Tải bản đầy đủ
MẠCH XÉN 2 MỨC ĐỘC LẬP

MẠCH XÉN 2 MỨC ĐỘC LẬP

Tải bản đầy đủ

MẠCH XÉN 2 MỨC ĐỘC LẬP
Với D2:

Vậy:

48

MẠCH XÉN SONG SONG

49

MẠCH XÉN DÙNG DIODE
THƯỜNG
Mô hình tương đương của Diode thường
A

A

D lt
D Thường

1N4007 1N4007


10k

K

R

K

* Đặc tuyến V-A
50

MẠCH XÉN DÙNG DIODE
THƯỜNG
Ví dụ:

51