Tải bản đầy đủ
Phong cách chức năng ngôn ngữ

Phong cách chức năng ngôn ngữ

Tải bản đầy đủPhong cách ngôn ngữ là hệ thống những đặc trưng sử
dụng ngôn ngữ của một cá nhân nào đó hoặc một môi
trường giao tiếp nào đó trong cộng đồng tạo thành biến thể
ngôn ngữ trong lòng ngôn ngữ cộng đồng.
Phong cách ngôn ngữ là tổng hoà những nét đặc trưng
của ngôn ngữ cá nhân trong những môi trường giao tiếp khác
nhau.

Có thể phân chia phong cách ngôn ngữ thành các loại nhỏ sau đây :

Phong cách ngôn ngữ lứa tuổi : trẻ em / người lớn
Phong cách ngôn ngữ giới tính : nam / nữ
Phong cách ngôn ngữ nghề nghiệp :giáo viên, công nhân,
nông dân...
Phong cách ngôn ngữ đòa phương
Phong cách ngôn ngữ chức năng : Quy đònh trong từng môi
trường giao tiếp phải sử dụng ngôn ngữPhong cách chức năng ngôn ngữ là dạng tồn tại của
ngôn ngữ dân tộc biểu thò quy luật lựa chọn, sử dụng các
phương tiện biểu hiện tuỳ thuộc vào tổng hợp các nhân tố
ngoài ngôn ngữ như hoàn cảnh giao tiếp, đề tài và mục đích
giao tiếp, đối tượng tham dự giao tiếp.

8. Phân tích tu từ8.1. Như thế nào là phân tích tu từ?
“A form of criticism (or close reading ) that employs the principles of rhetoric to
examine the interactions between a text , an author, and an audience”
(Richard Nordquist- Rhetorical Analysis)

Tạm dịch:Một hình thức phân tích, bình luận có sử dụng các cơ sở lý luận của tu
từ học để tìm hiểu, xem xét sự tương tác (mối tương quan) giữa tác
phẩm , tác giả, và độc giả.