Tải bản đầy đủ
MẠCH SO SÁNH VƠI ĐIỆN ÁP 0V

MẠCH SO SÁNH VƠI ĐIỆN ÁP 0V

Tải bản đầy đủ

57

MẠCH DAO ĐỘNG ĐA
HÀIđể tạo các dao
Trong kỹ thuật xung,

động
không sin, người ta thường dùng các bộ dao động
tích thoát
Dao động tích thoát là các dao động rời rạc,
nó chỉ chứa phần tử tích lũy năng lượng (tụ điện)
Bộ dao động tích thoát thường được sử dụng
để tạo các xung vuông có độ rộng khác nhau, làm
việc ở chế độ tự dao động hay kích thích ngoài
Dao động đa hài là 1 dạng mạch dao động tích
thoát
58

MẠCH DAO ĐỘNG ĐA
HÀI
- Mạch dao động đa hài bất ổn
(Opamp, Transistor, IC555)
- Mạch dao động đa hài đơn ổn
(Opamp, Transistor, IC555)
- Mạch dao động đa hài lưỡng ổn
(Opamp, Transistor, IC555)
59

MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI BẤT ỔN
-Là mạch không có trạng thái ổn định – đa
hài tự dao động
-Ngõ ra luân phiên thay đổi theo 2 trạng thái
mức cao và mức thấp với chu kỳ T và biên độ
V do chính mạch quyết định

60

MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI ĐƠN ỔN
-Là mạch có 1 trạng thái ổn định ở mức cao
hoặc thấp, còn gọi là mạch đa hài 1 trạng thái
bền hay đa hài đợi
-Khi có xung kích thì mạch mới đổi trạng
thái, sau 1 khoảng thời gian T thì mạch sẽ trở
về trạng thái ổn định
-Thời gian tồn tại trạng thái bất ổn và biên
độ ra do mạch đơn ổn quyết định
61

MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI ĐƠN ỔN

62

MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI
LƯỠNG ỔN
-Mạch đa hài 2 trạng thái ổn định không đối
xứng (Trigger Schmitt): là mạch sửa dạng xung
thành xung vuông
-Mạch đa hài 2 trạng thái ổn định đối xứng
(Flip Flop): đây là phần tử quan trọng trong kỹ
thuật số: FF RS, FF JK, FF T, FF D

63

MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI BẤT
ỔN DÙNG OPAMP
Ta có:

64

MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI BẤT
ỔN DÙNG OPAMP
- Giả sử khi cấp điện thì
điện áp ngõ ra

Tụ C sẽ được nạp điện
Điện áp trên tụ sẽ tăng cho đến khi
Thì ngõ ra đảo trạng thái

65

MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI BẤT
ỔN DÙNG OPAMP
Và điện áp
Tụ C sẽ xả điện
Điện áp trên tụ sẽ giảm dần
cho đến khi:
Thì ngõ ra đảo trạng thái
Và điện áp

Quá trình lặp lại

66

MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI BẤT
ỔN DÙNG OPAMP