Tải bản đầy đủ
4 Phân tích kết quả nghiên cứu

4 Phân tích kết quả nghiên cứu

Tải bản đầy đủ

32

Bảng trên chỉ ra mô tả thống kê tóm tắt của các biến độc lập và biến phụ thuộc bao
gồm trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản (ROA) là 1.1% và độ lệch chuẩn 51,56% cho
thấy có sự mức độ không tương đồng trong hiệu quả sử dụng tài sản giữa các ngân
hàng.
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) có giá trị trung bình 11,53% và độ lệch
chuẩn 68,52% cho thấy có sự không tương đồng cao trong hiệu quả sử dụng vốn chủ sở
hữu giữa các ngân hàng.
Tỷ lệ cho vay (LDR) trung bình 66.6% với độ lệch chuẩn 20%. Giá trị trung bình cho
thấy các ngân hàng dùng nguồn huy động vốn dùng để tài trợ cho khoản cho vay lớn.
Đồng thời, thông qua sự biến thiên khoản vay cho thấy sự đồng đều giữa các ngân
hàng trong tỷ lệ cho vay.
Tỷ lệ huy động vốn (DEP) giá trị trung bình 60%, độ lệch chuẩn 24%. Kết quả phân
tích cho biết nguồn lực chính để tài trợ cho tài sản của ngân hàng là tiền gửi của khách
hàng. Đây cũng là đặc điểm chung của ngành.
Tỷ số dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ (RR) giá trị trung bình là 1.1%, độ lệch
chuẩn 0.7%. Kết quả cho thấy có sự phân phối đồng đều các ngân hàng về tỷ lệ dự
phòng rủi ro tín dụng.
Tỷ lệ vốn (CA) giá trị trung bình18,76%, độ lệch chuẩn 39.8%. Tỷ lệ vốn trung bình
thấp cho thấy các ngân hàng hoạt động kinh doanh phần lớn dựa trên vốn huy động ít
sử dụng nguồn vốn từ chủ sở hữu. Độ lệch chuẩn cho thấy có sự phân phối đồng đều
giữa các ngân hàng về việc sử dụng nguồn vốn kinh doanh.
Quy mô ngân hàng (BS) giá trị trung bình 77%, độ lệch chuẩn 61% cho thấy có sự
phân phối không đồng đều về quy mô giữa các ngân hàng.
Lương và các chi phí nhân viên khác trên tổng tài sản (OVRE1) có giá trị trung bình
0.75%, độ lệch chuẩn 0.39%. GDP thực (RGDP) bình quân 6.2%, độ lệch chuẩn

33

0.81%. Cung tiền (M2) giá trị bình quân 26.5%, độ lệch chuẩn 10%. Lạm phát (P) giá
trị trung bình 11%, độ lệch chuẩn 5.4%.
3.4.2 Kết quả kiểm định Hausman
Kiểm định hausman để lựa chọn phương pháp ước lượng phù hợp giữa hai phương
pháp ước lượng Fixed Effect và Random Effect theo Baltagi (2008).
Bảng 3.2 Kết quả Hausman lựa chọn mô hình phù hợp

(Nguồn: Kết quả từ phầm mềm Stata_SE11)
Do P = 0.1701> 0.1 nên chấp nhận giả thuyết Ho. Do vậy, chọn mô hình Random
Effect (REM).
3.4.3

Kết quả kiểm định mô hình theo Random Effect

Sauk hi kiểm định Hausman Test để lựa chọn phương pháp phù hợp với mô hình tác
giả chạy kết quả hồi quy theo Random Effect (REM).
Bảng 3.3 Kết quả kiểm định theo mô hình Random Effect
ROA
Biến số
LDR
DEP
RR
CA
BS
OVRE1
RGDP
M2
P
R2
R2 Hiệu chỉnh
Durbin
Watson stat

Hệ số
0.1610
-0.4038
-2.5283
0.0036
-0.2614
-6.8472
0.0201
0.0107
0.0177
0.716
0.695

ROE
Độ lệch
chuẩn
0.2298
0.2554
6.4191
0.1686
0.1163
12.6782
0.0710
0.0050
0.0074

t-value
0.70
-1.58
-0.39
0.02
-2.25
-0.54
0.28
2.13
2.20

P-value
0.484
0.114
-15.110
0.983
0.025**
0.589
0.777
0.033**
0.028**

Hệ số
-2.3314
8.4464
-92.3144
-10.1281
3.2679
-77.848
2.257
0.7749
0.18859
0.7274
0.687

1.5370

*/**/*** lần lượt là các mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%.

Độ lệch
chuẩn
2.6681
3.1345
75.8791
2.0943
1.2352
151.225
0.8567
0.0641
0.0949

t-value
-0.87
2.69
-1.22
-4.84
-0.51
-0.51
2.63
1.21
1.99

P-value
0.382
0.007***
0.224
0.000*
0.008**
0.607
0.008**
0.227
0.047**

34

(Nguồn: Phần mềm thống kê Stata_SE11).
Giải thích mô hình Random Effect (REM)
Hệ số tỷ lệ cho vay (LDR) không ảnh hưởng đến lợi nhuận thuần của ngân hàng. Kết
quả này trái ngược với nghiên cứu của Devinaga Rasiah (2010) và Eichengreen và
Gibson (2001). Tuy nhiên ở Việt Nam lại phù hợp với chính sách quản lý thanh khoản
của NHNN với mục tiêu tránh sự đổ vỡ của hệ thống ngân hàng nhưng cũng không để
ảnh hưởng lớn đến hiệu quả ngân hàng.
Hệ số huy động vốn (DEP) không có ý nghĩa đối với ROA nhưng lại có ý nghĩa với
ROE ở mức ý nghĩa 10%. Tức là khi DEP tăng 1% thì ROE tăng trung bình 8,4% trong
khi các yếu tố khác không đổi. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu của
Davydenko (2010), Guru và các cộng sự (2002), Kosmidou (2006).
Hệ số rủi ro tín dụng (RR) không ảnh hưởng đối với lợi nhuận của ngân hàng trong
nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu trái với nghiên cứu của Hassan và Bashir (2003),
Staikouras và Wood (2003).
Thông qua kết quả trên có thể thấy tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản (CA) không tác
động đến ROA nhưng lại tác động mạnh đối với ROE ở mức nghĩa 1%. Cụ thể khi CA
tăng 1% thì ROE tăng trung bình giảm 10,12% trong khi các yếu tố khác không đổi.
Nghiên cứu này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Demirguc-Kunt và Huizinga
(1999).
Quy mô ngân hàng (BS) có ảnh hưởng cả đến ROA và ROE ở mức ý nghĩa 5%. Tức là,
khi BS tăng 1% thì ROA giảm tương ứng là 0.26% bởi vì chi phí hoạt động, chi phí
hành chính và còn nhiều loại chi phí phát sinh khác và ROE tăng trung bình 3.26%
trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.
Biến lương và các chi phí nhân viên khác trên tổng tài sản (OVRE1) không ảnh hưởng
đến lợi nhuận của ngân hàng, kết quả này trái với kết quả nghiên cứu của Guru và các
cộng sự (2002), Kosmidou (2006), Pasiouras và các cộng sự (2006) khi nghiên cứu các
quốc gia lần lượt Malaysia, Đức và Úc. Có thể giải thích rằng do các NHTM Việt Nam

35

chưa đánh giá và đo lường được ảnh hưởng chi phí lương và các chi phí nhân viên
khác lên chi phí hoạt động của ngân hàng, do vậy ngân hàng chưa đánh giá hết được
ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực (RGDP) không ảnh hưởng đến ROA
nhưng lại ảnh hưởng đến ROE ở mức ý nghĩa 5%. Cụ thể, khi RGDP tăng 1% thì ROE
tăng trung bình 2.2% trong khi các yếu tố khác không đổi. Kết quả nghiên cứu của tác
giả phù hợp với nghiên cứu của các tác giả trước đây như Hassan và Bashir (2003),
Pasiouras và Kosmidou (2007), Kosmidou (2008).
Cung tiền (M2) ảnh hưởng đến ROA ở mức ý nghĩa 5% nhưng lại không ảnh hưởng
đến ROE. Khi M2 tăng 1% thì ROA tăng trung bình 1.07% trong khi các yếu tố khác
không thay đổi. Trong trường hợp tăng trưởng của thị trường, khi thị trường mở rộng
có thể làm tăng khả năng sản xuất doanh nghiệp cần nhiều vốn hơn để tài trợ cho sản
xuất và tài chính của doanh nghiệp tốt hơn nên khả năng trả nợ của doanh nghiệp cao
do đó làm tăng lợi nhuận của ngân hàng. Nghiên cứu Phù hợp với nghiên cứu của
nghiên cứu của Bourke (1989), Molyneux và Thornton (1992), Karkrah và Aaron
Ameyaw (2010).
Tỷ lệ lạm phát (P) có ảnh hưởng đồng biến với ROA và ROE của ngân hàng ở mức ý
nghĩa 5%. Cụ thể khi lạm phát tăng 1% thì ROA tăng trung bình 1.77% và ROE tăng
trung bình 18.8% trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi. Do ngân hàng dự
kiến được đầy đủ lạm phát hàng năm nên ngân hàng điều chỉnh lãi suất cho vay và lãi
suất huy động phù hợp từ đó làm tăng lợi nhuận của ngân hàng. Các nghiên cứu của
các tác giả trước đưa ra kết luận tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng đến lãi suất và lợi nhuận của
ngân hàng trong dài hạn như Bourke (1989), Molyneux và Thorton (1992).
Ngoài ra, khi kiểm định Durbin – Watson trên của tác giả cho thấy d nằm trong khoảng
từ 1 đến 3 nên không có hiện tượng tự tương quan trong mô hình.

