Tải bản đầy đủ
Truyền thông nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức cho các chủ vườn về định hướng phát triển KTVR trên địa bàn quận

Truyền thông nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức cho các chủ vườn về định hướng phát triển KTVR trên địa bàn quận

Tải bản đầy đủ

kỹ thuật
chăn
nuôi và
trồng trọt

4

được các kỹ thuật sản gia súc, gia cầm, trồng cây
xuất rau, hoa các loại ăn quả, dược liệu… cho các
nhằm nâng cao hiệu quả hộ
sản xuất

Mô hình Hỗ trợ các hộ gia đình
thí điểm tự nguyện tham gia xây
chăn
dựng mô hình thí điểm
nuôi an
toàn

sách các lớp tập huấn theo nhu phường và quận
cầu của các hộ dân trình phòng
UBND quận.

hàng năm

- Quý II
- Phòng Kinh tế quận tổng hợp
- UBND, Hội Nông dân
danh sách;
các phường
Đề nghị với Trung tâm Khuyến
- Quý II
Ngư Nông lâm, Chi cục Thú y
thành phố triển khai tập huấn.

- Số lượng: 02 hộ chăn nuôi - UBND phường:
gà và 02 hộ nuôi heo tại + Thông báo và làm việc với các - Phòng Kinh tế quận Quý
phường HKN
hộ dân có nguyện vọng tham gia hỗ trợ trong quá trình I/2017
06 hộ nuôi dê trên địa bàn 3 xây dựng mô hình.
xây dựng dự án.
phường
+ Xây dựng dự án, trình các cơ
- Thời gian: 2017-2018.

quan có thẩm quyền của quận.

- Nhà nước hỗ trợ:

Quý
II/2017

+ Chăn nuôi dê: Hỗ trợ con
giống (6 con/hộ)

Tháng
10/2017

- UBND phường

- Phòng Kinh tế thẩm định, phê
+ Chăn nuôi gà/heo: Hỗ trợ duyệt dự án.
- Phòng Kinh tế
kỹ thuật.
- Triển khai dự án

Triển khai dự án: Dự kiến
bắt đầu từ tháng 10/2017.
5

Xây
Hỗ trợ các hộ gia đình - Số lượng: 10 hộ
- UBND phường:
dựng
tự nguyện tham gia xây - Thời gian hỗ trợ: Năm + Thông báo và làm việc với các - Phòng Kinh tế quận Quý
vườn ăn dựng vườn.
2017-2018
hộ dân có nguyện vọng tham gia hỗ trợ trong quá trình I/2017
quả sinh
42

thái phục
vụ
du
lịch dã
ngoại tại
Suối
Lương

6

Mô hình
thí điểm
trồng xen
cây dược
liệu dưới
tán cây
ăn quả

- Nhà nước hỗ trợ:

xây dựng mô hình.

+ Cây giống: 10 triệu + Xây dựng dự án, trình các cơ
đồng/hộ
quan có thẩm quyền của quận.
- UBND phường
+ Cán bộ kỹ thuật theo dõi - Phòng Kinh tế thẩm định, phê
vườn
duyệt dự án.
- Phòng Kinh tế
- Triển khai dự án
Hướng dẫn người
trồng thử nghiệm
số cây dược liệu
hợp với đất đai và
tiết, khí hậu của
phương.

dân
một
phù
thời
địa

- Thời gian thực hiện: 2017- - UBND phường:+ Thông báo
2018.
và làm việc với các hộ dân có
nguyện vọng tham gia xây dựng
- Số lượng: 5 hộ/phường
mô hình.
- Hỗ trợ của nhà nước:
+ Xây dựng dự án, trình các cơ
+ Cây giống: 5 triệu/hộ
quan có thẩm quyền của quận.
+ Cán bộ kỹ thuật theo dõi - Phòng Kinh tế thẩm định, phê
chăm sóc
duyệt dự án.
- Triển khai dự án

7

xây dựng dự án.

