Tải bản đầy đủ
I. Quá trình nạp xả tụ

I. Quá trình nạp xả tụ

Tải bản đầy đủ

U R (t ) E − U c (t ) E −t / τ
i (t ) =
=
= .e
R
R
R
Khi tụ nạp dòng qua tụ sẽ giảm

 Ảnh

Xét

hưởng của τ đến quá trình nạp xả của tụ

−t −t
τ1 < τ 2 →
<
→ E (1 − e −t / τ1 ) > E (1 − e −t / τ 2 )
τ1 τ 2

→ U c (t ) τ 1 > U c (t ) τ 2
* NX: Nếu τ tăng quá trình
nạp của tụ điện xảy ra càng
chậm

25

2. Quá trình xả
* Giả sử t = 0 khi K đóng về vị trí 2 và tụ nạp đầy: Uc(0 ) = E

-R.i(t) = Uc(t)

i(t)

i(t) = c.u’c(t)
du c (t )
− RC.
= U c (t )
dt
uc ( t )


E

Uc(t)

du c (t ) t − 1
=∫
dt
u c (t ) 0 RC

→ u c (t ) = E.e

− t / RC

(PT xả của tụ)

26

Dòng qua tụ khi tụ xả
− U c (t ) − E −t / τ
i(t ) =
=
.e
R
R

 Ảnh hưởng thời hằng
−t −t
τ1 < τ 2 →
<
→ Ee −t / τ 1 < Ee −t / τ 2
τ1 τ 2

→ U c (t ) τ 1 < U c (t ) τ 2
NX: Khi thời hằng tăng quá
trình xả của tụ diễn ra chậm

27

II. Mạch lọc thụ động
1. Mạch lọc thông thấp (bộ lọc cao) – mạch tích phân (LPF)

RR

Vi(t)

R.i(t) + Vo(t) = Vi(t)
i(t) = C.V’o(t)

i(t)

C

Vo(t)

→ RC.Vo′ (t ) = Vi (t ) − Vo (t )
- Nếu Vi(t) >> Vo(t)
→ RC.Vo′ (t ) ≈ Vi (t )

1
→ Vo (t ) =
Vi (t )dt + A

RC

( Mạch tích phân)

* Nếu Vi(t) là xung vuông thì điều kiện để có mạch tích
28
phân là RC >> T

Hàm truyền
V o ( jω )
K ( jω ) =
= K (ω ).e jϕ (ω )
Vi ( jω )

1
1
1
jωC
K ( jω ) =
=
=
.e − jarctg (ωCR )
2
1
1 + jωCR
(
)
1
+
ω
CR
R+
jω C

+ Vẽ

K(ω)

K[dB] = 20lgK[ lần] = − 20 lg 1 + (ωRC )
- Nếu ωRC <<1

K[dB] = 0dB

- Nếu ωRC >>1

K[dB] = -20lgωRC

2

ω=

10
→ K = −20dB
RC

100
ω=
→ K = −40dB
RC
29