Tải bản đầy đủ
Bảng 2.5 – Số lượng và giá trị L/C xuất khẩu tại SGD-NHNT năm 2011-2014

Bảng 2.5 – Số lượng và giá trị L/C xuất khẩu tại SGD-NHNT năm 2011-2014

Tải bản đầy đủ

28

Qua bảng trên ta thấy tình hình lượng L/C thông báo và thanh toán tại SGD tăng
giảm không đồng đều qua các năm từ 2011 đến 2014. Tuy nhiên giá trị tăng giảm
không đáng kể.
Số lượng L/C thông báo qua SGD năm 2012 đạt ở mức cao là 1.813 món với
tổng giá trị là 916,87 triệu USD. Cùng với đó năm 2012 cũng là năm đạt doanh số
thanh toán L/C cao nhất trong giai đoạn này với 870 món, giá trị thanh toán là 75,4
triệu USD. Sang năm 2013 và năm 2014 cả doanh số thông báo L/C và thanh toán L/C
của SGD đều giàm một phần do tình hình kinh tế khó khăn chung, một phần là do khó
khăn trong việc thay đổi mô hình TTQT với sự thành lập Trung tâm tài trợ thương mại
của VCB vào năm 2014. Tuy nhiên doanh số thông báo L/C của SGD giảm không
đáng kể là do uy tín của SGD luôn được củng cố trên thị trường quốc tế. Bước sang
năm 2015, nhận thức được những khó khăn đang mắc phải, SGD đã tích cực chủ động
đẩy mạnh công tác thanh toán L/C xuất khẩu. Mặt khác, uy tín của Vietcombank ngày
càng được nâng lên trên tầm quốc tế và được nhiều ngân hàng nước ngoài ký các hợp
đồng hợp tác cùng phát triển. Do đó trong năm 2015 doanh số TTQT tại SGD được
dự báo sẽ tăng lên mạnh mẽ.
2.2.2. Thực trạng hiệu quả thanh toán hàng nhập theo phương thức tín dụng
chứng từ tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

29
2.2.2.1. Quy trình thanh toán hàng nhập thep phương thức tín dụng chứng từ
Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ cho hàng hoá
nhập khẩu tại Vietcombank không những đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn góp
phần nâng cao uy tín của Vietcombank trên thị trường thế giới.
Hoạt động thanh toán hàng hoá nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ
tại Vietcombank được diễn ra theo một trình tự nhất định theo quy định

Tiếp nhận chứng từ
Sơ đồ 3: Quy trình thanh toán thư tín dụng hàng nhập
Kiểm soát, phê
duyệt

Sao điện,hạch toán thanh toán L/C xử lý thanh toán
L/C không đúng hạn CNTT, trả lại chứng từ

Trung tâm TTTM tiếp
nhận chứng từ thanh toán

Phát điện, kiểm tra điện

Lưu hồ sơ, xử lý sai lầm nếu có

30

 Hồ sơ
- Thư yêu cầu phát hành L/C theo mẫu.
- Các cam kết về ký quỹ đối với các đối tượng phải ký quỹ
- 01 bản sao Hợp đồng mua bán ngoại thương hoặc giấy tờ có giá trị tương đương
như hợp đồng
- Văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ thương mại hoặc Bộ quản lý chuyên ngành đối
với hàng nhập khẩu cần có giấy phép.
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng Nhà nước về việc đăng ký vay và trả nợ nước
ngoài đối với L/C có thời hạn trả chậm trên 1 năm.
 Kiểm tra thông tin
- Kiểm tra mã CIF đối với khách hàng có mã CIF ở Vietcombank
- Thư yêu cầu phát hành LC có đầy đủ dấu, chữ ký hợp lệ theo mẫu đăng ký với
VCB. Nội dung đầy đủ, chính xác và hợp với nội dung đi kèm.
 Kiểm tra nguồn tiền và điều kiện đảm bảo tài chính.
- Kiểm tra số dư tài khoản trong trường hợp ký quỹ toàn bộ.
- Có ỹ kiến của bộ phận cấp và quản lý hạn mức trong trường hợp ký quỹ một
phần/sử dụng hạn mức vay/miễn ký quỹ/bảo lãnh của bên thứ 3
 Lập điện phát hành LC: MT700 hoặc MT701
 Hạch toán:
Thu phí phát hành LC (0,22%), thu điện phí phát hành, khoanh tài khoản ký quỹ
(nếu có)

31
2.2.2.2.