Hỗ trợ Hỗ trợ đầu tư các công - Thời gian: Năm 2017nước
trình nước tự chảy
2018
tưới
- Số lượng: 6 công trình
nước tự chảy

- UBND các phường: Khảo sát,
lựa chọn địa điểm xây dựng
công trình phù hợp và lập dự án
đầu tư.

Quý
II/2017
Tháng
10/2017

- Phòng Kinh tế quận Quý
hỗ trợ trong quá trình I/2017
xây dựng dự án.

- UBND phường

- Phòng Kinh tế

Quý
II/2017
Tháng
10/2017

- Phòng Kinh tế hỗ trợ Năm 2017
trong xây dựng dự án.

- Phòng Quản lý đô thị
thẩm định dự án và TCQuý
- Kinh phí hỗ trợ: 30 triệu - Phòng Kinh tế quận thẩm định KH thẩm định kinh phí II/2018
nội dung dự án và đề xuất
đồng/công trình
UBND quận xem xét, quyết
- Hệ thống tưới nhỏ giọt cho

43

cây ăn quả trên địa bàn 3 định.
phường.
8

9

10

Đầu tư Hỗ trợ xây dựng đường Thời gian: Năm 2017-2019
xây dựng bê tông cho các hộ có - Số lượng: 4 km
đường
nhu cầu
- Kinh phí hỗ trợ: triệu
giao
đồng/km
thông

Đầu tư Hỗ trợ cho các hộ đầu
trang
tư thiết bị sơ, chế biến
thiết bị một số mặt hàng nông
sơ, chế sản
biến

UBND các phường thông báo và - Phòng Kinh tế hỗ trợ
lập danh sách các hộ dân có nhu trong xây dựng dự án.
cầu. Lập dự án đầu tư
- Phòng Quản lý đô thị
Phòng Kinh tế quận thẩm định thẩm định dự án và TCnội dung dự án và đề xuất KH thẩm định kinh phí
UBND quận xem xét, quyết
định

- Thời gian thực hiện: 2017- UBND các phường thông báo
2020
chủ trương đến các hộ dân có
nhu cầu đầu tư. Tổng hợp danh
- Dự kiến: 01 hộ/năm
sách và trình UBND quận.
- Mức hỗ trợ: 30 triệu
Phòng Kinh tế quận xem xét, Phòng TC-KH
đồng/thiết bị
trình UBND quận xem xét quyết định kinh phí
định kinh phí hỗ trợ.

Xây
Hỗ trợ kinh phí xây - Thời gian thực hiện: 2017dựng
dựng hầm biogas cho 2020
hầm
các hộ chăn nuôi
- Số lượng: 06 hầm
biogas
biogas/năm
cho các
- Kinh phí: 5 triệu đồng/hầm
hộ chăn
nuôi

- UBND phường HHB thông
báo chủ trương và lựa chọn 02
hộ dân/phường.
- Phòng Kinh tế quận:
+ Lập kinh phí xây dựng hầm
biogas

44

Quý
I/2017

Quý
IV/2018
Quý
III
hàng năm

IV
thẩm Quý
hàng năm

Quý I hàng
năm
Phòng TC-KH
định kinh phí

thẩm
Quý
III
hàng năm

Phụ lục 2
BẢNG PHÂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢI PHÁP PHÁT
TRIỂN KINH TẾ VƯỜN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU GIAI ĐOẠN 2016-2020
ĐVT: 1.000 đồng
TT

2018

Kinh
phí

1

10.000

1

10.000

Hỗ trợ cán bộ thú y (1 người x 1,5 triệu đồng/tháng x
12 tháng x 2 năm)

1

18.000

1

18.000

Hỗ trợ dê giống (6 con dê đực x 5 triệu/con; 30 con dê
cái giống x 3 triệu/con )

30

120.000

Hỗ trợ cây giống (20 triệu/hộ x 5 hộ)

