Tải bản đầy đủ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Tải bản đầy đủ

43

KẾT LUẬN
Mục tiêu của bài nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt
động của NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn năm 2005 – 2013. Bằng cách sử dụng
kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp cho dữ liệu bảng và kiểm định
Durbin – Watson để kiểm tra tự tương quan. Với biến phụ thuộc được lượng hóa qua
hai chỉ tiêu ROA và ROE của ngân hàng qua các năm. Chín biến độc lập được sử dụng
nhằm đại diện cho các đặc điểm nội tại của ngân hàng được nghiên cứu bao gồm tỷ lệ
cho vay, tỷ lệ huy động, tỷ lệ vốn, quy mô của ngân hàng và lương cùng các chi phí
nhân viên khác trên tổng tài sản. Các biến độc lập đại diện cho yếu tố kinh tế vĩ mô
được nghiên cứu là tổng sản phẩm quốc nội thực, cung tiền và lạm phát. Dữ liệu tác giả
thu thập dựa trên nguồn dữ liệu thứ cấp là báo cáo thường niên của 15 ngân hàng trong
9 năm giai đoạn từ năm 2005 – 2013.
Thông qua các chỉ tiêu giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị bé nhất, giá trị lớn nhất
của từng biến nghiên cứu người đọc có thể có cái nhìn tổng quát về dữ liệu nghiên cứu
và tình hình ngân hàng trong giai đoạn trên.
Kết quả nghiên cứu cho thấy DEP có tác động tích cực đến ROE, CA tác động ngược
chiều lên ROE, BS tác động ngược chiều lên ROA và cùng chiều lên ROE, RGDP tác
động tích cực lên ROE, M2 ảnh hưởng cùng chiều lên ROA và P có tác động cùng
chiều lên cả ROA và ROE.
Thông qua kết quả thực nghiệm nêu trên, tác giả đã đề xuất và kiến nghị một số giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới. Cụ thể các
giải pháp từ phía NHNN nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho các loại hình ngân hàng, tiếp
tục hoàn thiện hệ thống luật tạo hành lang pháp lý có hiệu lực, nghiên cứu lập và áp
dụng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về tỷ lệ an toàn vốn, hoạch toán kế toán... và nhóm
giải pháp từ phía các NHTM như tiếp tục tái cơ cấu ngân hàng; xử lý dứt điểm nợ xấu
và tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay; tăng cường hiệu quả hoạt động cho vay và

44

huy động vốn; tăng cường nghiên cứu và dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô; nâng cao
năng lực và đạo đức nhân viên.

45

TÀI LIỆU THAM KHẢO
A. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
1. Phạm Thị Hoàng Yến (2003), Phân tích ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến khả
năng sinh lời của NHTM Việt Nam, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học kinh tế
Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Nguyễn Việt Hùng (2008), Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả họat
động của NHTM ở Việt Nam, luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân.
3. Ngô Phương Khanh (2013), Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của NHTM cổ
phần Việt Nam, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí
Minh.
4. Trần Thị Thịnh (2013), Phân tích các yếu tố tác động đến lợi nhuận của các
ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khóan Việt Nam, luận văn thạc sĩ kinh
tế, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Báo cáo thường niên các NHTM từ năm 2005 đến 2013.
6. Trần Huy Hoàng (2011), Giáo trình quản trị NHTM, NXB Lao động xã hội.
B. TÀI LIỆU TIẾNG ANH
7. Bourke, P., 1989. Concentration and other determinant of bank profit in Europe,
North America and Australia. J. Banking and Finance 13, pp. 65-79.
8. Levin, A., C.F.Lin and C.S.C.Chu, 2002. Unit root test in panel data: asymptotic
and finite-sample properties. J. Econometrics, 108, pp. 1-24.
9. Naceur, S.B.,2003. The terminant of the Tunissan Banking industry
profitability: panel evidence. University Libre de Tunis working paper.
10. Hassan, M.K. and A.H.M Bashir, 2003. Determinants of Islamic banking
profitable. Paper presented at the econonic research forum, 10th annual
conference, Marrakesh-Morocco, 16-18 December.

46

11. Kosmidou, K.,2006. The determinant of bank’s profits and margins in Greece
during the period of EU financial intergration. Managerial Finance.
12. Pasiousras, F.,C.Gaganis and C.Zopounidis, 2006. The impact of bank
regulations, supervision, market structure and bank characteristic on individual
bank ratings: A cross country analysis. Review of quantitative finance and
accounting 27,pp. 403-438.
13. Hadri, K., 2000. testing for stationary in Heterogenous panel data. The
Econometric J.,3,pp. 148-161.
14. Vong, L.P.A and Chan, S.H, 2006. LDR and profitability of banks in Macao.
AMCM quaterly Bulletin 15, pp. 91-107
15. Al-Hashimi, A, 2007. Determinants of bank spreads in Sub-Saharan Africa.
IMF draft. Working paper 05/06.
16. Faisal, K., Melati, A.A., Lim Guan Cho and Hashim, 2011. Determinants of
Bank profitability in Pakistan. A case study of Pakistani banking sectr.
17. Adris, R.A H.A.F.F.Asari, A.A.N. Taufik, J.N.Salim, R. Mustaffa and K.Jusoft,
2011. Determinants of Islamic banking instutions profitibility in Malaysia.
World

applied

science

J.,

(special

issue

on

Bolstering

sustainability):pp 1-7.
C. CÁC WEBSITE THAM KHẢO
18. Website của ngân hàng nhà nước www.sbv.gov.vn
19. Website của ngân hàng thế giới (World Bank) data.worldbank.org
20. Website của www.finance.vietstock.vn

economic