Tải bản đầy đủ
Phương pháp của Phong cách học

Phương pháp của Phong cách học

Tải bản đầy đủ
Phương pháp so sánh được coi là hạt nhân của phương pháp phân tích phong cách. 
Để phát ngôn hiệu quả hơn, người nói liên tục chọn các phương tiện ngôn ngữ nhất
định từ một tập hợp các đơn vị đồng nghĩa. Những phương tiện ngôn ngữ này có hiệu
quả tu từ tốt nhất so với đơn vị khác ít giá trị biểu đạt hoặc trung tính trong cùng một
ngữ cảnh.
Phương pháp phong cách thực nghiệm nằm ở cách người viết thay các từ ngữ, phát
ngôn hoặc cấu trúc cũ bằng những yếu tố mới với mục đích tạo phong cách. Nhờ vào
phương pháp này ta có thể mô tả các thuộc tính phong cách trong văn bản của người viết
và việc nhất trí lựa chọn các đơn vị thay thế có giá trị tu từ.
Phương pháp này đã được sử dụng rộng rãi bởi các học giả như L. Shcherba, O.
Peshkovskyi, L. Bulahovskyi.Phương pháp định lượng bao gồm việc xác định các thuộc tính định lượng của một
hiện tượng ngôn ngữ. Sử dụng dữ liệu định lượng và tính toán các số liệu thống kê,
phương pháp nhằm mục đích phân biệt các đặc trưng và các quy tắc của đơn vị ngôn
ngữ hành chức phân biệt phong cách cá nhân hay phong cách chức năng, từ đó thiết
lập các thông số thống kê của một hay nhiều văn bản được phân tích. Các số liệu
này cung cấp dữ liệu đáng tin cậy và khách quan cho việc phân tích phong cách.

5. Các loại Phong cách họcPhong cách học đại cương (Phong cách học lý thuyết) nghiên cứu các phương
tiện tu từ phổ quát tồn tại trong bất kỳ ngôn ngữ nào cũng như những quy luật của
ngôn ngữ hành chức không phụ thuộc vào nội dung, mục đích, tình huống và lĩnh
vực giao tiếp. Phong cách học trong một ngôn ngữ nghiên cứu các phương tiện biểu cảm của một
ngôn ngữ nhất định.

Một số loại Phong cách học khác được hình thành trên cơ sở các nguyên tắc sau đây:1) Nguyên tắc biểu đạt hành động ngôn ngữ.
Một trong những khái niệm ngôn ngữ cơ bản được đề xuất bởi F. de Saussure là đối lập
ngôn ngữ - lời nói.
+ Ngôn ngữ được xem như là một hệ thống các đơn vị, các mối quan hệ giữa chúng và
các quy tắc sử dụng. 
+ Lời nói là sự hiện thực hóa ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp.