng đầu chuyền.Kiểm tra hàng sản xuất về quy cách, chất lượng và thông số mỗi ngày.

Tổ phó hậu cần:


Cung cấp bán thành phẩm, phụ liệu cho công nhân theo từng lô hàng.Phụ tổ trưởng trong quá trình rải chuyền.Khi có có sản phẩm bị lỗi, phân loại và trả về cho công nhân sửa lại.Giao và cập nhật số lượng hàng gửi wash (nếu có).Phụ trách sổ sách của tổ.

Công nhân:


Tuân theo sự điều chuyền của tổ trưởng.Thao tác lắp ráp thực hiện theo sự hướng dẫn của tổ phó kỹ thuật.Thông báo kịp thời cho tổ trưởng, tổ phó hậu cần khi công đoạn may hết
bán thành phẩm.Thông báo cho cơ điện khi máy móc gặp sự cố.Tuân thủ những quy định khác trong quá trình sản xuất.

GVHD: Nguyễn Ngọc Châu

Trang 66

Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Lã Mai Phương

Trong quá trình sản xuất cần chú ý các quy định sau:


Khu vực sản xuất phải được giữ vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng và thực hiện
đúng theo tiêu chuẩn kaizen.Mẫu đầu chuyền, bảng sơ đồ xếp chuyền, bảng tác nghiệp nguyên phụ
liệu để đúng vị trí quy định.Làm vệ sinh máy 3 lần/ngày: Sáng, trưa và 4h chiều.Kiểm tra mật độ chỉ bằng cách may trên vải thử chỉ và thay kim khi cần.Tất cả các bán thành phẩm và thành phẩm phải được để trên xe đẩy, trên
ghế không được để trực tiếp lên sàn.Các khâu sản xuất: bán thành phẩm trên chuyền được sắp xếp ngay ngắn,
không được để hàng ứ quá nhiều trên băng chuyền.Các công đoạn đóng nút, rivet phải có mẫu duyệt, phải thử máy khi bắt
đầu công việc.Tất cả kéo bấm, kéo lớn, viết chì phải để đúng vị trí quy định.Tổ phó hậu cần có trách nhiệm theo dõi phát và thu các vật dụng nguy
hiểm.

Hình. 2. 28. Bảng theo dõi phát và thu các vật dụng nguy hiểm

GVHD: Nguyễn Ngọc Châu

Trang 67