5

100.000

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn chăm sóc (1 triệu
đồng/tháng x 12 tháng x 3 năm)

1

12.000

1

12.000

15

75.000

Tổ chức 02 hội thảo chuyên đề về kỹ thuật chăm sóc
cây trồng, con vật nuôi

2

Mô hình thí điểm chăn nuôi an toàn

4

2017
Số
lượng

1

3

Phân ra

NỘI DUNG

Số
lượng

Kinh
phí

2019
Số
lượng

Kinh
phí

2020
Số
lượng

Kinh
phí

Hỗ trợ xây dựng vườn sinh thái khu vực Suối Lương

Mô hình thí điểm trồng xen cây dược liệu dưới tán cây
ăn quả
Hỗ trợ cây giống (5 triệu/hộ/năm x 15 hộ)

45

1

12.000

1

12.000

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn chăm sóc (1 triệu
đồng/tháng x 12 tháng x 3 năm)

1

12.000

1

12.000

1

12.000

5

Hỗ trợ công trình nước tự chảy (6 công trình x 30
triệu/công trình)

2

60.000

2

60.000

2

60.000

6

Hệ thống tưới nhỏ giọt (2,5 triệu/ha x 01
ha/phường/năm)

3

7.500

3

7.500

7

Xây dựng đường bê tông (dày:12cm x rộng: 2,5m) (4
km x 100 tấn xi măng/km x 1,4 triệu/tấn)

2 280.000

2 280.000

8

Hỗ trợ mua thiết bị sơ, chế biến hàng nông sản (30
triệu đồng/hộ/năm)

1

1

9

Hỗ trợ xây hầm biogas (6 hầm/năm x 5 triệu/hầm)
Tông cộng

1

30.000
6
437.000

46

30.000
30.000
459.50
0

6

30.000
30.000
431.50
0

6

1

12.000

3

7.500

1

30.000
30.000
91.500

Phụ lục 3
BẢNG PHÂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÁC HỘ DÂN ĐÓNG GÓP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU
ĐVT: 1.000 đồng
TT

Phân ra

NỘI DUNG

2.017
Số
lượng

1

2.018

Kinh
phí

Số
lượng

2.019

Kinh
phí

Số
lượng

2.020

Kinh
phí

Số
lượng

Kinh phí

Mô hình thí điểm chăn nuôi an toàn
Thức ăn, thuốc thú y cho 2 mô hình gà (15 triệu
đồng/năm)

2

30.000

2

30.000

Thức ăn, thuốc thú y cho 2 mô hình heo (20 triệu
đồng/năm)

2

40.000

2

40.000

Thuốc thú y cho dê (200.000đ/con/năm)

36

7.200

10

20.000

10

20.000

10

20.000

10

20.000

Phân bón, thuốc BVTV (2 triệu/hộ/hộ x 10 hộ)

10

20.000

10

20.000

10

20.000

10

20.000

5

Tham gia xây dựng công trình nước tự chảy (6 công trình
x 30 triệu/công trình)

2

60.000

2

60.000

2

60.000

6

Xây dựng đường bê tông (dày:12cm x rộng: 2,5m) (4 km
x 150 triệu: kinh phí mua VLXD, công lao động/km)

2

300.00
0

2

300.000

3

7.200

36

7.200

36

7.200

Hỗ trợ xây dựng vườn sinh thái khu vực Suối Lương
Phân bón, thuốc BVTV (2 triệu/hộ/năm x 10 hộ)

4

36

Mô hình thí điểm trồng xen cây dược liệu dưới tán cây ăn
quả

47

7

Đầu tư mua thiết bị sơ, chế biến hàng nông sản (30 triệu
đồng/hộ/năm)

8

Đầu tư xây hầm biogas (6 hầm/năm x 5 triệu/hầm)
Tông cộng

1

30.000

1
6

207.200

48

30.000
30.000
537.200

1
6

30.000
30.000
467.200

1
6

30.000
30.000
107.200