Tải bản đầy đủ
Phụ lục 2 ma trận hiệp phƣơng sai giữa các biến độc lập

Phụ lục 2 ma trận hiệp phƣơng sai giữa các biến độc lập

Tải bản đầy đủ

Phụ lục 3: Kết quả hồi quy hàm thu nhập Mincer
1. Kết quả hàm hồi quy thu nhập Mincer cho 2 giới

Linear

Number of
regression obs

=

10070

F( 15,
10054)

=

227,87

Prob > F

=

0

R-squared

=

0,1743

Root MSE

=

0,9651

Robust
lhincome

Coef.

Std. Err.

t

P>t

[95%
Conf.

Interval]

yearsch

0,029

0,003

8,860

0,000

0,022

0,035

yearexp

0,019

0,003

5,610

0,000

0,012

0,026

yearexp2

0,000

0,000

-3,500

0,000

0,000

0,000

uppuni

0,409

0,112

3,660

0,000

0,190

0,628

coluni

0,374

0,078

4,770

0,000

0,220

0,527

highsch

0,220

0,051

4,320

0,000

0,120

0,319

certificate

0,098

0,033

2,990

0,003

0,034

0,162

urban

0,210

0,023

9,200

0,000

0,165

0,255

agrieco

-0,411

0,023

-17,880

0,000

-0,456

-0,366

pubsec

0,241

0,030

8,040

0,000

0,182

0,299

forsec

0,330

0,045

7,400

0,000

0,243

0,418

highski

0,215

0,046

4,710

0,000

0,125

0,304

lowskil

0,038

0,023

1,630

0,103

-0,008

0,084

married

-0,013

0,026

-0,480

0,629

-0,064

0,039

bigcity

0,246

0,030

8,100

0,000

0,187

0,306

_cons

1,483

0,058

25,440

0,000

1,369

1,597

2. Kết quả hàm hồi quy thu nhập Mincer cho lao động nam

Linear

Number of
regression obs

=

5493

F( 15, 5477) =

133,91

Prob > F

=

0

R-squared

=

0,1945

Root MSE

=

0,93174

NAM

Robust
lhincome

Coef.

Std. Err.

t

P>t

[95%
Conf.

Interval]

yearsch

0,023

0,004

5,430

0,000

0,015

0,032

yearexp

0,021

0,005

4,650

0,000

0,012

0,030

yearexp2

0,000

0,000

-2,680

0,007

0,000

0,000

uppuni

0,198

0,158

1,250

0,210

-0,112

0,508

coluni

0,194

0,109

1,770

0,076

-0,021

0,409

highsch

0,013

0,075

0,170

0,864

-0,134

0,159

certificate

0,071

0,040

1,780

0,075

-0,007

0,150

urban

0,202

0,030

6,810

0,000

0,144

0,261

agrieco

-0,450

0,029

-15,450

0,000

-0,507

-0,393

pubsec

0,284

0,039

7,330

0,000

0,208

0,360

forsec

0,402

0,067

6,000

0,000

0,271

0,533

highski

0,287

0,062

4,650

0,000

0,166

0,408

lowskil

0,144

0,030

4,830

0,000

0,085

0,202

married

-0,146

0,037

-3,990

0,000

-0,217

-0,074

bigcity

0,233

0,040

5,860

0,000

0,155

0,311

_cons

1,737

0,082

21,150

0,000

1,576

1,898