36

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Kiểm định mối tương quan giữa các biến độc lập và các biến phụ thuộc, xác định
phương pháp phù hợp cho mô hình dựa trên kiểm định Hausman Test, cuối cùng chạy
hồi quy mô hình. Kết quả cho thấy khi lượng hóa các biến phụ thuộc hiệu quả hoạt
động kinh doanh của ngân hàng bằng chỉ số ROA thì có 3 biến độc lập có ý nghĩa
thống kê và lượng hóa bằng chỉ số ROE có 5 biến có ý nghĩa thống kê.

37

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA NHTM VIỆT NAM
4.1

Định hướng phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam

Định hướng phát triển của NHTM Việt Nam theo quyết định 112/2006/QĐ – TTg ngày
24/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
 Định hướng chiến lược của NHNN đến năm 2020
Đổi mới tổ chức và hoạt động của NHNN để hình thành bộ máy tổ chức tinh gọn, có
đủ nguồn lực, năng lực xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị
trường dựa trên cơ sở công nghệ tiên tiến, thực hiện các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về
hoạt động của ngân hàng trung ương, hội nhập với cộng đồng tài chính quốc tế, thực
hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân
hàng, phát triển NHNN hiện đại, đạt trình độ tiên tiến của các ngân hàng trung ương
trong khu vực.
Xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ nhằm ổn định giá trị đồng tiền,
kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế và thực hiện
thắng lợi công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Điều hành tiền tệ, lãi suất
và tỷ giá hối đoái theo cơ chế thị trường thông qua sử dụng linh hoạt, có hiệu quả các
công cụ chính sách tiền tệ gián tiếp. Ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng nhanh các
hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán qua ngân hàng. Nâng dần và
tiến tới thực hiện đầy đủ tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam. Chính sách tiền tệ
tạo điều kiện huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực tài chính. Kết hợp chặt
chẽ chính sách tiền tệ với chính sách tài khoá để định hướng và khuyến khích công
chúng tiết kiệm, đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.
 Định hướng chiến lược của TCTD đến năm 2020
Cải cách căn bản, triệt để và phát triển toàn diện hệ thống các TCTD theo hướng hiện
đại, hoạt động đa năng để đạt trình độ phát triển trung bình tiên tiến trong khu vực
ASEAN với cấu trúc đa dạng về sở hữu, về loại hình TCTD, có quy mô hoạt động lớn

38

hơn, tài chính lành mạnh. Xây dựng hệ thống các TCTD hiện đại, đạt trình độ tiên tiến
trong khu vực Châu Á, đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng,
có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới. Bảo đảm các
TCTD, kể cả TCTD nhà nước hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc thị trường và vì
mục tiêu chủ yếu lợi nhuận. Phát triển hệ thống TCTD hoạt động an toàn và hiệu quả
vững chắc dựa trên cơ sở công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến, áp dụng thông lệ,
chuẩn mực quốc tế về hoạt động NHTM. Phát triển các TCTD phi ngân hàng để góp
phần phát triển hệ thống tài chính đa dạng và cân bằng hơn. Phát triển và đa dạng hoá
sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đặc biệt là huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán với
chất lượng cao và màng lưới phân hối phát triển hợp lý nhằm cung ứng đầy đủ, kịp
thời, thuận tiện các dịch vụ, tiện ích ngân hàng cho nền kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hình thành thị trường dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là thị
trường tín dụng cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các loại hình TCTD, tạo cơ hội
cho mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp pháp, đủ khả năng và điều kiện được tiếp cận
một cách thuận lợi các dịch vụ ngân hàng. Ngăn chặn và hạn chế mọi tiêu cực trong
hoạt động tín dụng.
Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống ngân hàng. Tách bạch tín dụng chính sách và tín
dụng thương mại trên cơ sở phân biệt chức năng cho vay của ngân hàng chính sách với
chức năng kinh doanh tiền tệ của NHTM. Bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệmcủa TCTD trong kinh doanh. Tạo điều kiện cho các TCTD trong nước nâng cao
năng lực quản lý, trình độ nghiệp vụ và khả năng cạnh tranh. Bảo đảm quyền kinh
doanh của các ngân hàng và các tổ chức tài chính nước ngoài theo các cam kết của Việt
Nam với quốc tế. Gắn cải cách ngân hàng với cải cách doanh nghiệp, đặc biệt là doanh
nghiệp nhà nước. Tiếp tục củng cố, lành mạnh hoá và phát triển các ngân hàng cổ
phần; ngăn ngừa và xử lý kịp thời, không để xảy ra đổ vỡ ngân hàng ngoài sự kiểm
soát của NHNN đối với các TCTD yếu kém. Đưa hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
đi đúng hướng và phát triển vững chắc, an toàn, hiệu quả.