Tải bản đầy đủ
Phụ lục 3: Kết quả hồi quy hàm thu nhập Mincer

Phụ lục 3: Kết quả hồi quy hàm thu nhập Mincer

Tải bản đầy đủ

2. Kết quả hàm hồi quy thu nhập Mincer cho lao động nam

Linear

Number of
regression obs

=

5493

F( 15, 5477) =

133,91

Prob > F

=

0

R-squared

=

0,1945

Root MSE

=

0,93174

NAM

Robust
lhincome

Coef.

Std. Err.

t

P>t

[95%
Conf.

Interval]

yearsch

0,023

0,004

5,430

0,000

0,015

0,032

yearexp

0,021

0,005

4,650

0,000

0,012

0,030

yearexp2

0,000

0,000

-2,680

0,007

0,000

0,000

uppuni

0,198

0,158

1,250

0,210

-0,112

0,508

coluni

0,194

0,109

1,770

0,076

-0,021

0,409

highsch

0,013

0,075

0,170

0,864

-0,134

0,159

certificate

0,071

0,040

1,780

0,075

-0,007

0,150

urban

0,202

0,030

6,810

0,000

0,144

0,261

agrieco

-0,450

0,029

-15,450

0,000

-0,507

-0,393

pubsec

0,284

0,039

7,330

0,000

0,208

0,360

forsec

0,402

0,067

6,000

0,000

0,271

0,533

highski

0,287

0,062

4,650

0,000

0,166

0,408

lowskil

0,144

0,030

4,830

0,000

0,085

0,202

married

-0,146

0,037

-3,990

0,000

-0,217

-0,074

bigcity

0,233

0,040

5,860

0,000

0,155

0,311

_cons

1,737

0,082

21,150

0,000

1,576

1,898

3. Kết quả hàm hồi quy thu nhập Mincer cho lao động nữ

Linear

Number of
regression obs

=

4577

F( 15, 4561) =

102,19

Prob > F

=

0

R-squared

=

0,1666

Root MSE

=

0,99667

NU

Robust
lhincome

Coef.

Std. Err.

t

P>t

[95%
Conf.

Interval]

yearsch

0,036

0,005

7,300

0,000

0,027

0,046

yearexp

0,017

0,005

3,260

0,001

0,007

0,027

yearexp2

0,000

0,000

-1,820

0,069

0,000

0,000

uppuni

0,611

0,157

3,880

0,000

0,302

0,919

coluni

0,486

0,117

4,170

0,000

0,258

0,715

highsch

0,363

0,069

5,260

0,000

0,228

0,498

certificate

0,117

0,060

1,970

0,049

0,000

0,234

urban

0,220

0,035

6,190

0,000

0,150

0,289

agrieco

-0,364

0,038

-9,700

0,000

-0,437

-0,290

pubsec

0,200

0,048

4,190

0,000

0,106

0,294

forsec

0,349

0,060

5,820

0,000

0,231

0,466

highski

0,157

0,074

2,110

0,035

0,011

0,302

lowskil

-0,077

0,040

-1,950

0,051

-0,155

0,000

married

0,101

0,039

2,620

0,009

0,025

0,177

bigcity

0,245

0,047

5,270

0,000

0,154

0,337

_cons

1,251

0,085

14,650

0,000

1,083

1,418

4. Kết quả hồi quy cho từng giới và cho từng nhóm tuổi

Linear

Number of
regression obs

NHOM TUOI = 1 &
1409 GIOI TINH NAM

=

F( 14, 1394) =

26,13

Prob > F

=

0

R-squared

=

0,1558

Root MSE

=

0,97684

t

P>t

Robust
lhincome

Coef.

Std. Err.

[95% Conf.

Interval]

yearsch

0,000

0,013

-0,010

0,994

-0,025

0,025

yearexp

0,011

0,023

0,470

0,635

-0,034

0,056

yearexp2

-0,001

0,001

-0,460

0,649

-0,003

0,002

coluni

0,580

0,269

2,160

0,031

0,053

1,108

highsch

0,151

0,172

0,880

0,378

-0,185

0,488

certificate

0,110

0,083

1,330

0,185

-0,053

0,272

urban

0,261

0,065

4,020

0,000

0,134

0,388

agrieco

-0,527

0,060

-8,780

0,000

-0,645

-0,409

pubsec

0,347

0,090

3,850

0,000

0,170

0,524

forsec

0,521

0,108

4,840

0,000

0,310

0,732

highski

0,095

0,161

0,590

0,556

-0,221

0,410

lowskil

-0,008

0,064

-0,130

0,900

-0,133

0,117

married

-0,234

0,068

-3,410

0,001

-0,368

-0,099

bigcity

0,333

0,098

3,400

0,001

0,141

0,525

_cons

1,921

0,214

8,970

0,000

1,501

2,341

Linear

Number of
regression obs

NHOM TUOI = 1 &
1041 GIOI TINH NU

=

F( 14, 1026) =

17,36

Prob > F

=

0

R-squared

=

0,1615

Root MSE

=

1,0547

Robust
lhincome

Coef.

Std. Err.

t

P>t

[95% Conf. Interval]

yearsch

0,039

0,016

2,340

0,019

0,006

0,071

yearexp

-0,034

0,027

-1,250

0,211

-0,087

0,019

yearexp2

0,003

0,001

2,100

0,036

0,000

0,006

coluni

0,828

0,281

2,950

0,003

0,277

1,378

highsch

0,586

0,201

2,910

0,004

0,191

0,980

certificate

0,206

0,111

1,860

0,064

-0,012

0,423

urban

0,246

0,082

3,000

0,003

0,085

0,407

agrieco

-0,490

0,091

-5,350

0,000

-0,669

-0,310

pubsec

0,005

0,111

0,050

0,961

-0,213

0,224

forsec

0,079

0,104

0,760

0,448

-0,125

0,283

highski

0,062

0,155

0,400

0,688

-0,242

0,367

lowskil

-0,030

0,098

-0,310

0,757

-0,223

0,162

married

0,034

0,074

0,460

0,648

-0,111

0,179

bigcity

0,231

0,106

2,180

0,029

0,023

0,438

_cons

1,215

0,280

4,340

0,000

0,666

1,763

Linear

Number of
regression obs

=

F( 14, 1527) =

NHOM TUOI = 2 &
1542 GIOI TINH NAM
42,53

Prob > F

=

0

R-squared

=

0,2453

Root MSE

=

0,85466

t

P>t

Robust
lhincome

Coef.

Std. Err.

[95% Conf. Interval]

yearsch

0,035

0,011

3,150

0,002

0,013

0,056

yearexp

0,044

0,022

2,030

0,043

0,001

0,087

yearexp2

-0,001

0,001

-1,190

0,235

-0,002

0,000

0,008

0,155

0,050

0,957

-0,296

0,313

-0,107

0,105

-1,020

0,308

-0,313

0,099

certificate

0,018

0,065

0,270

0,788

-0,110

0,145

urban

0,159

0,051

3,130

0,002

0,059

0,259

agrieco

-0,436

0,054

-8,130

0,000

-0,541

-0,331

pubsec

0,203

0,062

3,280

0,001

0,082

0,325

forsec

0,286

0,123

2,320

0,020

0,044

0,529

highski

0,431

0,097

4,430

0,000

0,240

0,621

lowskil

0,289

0,054

5,310

0,000

0,182

0,396

married

-0,134

0,052

-2,560

0,011

-0,237

-0,031

bigcity

0,157

0,072

2,180

0,030

0,016

0,298

_cons

1,574

0,225

7,010

0,000

1,134

2,015

coluni
highsch

Linear

Number of
regression obs

NHOM TUOI = 2 &
1304 GIOI TINH NU

=

F( 14, 1289) =

41,36

Prob > F

=

0

R-squared

=

0,2284

Root MSE

=

0,92695

t

P>t

Robust
lhincome

Coef.

Std. Err.

[95% Conf. Interval]

yearsch

0,053

0,013

4,010

0,000

0,027

0,079

yearexp

0,007

0,026

0,270

0,785

-0,044

0,059

yearexp2

0,000

0,001

0,450

0,652

-0,001

0,002

coluni

0,309

0,167

1,850

0,064

-0,019

0,638

highsch

0,306

0,122

2,500

0,012

0,066

0,546

certificate

0,135

0,101

1,340

0,180

-0,062

0,333

urban

0,202

0,059

3,390

0,001

0,085

0,318

agrieco

-0,343

0,069

-4,970

0,000

-0,479

-0,208

pubsec

0,091

0,069

1,320

0,186

-0,044

0,225

forsec

0,467

0,094

4,980

0,000

0,283

0,652

highski

0,268

0,115

2,340

0,019

0,043

0,493

lowskil

0,000

0,073

0,000

0,996

-0,144

0,143

married

0,178

0,081

2,210

0,027

0,020

0,337

bigcity

0,242

0,065

3,700

0,000

0,114

0,370

_cons

1,142

0,272

4,200

0,000

0,608

1,676

Linear

Number of
regression obs

NHOM TUOI = 3 &
1425 GIOI TINH NAM

=

F( 14, 1410) =

39,94

Prob > F

=

0

R-squared

=

0,2009

Root MSE

=

0,9331

Robust
lhincome

Coef.

