Tải bản đầy đủ
3 Đa truy nhập phân chia theo tần số.

3 Đa truy nhập phân chia theo tần số.

Tải bản đầy đủ

3.3.1. FDM/FM/FDMA. (hình a)
-Các tín hiệu tương tự từ các thuê bao hoặc từ các mạng được tổ hợp lại để
hình thành một tín hiệu ghép kênh phân chia theo tần số(FDM).
-Tần số tín hiệu tương tự đã được ghép kênh này dùng để điều chế một sóng
mang đi tới vệ tinh trên một tần số riêng tại cùng thời điểm với các sóng
mang khác, từ các trạm khác trên tần số khác.
-định tuyến lưu lượng theo nguyên tắc “ mỗi sóng mang một trạm phát” do
vậy tín hiệu ghép kên FDM gồm tất cả các tần số của tín hiệu đi tới các trạm
khác.
3.3.2. TDM/PSK/FDMA. ( hình b)
-Các tín hiệu gốc từ thuê bao là các tín hiệu số được tống hợp lại để hình
thành một tín hiệu ghép kênh phân chia theo thời gian(TDM).
-Dòng nhị phân biệu thị tín hiệu được ghép kênh này sẽ điều chế một sóng
mang theo khóa dịch pha(PSK), sóng mang này truy cập vệ tinh tại tần số
riêng tại cùng thời điểm với các sóng mang khác, trên các tần số khác từ
trạm khác.
-tuyến lưu lượng được thực hiện theo nguyên tắc “mỗi sóng mang một trạm
phát”
3.3.3. SCPC/FDMA. ( Hình c )
-Mỗi tín hiệu băng tần gốc từ thuê bao điều chế trực tiếp một song mang
hoặc dưới dạng dưới dạng tượng tự hoặc dạng số tùy thuộc bản chất tín hiệu
đang xét (SCPC).
-Mỗi sóng mang truy nhập vệ tinh trên tần số riêng của nó tại cùng một thời
điểm như các sóng mang khác trên các tần số khác từ cùng một trạm hoặc từ
các trạm khác. Do đó, định tuyến thống tin theo nguyên tắc “mỗi sóng mang
một tuyến”.

13

3.4. đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA).
- Là một hệ thóng các trạm thu mặt đất dùng chung một bộ phát đáp trên cơ
sở phân chia theo thời gian.
- Sử dụng sóng mang điều chế số. Hệ thống định ra một khung thời gian gọi
là khung TDMA, khung này được chia nhỏ thanh các khoảng tương ứng mỗi
trạm mặt đất.
- Mỗi trạm phát sóng theo khe thời gian của khung quy định
- Trạm thu mặt đất cần xác định đúng khe thời gian để lấy sóng mang tín
hiệu
3.5. Đa truy nhập phân chia theo mã ( CDMA ).
-Kĩ thuật CDMA đã được ứng dụng nhiều trong các hệ thống vệ tinh tầm
thấp.
-Sóng mang của trạm VSAT đầu cuối được nhân với một bộ mã riêng không
bị khôi phục ở các trạm đầu cuối khác và trải phổ trên toàn bộ băng tần dùng
chung.
-Tại đầu thu tín hiệu được khôi phục lại bằng cách nhân với bộ mã trải phổ
tương ứng, các tín hiệu kênh khác và nhiễu bọ trải phổ ra trên toàn bang và
mức ngưỡng thấp hơn tín hiệu mong muốn.

14

3.5.1. truyền dẫn chuỗi bit trực tiếp.(DS-CDMA)
-Bản tin nhị phân m(t) được mã hóa và nhân với chuỗi nhị phân p(t) ( được
gọi là 1 chip). Sau đó tín hiệu hỗn hợp điều chế một sóng mang BPSK mà
tần số là như nhau cho tất cả các trạm.
-Tại máy thu, tín hiệu được giải điều chế bằng cách nhân tín hiệu thu được
với một bản sao của sóng mang này. Sau đó tín hiệu được đi qua bộ lọc
thông thấp để loại bỏ tần số cao. Thành phần tần số thấp được giữ lại nhân
với mã nội tại p(t) rồi đi qua bộ tích hợp để lọc tạp âm. Kết quả bản tin được
phục hồi.

15

PHẦN IV: KĨ THUẬT ĐA TRUY NHẬP
VỆ TINH (HỆ THỐNG INTELSAT)
3.1 cấu hình mạng của hệ thống TDMA của INTELSAT.
TDMA ở hệ thống INTELSAT được thực hiện chính giữa hay búp bán cầu
tây và đông, giữa hai búp vùng tây và vùng đông. Để thực hiện đồng bộ cụm
người ta đặt hai trạm chuẩn trong mỗi miền búp sóng phía đông và phía
tây.Vì vùng búp bán cầu chứa miền búp sóng vùng, nên các trạm chuẩn có
thể phát và thu các tín hiệu cho cả búp sóng vùng và búp sóng bán cầu.

Cấu hình mạng TDMA của hệ thống INTELSAT V
Hai trạm chuẩn được đặt trong mỗi vùng búp sóng vùng (Zone beam). Một
trạm là trạm chuẩn sơ cấp và trạm kia là chuẩn thứ cấp. Một trong hai trạm
chuẩn sơ cấp trong các vùng đông và tây được gọi là trạm chuẩn sơ cấp chủ,
trạm này thực hiện các quy định trọng việc giám sát, điều khiển và quản lý
16

mạng của hệ thống TDMA. Trạm chuẩn thứ cấp được sử dụng như bản sao
cho trạm chuẩn sơ cấp.
Các trạm chuẩn sơ cấp và thứ cấp phát các cụm chuẩn tương ứng. Vì vậy
một khung TDMA của mỗi bộ phát đáp vệ tinh chứa hai cụm chuận, một từ
trạm chuẩn sơ cấp và cụm kia từ trạm chuẩn thứ cấp.

Mỗi búp sóng vùng đặt hai trạm chuẩn

Phát các cụm chuẩn của trạm chuẩn sơ cấp và trạm chuẩn sơ cấp chủ

17