Tải bản đầy đủ
Lịch sử nghiên cứu Phong cách học

Lịch sử nghiên cứu Phong cách học

Tải bản đầy đủTuy nhiên, các nghiên cứu ban đầu về phong cách học có từ thời
cổ đại. Thuật hùng biện và thi pháp cổ đại, được coi là những
tiền đề của phong cách học, nghiên cứu phong cách như một mô
hình biểu đạt cụ thể, những phương tiện “trang trí” cho tư duy. Các nhà hùng biện hay nhà thơ đã được xem như các bậc thầy trong việc áp dụng
những thủ pháp nghệ thuật trong sử dụng ngôn từ, sử dụng mô hình câu và thủ pháp
phong cách đặc trưng để đạt được mục đích biểu đạt cụ thể. Sau thời kỳ cổ đại, các phương pháp tiếp cận mang tính quy phạm được áp dụng
vào nghiên cứu phong cách học.
Năm 1909, nhà ngôn ngữ học Thụy Sĩ Charles Bally cho xuất bản công trình
“Traité de stylistique française” (Phong cách học tiếng Pháp), bác bỏ các
phương pháp quy phạm trong nghiên cứu phong cách và phát triển thành bộ
môn Phong cách học hiện đại.
Theo Ch. Bally, đối tượng của Phong cách học là tất cả mọi thứ cảm xúc và
biểu cảm trong ngôn ngữ và trong lời nói. Với vai trò là một phân môn ngôn ngữ riêng biệt, Phong cách học bắt đầu
định hình chỉ trong những năm 20-30 của thế kỷ XX.

ĐỊNH NGHĨA
Trong ngôn ngữ học hiện đại, thuật ngữ Phong cách học được dùng theo
nhiều nghĩa khác nhau. 
Nhìn chung, Phong cách học được định nghĩa là một ngành của ngôn ngữ
học nghiên cứu những nguyên tắc và hiệu quả của việc lựa chọn và sử dụng
các yếu tố ngôn ngữ khác nhau để diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc trong các
tình huống giao tiếp khác nhau (Арнольд, 1990: 7).

2. Đối tượng và các vấn đề cơ bản của Phong cách họcVới tư cách là một quy luật ngôn ngữ, Phong cách học nghiên cứu ngôn ngữ
tự nhiên.Phong cách học không nghiên cứu một đơn vị hoặc một cấp độ ngôn ngữ cụ
thể, vì nó bao trùm tất cả các cấp độ ngôn ngữ và nghiên cứu các đơn vị
ngôn ngữ từ quan điểm chức năng. 
Phong cách học lại được chia thành nhiều phân ngành riêng biệt, mỗi phân ngành
nghiên cứu một cấp độ và có đối tượng nghiên cứu khác nhau.
Từ đây chúng ta có ngữ âm học phong cách, hình thái học phong cách, từ vựng học
phong cách và cú pháp học phong cách. PCH chủ yếu quan tâm đến tiềm năng biểu
cảm của các đơn vị ngôn ngữ ở một mức độ tương ứng.