Std. Err.

t

P>t

[95% Conf. Interval]

yearsch

0,018

0,011

1,670

0,096

-0,003

0,040

yearexp

0,002

0,041

0,060

0,953

-0,079

0,084

yearexp2

0,000

0,001

-0,270

0,784

-0,002

0,001

coluni

-0,135

0,215

-0,630

0,529

-0,556

0,286

highsch

-0,126

0,161

-0,780

0,433

-0,441

0,189

certificate

0,030

0,090

0,340

0,735

-0,146

0,207

urban

0,210

0,059

3,530

0,000

0,093

0,326

agrieco

-0,488

0,055

-8,820

0,000

-0,596

-0,379

pubsec

0,287

0,082

3,520

0,000

0,127

0,447

forsec

0,389

0,143

2,710

0,007

0,107

0,670

highski

0,342

0,115

2,980

0,003

0,117

0,568

lowskil

0,137

0,057

2,390

0,017

0,024

0,249

married

-0,161

0,094

-1,720

0,086

-0,346

0,023

bigcity

0,170

0,077

2,230

0,026

0,020

0,321

_cons

2,427

0,598

4,060

0,000

1,254

3,600

NHOM TUOI = 3 &
GIOI TINH NU
Linear

Number of
regression obs

=

1304

F( 14, 1289) =

28,77

Prob > F

=

0

R-squared

=

0,1482

Root MSE

=

0,97882

t

P>t

Robust
lhincome

Coef.

Std. Err.

[95% Conf. Interval]

yearsch

0,030

0,012

2,530

0,012

0,007

0,054

yearexp

-0,063

0,043

-1,460

0,145

-0,147

0,022

yearexp2

0,001

0,001

1,390

0,164

0,000

0,003

coluni

0,007

0,200

0,040

0,972

-0,386

0,400

highsch

0,237

0,112

2,110

0,035

0,017

0,457

-0,066

0,118

-0,560

0,573

-0,298

0,165

0,180

0,065

2,750

0,006

0,052

0,308

-0,439

0,062

-7,060

0,000

-0,561

-0,317

certificate
urban
agrieco

pubsec

0,458

0,105

4,360

0,000

0,252

0,664

forsec

0,361

0,132

2,730

0,006

0,102

0,620

highski

0,076

0,140

0,540

0,589

-0,199

0,350

lowskil

-0,154

0,068

-2,280

0,023

-0,287

-0,022

married

0,071

0,081

0,880

0,379

-0,087

0,229

bigcity

0,240

0,108

2,230

0,026

0,029

0,451

_cons

2,700

0,625

4,320

0,000

1,473

3,927

Linear

Number of
regression obs

NHOM TUOI = 4 &
1117 GIOI TINH NAM

=

F( 14, 1102) =

30,98

Prob > F

=

0

R-squared

=

0,173

Root MSE

=

0,96121

t

P>t

Robust
lhincome

Coef.

Std. Err.

[95% Conf. Interval]

yearsch

0,039

0,011

3,500

0,000

0,017

0,061

yearexp

0,134

0,057

2,350

0,019

0,022

0,245

yearexp2

-0,001

0,001

-1,940

0,053

-0,003

0,000

coluni

0,288

0,203

1,420

0,157

-0,111

0,687

highsch

0,140

0,163

0,860

0,388

-0,179

0,459

certificate

0,113

0,088

1,280

0,202

-0,060

0,285

urban

0,204

0,069

2,960

0,003

0,069

0,339

agrieco

-0,328

0,069

-4,770

0,000

-0,464

-0,193

pubsec

0,435

0,095

4,590

0,000

0,249

0,621

forsec

0,556

0,190

2,930

0,003

0,184

0,929

highski

0,257

0,139

1,860

0,064

-0,015

0,529

lowskil

0,091

0,066

1,380

0,169

-0,039

0,221

married

-0,080

0,152

-0,520

0,600

-0,378

0,219

bigcity

0,328

0,082

4,010

0,000

0,167

0,488

_cons

-1,258

1,125

-1,120

0,264

-3,465

0,949

Linear

Number of
regression obs

=

928

F( 14, 913)

=

28,45

Prob > F

=

0

R-squared

=

0,1367

Root MSE

=

1,0405

Robust
lhincome

Coef.

