Tải bản đầy đủ
Lắp đặt/Triển khai cấu hình thực tế của mạng vô tuyến nhận thức (WLAN)

Lắp đặt/Triển khai cấu hình thực tế của mạng vô tuyến nhận thức (WLAN)

Tải bản đầy đủ

10.1. Lắp đặt thiết bị router (Router ADSL D-LINK 5268)
Đầu tiên, ta thực hiện kết nối đường line từ nhà cung cấp vào bộ tách tín hiệu, sau đó kết nối
đường line ở cổng ra của bộ tách tín hiệu cổng số 2 có tên router, cuối cùng ta kết nối dây cáp từ
máy tính vào cổng LAN của router và khởi động router. Thực hiện các bước như sau:

25

26

27

28

10.2. Thiết lập thông số router
Mặc định các nhà sản xuất địa chỉ IP khi truy cập router là 192.168.0.1 hoặc 192.168.1.1.
Thông tin tài khoản đăng nhập mặc định các loại router.
Tên nhà sản suất

Địa chỉ IP

Tài khoản

Mật khẩu

TP-Link

192.168.0.1

admin

admin

D-Link

192.168.1.1

admin

admin

3Com

192.168.1.1

admin

admin

Các thông số nhà cung cấp dịch vụ internet FPT, Viettel, VNPT.

Nhà cung cấp mạng
Các thông số

Viettel

FPT

VNPT

Vpi/Vci

8/35

0/33

0/35

Kiểu quay số

PPPoE

PPPoE

PPPoE

Từ trình duyệt web gõ http://192.168.1.1
Tài khoản đăng nhập: admin. Mật khẩu :admin

29

Sau khi đăng nhập xong để cài đặt router ta thực hiện chọn mục Advanced setup, sau đó chọn
WAN ở phần này ta kích nút lệnh Add để bắt đầu thiết lập cấu hình router

30

Mục ATM PVC Configuration ta điền thông số VPI và VCI đúng với nhà cung cấp dịch vụ , sau
đó nhấn Next để tiếp tục.

Ở phần Connection Type ta chọn kiểu kết nối là PPP over Ethernet(PPPoE) để biết kiểu kết nối
của các nhà mạng. Nhấn Next để tiếp tục.
Phần PPP Username và PPP Password ta điền thông tin tài khoản và mật khẩu do nhà cung cấp
dịch vụ cung cấp. Nhấn Next để tiếp tục.

31

Bước tiếp theo ta tích vào ô Enable WAN Service sau đó nhấn Next để tiếp tục.
Cuối cùng sẽ hiện ra bảng có hiển thị kết nối các thông số thiết lập của router, ta kiểm tra lại sau
đó nhấn Save và khởi động lại router theo mặc định địa chỉ IP mạng LAN sẽ được cấp từ
192.168.1.2 đến 192.168.1.254.

32

33

Cài đặt hoàn tất .

Một số tài liệu tham khảo
1.Cognitive radio Architecture - The Engineering foundations of radio XML; Tác giả: Joseph
mitolaIII;NXB:Weley.
2.CognitiveRadioTechnology;Tácgiả:BruceFette;NXB:Newnes.
3.Cognitive radio, software defined radio, and adaptive wireless system; Tác giả: Huseyin

34

Arslan(Ed.);NXB:Springer.
4. Cognitive wireless networks; Tác giả: Frank H.P. Fitzek và Morcos D. Kats; NXB: Springer.

35