Hoạt động thanh toán L/C nhập khẩu tại Sở giao dịch Vietcombank.

Thanh toán hàng nhập khẩu là một trong những nghiệp vụ rất được Vietcombank
quan tâm và dần hoàn thiện để nâng cao hiệu quả hoạt động này. Trong những năm
qua Vietcombank đã mở rộng quy mô hoạt động của mình và khẳng định được vị trí
của mình trên thị trường. Tình hình thanh toán hàng hoá nhập khẩu theo phương thức
tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch ngân hàng Vietcombank mấy năm qua được thể
hiện qua bảng sau:
Bảng 2.6 - Giá trị L/C hàng nhập được mở và thanh toán qua các năm
(Đơn vị Triệu USD )
Chỉ tiêu

2011

2012

2013

2014

Số món mở

1789

1873

1576

1502

Trị giá mở

953,67

901,23

812,45

795,42

Thanh toán

905,67

916,75

828,21

813,67

(Nguồn : Báo cáo tín dụng SGD-NHNT 2011 -2014)
Biểu đồ 2.4 - Giá trị L/C nhập khẩu được mở qua các năm 2011-2014
Đơn vị : Triệu USD

(Nguồn : Báo cáo tín dụng SGD-NHNT 2011 -2014)
Năm 2011 là năm mà hoạt động thanh toán tại Vietcombank đã có những bước
thay đổi đáng kể. Với sự cố gắng của đội ngũ cán bộ phòng thanh toán quốc tế mà số

32
lượng L/C được mở là 1789 món với tổng trị giá là 953,67 triệu USD, trong đó giá trị
L/C hàng nhập được thanh toán là 905,67 triệu USD.
Bước sang năm 2012, hoạt động thanh toán hàng hoá nhập khẩu bằn L/C có sự
gia tăng, số món L/C được mở là 1873 món với trị giá là 901,23 triệu USD tăng
17,25% so với năm 2011. Trong đó L/C trả ngay là 1.526 món với trị giá là 775 triệu
USD tăng gần gấp đôi năm 2006 và chiếm 79,5% tổng số L/C nhập khẩu.
Tuy nhiên bước sang năm 2013, do có khó khăn chung của nền kinh tế nên số
L/C được mở chỉ còn 1.576 món với tổng trị giá là 812,45 triệu USD giảm 38% so với
năm ngoái. Lượng L/C trả ngay là 1.162 món với tổng trị giá là 765 triệu USD chiếm
77% tổng số L/C nhập khẩu.
Được cho rằng do sự chuyển đổi mô hình TTQT năm 2014 của ngân hàng VCB
mà hoạt động TTQT của SGD cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Điều này được thể hiện
một phần qua doanh số L/C nhập khẩu của Sở giao dịch đạt 795,42 triệu USD và
doanh số của L/C trả ngay chiếm 81% tổng số L/C nhập được mở. Mặt khác trên thực
tế, khách hàng của ngân hàng khi kinh doanh hành nhập khẩu chỉ có nhu cầu sử dụng
các loại L/C không huỷ ngang, còn các loại hình L/C khác vẫn chưa được sử dụng
nhiều. Điều này có thể do đặc điểm kinh doanh chưa cần thiết để sử dụng loại hình đó.
Như vậy, có thể nói hoạt động thanh toán hàng hoá nhập khẩu theo phương thức
tín dụng chứng từ đã đạt được những thành tựu đáng kể, nó đã đem lại nhiều lợi ích
cho Vietcombank và cho khách hàng. Tuy nhiên, cũng còn rất nhiều hạn chế mà SGD
cần khắc phục để đưa hoạt động thanh toán hàng hoá nhập khẩu theo phương thức tín
dụng chứng từ ngày càng một phát triển, có thể sánh vai với các ngân hàng nước
ngoài trong lĩnh vực thanh toán quốc tế.
2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO
PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH
VIETCOMBANK THÔNG QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU
2.3.1. Chỉ tiêu định lượng
Dựa trên sự nghiên cứu về các tiêu chí đánh giá sự phát triển hoạt động TTQT
theo phương thức tín dụng chứng từ nói riêng và hoạt động TTQT nói chung của