Std. Err.

t

P>t

[95% Conf. Interval]

yearsch

0,052

0,018

2,900

0,004

0,017

0,087

yearexp

-0,050

0,099

-0,500

0,614

-0,245

0,145

yearexp2

0,001

0,001

0,640

0,521

-0,002

0,003

coluni

0,378

0,293

1,290

0,197

-0,197

0,952

highsch

0,509

0,136

3,740

0,000

0,242

0,777

certificate

0,065

0,137

0,470

0,636

-0,204

0,335

urban

0,291

0,085

3,420

0,001

0,124

0,458

agrieco

-0,115

0,091

-1,270

0,206

-0,294

0,063

pubsec

0,370

0,128

2,880

0,004

0,118

0,622

forsec

0,529

0,220

2,400

0,016

0,097

0,961

highski

0,195

0,194

1,010

0,314

-0,185

0,576

lowskil

-0,106

0,090

-1,170

0,242

-0,283

0,071

married

0,066

0,086

0,770

0,439

-0,102

0,235

bigcity

0,192

0,107

1,790

0,073

-0,018

0,403

_cons

1,911

1,942

0,980

0,325

-1,899

5,721

Phụ lục 4 Kết quả hồi quy biến tƣơng tác.

Linear regression

Number of obs
F( 29, 10040)
Prob > F
R-squared
Root MSE

lhincome

Coef.

yearsch
yearsch_ge~r
yearexp
yearexp_ge~r
yearexp2
yearexp2_g~r
uppuni
uppuni_gen~r
coluni
coluni_gen~r
highsch
highsch_ge~r
certificate
certificat~r
urban
urban_gender
agrieco
agrieco_ge~r
pubsec
pubsec_gen~r
forsec
forsec_gen~r
highski
highski_ge~r
lowskil
lowskil_ge~r
bigcity
bigcity_ge~r
gender
_cons

.0369333
-.0159534
.02233
-.0100774
-.000294
.000182
.6226398
-.4443541
.4966135
-.3045757
.3616635
-.3429239
.1138062
-.0412698
.2194896
-.0143827
-.3548775
-.1063315
.1986125
.0778841
.3435175
.045813
.1619191
.1224578
-.0759398
.2152173
.2409729
-.0058619
.5127041
1.258071

Robust
Std. Err.
.0049629
.006539
.0046544
.0061217
.0000991
.0001289
.1518353
.2179874
.1165963
.1599189
.0688616
.1018248
.0596211
.0717778
.0355431
.0463136
.0374695
.0473504
.0481074
.0615214
.0601729
.0905609
.074517
.0965396
.0397183
.0496131
.0465909
.0612048
.1181795
.0851416

t
7.44
-2.44
4.80
-1.65
-2.97
1.41
4.10
-2.04
4.26
-1.90
5.25
-3.37
1.91
-0.57
6.18
-0.31
-9.47
-2.25
4.13
1.27
5.71
0.51
2.17
1.27
-1.91
4.34
5.17
-0.10
4.34
14.78

P>|t|
0.000
0.015
0.000
0.100
0.003
0.158
0.000
0.042
0.000
0.057
0.000
0.001
0.056
0.565
0.000
0.756
0.000
0.025
0.000
0.206
0.000
0.613
0.030
0.205
0.056
0.000
0.000
0.924
0.000
0.000

=
=
=
=
=

10070
122.26
0.0000
0.1796
.96265

[95% Conf. Interval]
.0272051
-.0287711
.0132064
-.0220773
-.0004882
-.0000707
.3250121
-.8716531
.2680613
-.6180487
.2266809
-.5425209
-.0030632
-.1819686
.149818
-.1051667
-.4283253
-.1991479
.1043124
-.0427103
.2255665
-.1317046
.015851
-.0667792
-.1537956
.1179658
.1496454
-.1258355
.2810486
1.091176

.0466615
-.0031356
.0314536
.0019224
-.0000997
.0004348
.9202674
-.0170551
.7251657
.0088972
.4966461
-.1433269
.2306756
.099429
.2891611
.0764013
-.2814297
-.0135152
.2929125
.1984784
.4614684
.2233306
.3079873
.3116947
.001916
.3124688
.3323003
.1141118
.7443596
1.424965

Phụ lục 5: Một số ết quả iểm định t-test
Kết quả iểm định t-test sự chênh lệch thu nhập theo giới tính

Kết quả test

Kết quả iểm định t-test sự chênh lệch thu nhập theo hu vực thành thị - nông thôn