Tải bản đầy đủ
Phụ lục 5: Một số ết quả iểm định t-test

Phụ lục 5: Một số ết quả iểm định t-test

Tải bản đầy đủ

Thu nhập trung bình theo trình độ Tiến Sĩ – Thạc Sĩ

Kết quả t-test: Thu nhập trung bình theo trình độ đại học, cao đẳng

Kết quả t-test:

Thu nhập trung bình theo trình độ PTTH trở xuống

Kết quả t-test

Thu nhập trung bình trong lĩnh vực n ng nghiệp

Kết quả t-test:

Thu nhập trung bình theo Khu vực KT nhà nƣớc

Kết quả - test

Thu nhập trung bình theo hu vực đầu tƣ nƣớc ngoài

Kết quả - test

Thu nhập theo ỹ năng cao

Kết quả - test

Thu nhập trung bình theo ỹ năng thấp

Kết quả - test

Thu nhập trung bình theo tình trạng h n nhân

Kết quả test

Thu nhập theo 2 thành phố lớn

Kết quả test