Tải bản đầy đủ
Cấu hình cho máy Client Xp.

Cấu hình cho máy Client Xp.

Tải bản đầy đủ

Sau khi cài đặt phần mềm BXP 3.0 trên máy Client ,chúng ta tiến hành bước thứ 2,cấu
hình cho máy Con Client có thể kết nối với Máy chủ server thông qua phần mềm BXP.
Khởi động lại máy con Client XP , cho máy Boot bằng Card Mạng để máy chủ có thể
nhận được tín hiệu từ máy con client xp.Để chỉnh Boot bằng Card mạng,chúng ta có thể
vào Bios để chỉnh hoặc ấn 1 số phím Nóng đã được ấn định trước.
Theo như trong hình ,chúng ta nhấn F12 for Network Boot để máycó thể Boot thông
qua Card Mạng.(H.125)
Hình 125.

Quá trình Boot Card diễn ra,màn hình hiện các thông số về máy Client:
Local IP 192.168.10.32
SM: 255.255.255.0
DG: 192.168.10.1
Boot server: 192.168.10.100
……
Xuất hiện các dòng yêu cầu chúng ta nhập thông tin:
Client Name: Nhập tên cho máy Client - ở đây là win xp / Enter để tiếp tục Client
Description: mô tả về máy Client - ở đây là bootrom win xp /Enter tiếp tục Tiếp
tục xuất hiện dòng: New BXP Client Virtual Disk Selection:
Hiện tại máy con nhìn thấy 1 đĩa ảo từ máy Server với kí hiệu 1,và yêu cầu ta chọn:
Select virtual disk assignment …..
1 / Enter tiếp tục
Xuất hiện 1 thông báo cuối cùng: Select boot preference [(H)ard Disk,(V)irtual Disk]:
Máy cho chúng ta 2 lựa chọn. nhấn H để boot từ đĩa cứng của máy, nhấn V để boot bằng
đĩa ảo.
Chúng ta cho máy client boot bằng đĩa cứng có sẵn trên máy con client. H
/ Enter để tiếp tục.
..nhấn phím bất kỳ để restart lại máy… (H.126)

Hình 126

Click chọn Start Windows Normally để tiếp tục khởi động hệ điều hành bình thường.
(H.127)

Màn hình load của Window XP từ máy Client khởi động.(H.128)

Hình 128.

Sau khi đăng nhập vào máy con win xp,lúc này chúng ta thấy có 1 icon của BXP ở dưới
thanh Task Bar .
(Lưu ý: Nếu biểu tượng xuất hiện dấu X có nghĩa là bạn đã thực hiện sai hoặc máy Client
chưa thể kết nối đến BXP server được)
Click vào biểu tượng,xuất hiện cửa sổ BXP Virtual Disk Status ,chúng ta có thể thấy các
thông số về BXP Client:
Status: Active –Hoạt động
IO Server Address: 192.168.10.100
….(H.129)

Hình 129.

Quá trình cài đặt và cấu hình BXP Client trên máy Client kết thúc,đến đây chúng ta đã đi
được 2/3 quãng đường.
Chúng ta vào máy Chủ Server , mở công cụ BXP Administrator lên.
Start / Programs / Venturcom BXP / BXP Administrator.
Lúc này,sau khi xổ dấu + Server ,ta thấy xuất hiện thêm 1 máy Client mà máy Server đã
kết nối được.Xổ tiếp dấu + Win xp , chúng ta thấy,hiện giờ ổ đĩa ảo của máy server Disk
1 đang được gán cho máy con Client Win xp (H.130) Hình 130.

Click chuột phải vào ổ đĩa ảo Disk 1 ,chọn Properties. (H.131) Hình
131.

Cửa sổ Disk Properties mở ,click vào Tab: Disk Mode
Từ dòng Access Mode ,chúng ta xổ mũi tên  ,sẽ thấy có 3 lựa chọn:
 Private Image (Single client,read/write access) – Chế độ riêng tư của Ảnh ảo
dùng cho 1 máy.
 Shares Image ( Multi-client,write cache enabled) – Chế độ chia sẻ ảnh ảo cho từ
2 máy trở lên.
 RAM Disk Image ( Multi-client,Vdisk in Client Ram) –Chế độ Ram.
Hiện tại máy con Client của chúng ta chưa tạo Ảnh ảo nên chúng ta chọn cái thứ 1 :
Private Image (Single client,read/write access) .
[Chú ý: mặc định là để ở chế độ Private Image (Single client,read/write access)]
Click Ok để hoàn tất. (H.132)

Hình 132.

Click chọn Máy Client Win xp , nhấp chuột phải / Properties ( R’click máy Client /
Properties ) (H.133)

Cửa sổ Client Properties mở ,click chọn Tab Disk
Tìm dòng Boot Order,xổ mũi tên  ,ở đây có 4 lựa chọn cho chúng ta:
1. Virtual Disk First : Boot bằng đĩa ảo
2. Floppy Disk First : Boot bằng đĩa mềm
3. Hard Disk First : Boot bằng đĩa cứng   Chúng ta chọn chế độ này.
4. Managed Disk Boot : Quản lý đĩa Boot

Vì hiện tại máy con Client Win xp chưa tạo ảnh ảo nên chúng ta phải cho máy Boot bằng
ổ cứng có sẵn của máy con.
Vì thế chúng ta chọn  Hard Disk First / Apply .(H.134)

Từ cửa sổ Client Properties ,click vào thẻ Change… để xem chi tiết về đĩa ảo được
gán cho máy con Client.(H.135)

Có 1 ổ đĩa ảo tên Disk 1 mà chúng ta đã tạo trước đó được gán cho máy con Client win
xp.
Click OK để hoàn tất.
Công việc tiếp theo là xây dựng Ảnh ảo cho máy con Client win xp – Build Image

3.Xây dựng Ảnh ảo cho máy Client-Build Image xp.
Thông thường 1 máy có thể chạy được khi có hệ điều hành được cài đặt trên ổ cứng có
sẵn của nó, giờ chúng ta sẽ tạo 1 Ảnh ảo giống như hệ điều hành Win Xp của máy con,và
được sao chép lên Đĩa ảo từ máy chủ Server đã được gán cho máy con Client từ trước.
Máy con sẽ không chạy bằng hệ điều hành cài sẵn trên ổ cứng có sẵn mà chạy bằng hệ
điều hành được sao chép từ ổ đĩa Ảo đã được gán.
Chúng ta vào máy con,mở My Computer ra, trong khung Hard Disk Drives ,chúng ta
thấy xuất hiện thêm ổ đĩa có tên Dia Ao (H.136),đây chính là đĩa ảo được tạo trên máy
chủ Server gán cho máy con Client.
Như vậy chúng ta chắc chắn rằng máy con đã kết nối được với ổ đĩa Ảo trên máy chủ.

Hình 136.

Để tiến hành tạo Ảnh ảo cho hệ điều hành Client win xp –( Build Image ) ,chúng ta vào
Start / Programs / Venturcom BXP / BXP Image Builder (H.137)

Hình 137.

Xuất hiện cửa sổ BXP Client Image Builder
Chúng ta sẽ sao chép Source hệ điều hành từ ổ C -ổ cứng có sẵn của máy Client.
Destination Path: Nơi copy ,dán các dữ liệu từ ổ C – đây là Ổ đĩa Ảo.
Ta click vào Browse.. để chọn ổ đĩa ảo đã được gán cho máy con Client.(H.138) Hình
138.