Tải bản đầy đủ
MẠCH XÉN NỐI TIẾP

MẠCH XÉN NỐI TIẾP

Tải bản đầy đủ

MẠCH XÉN NỐI TIẾP

38

MẠCH XÉN NỐI TIẾP
Cho mạch như hình vẽ:

ĐL K2:
Giả sử IR ~ 0

VD + R.IR = - Vi


VD = - Vi

+ Diode dẫn: VD ≥ 0 → Vi ≤ 0 → Vo = Vi
+ Diode không dẫn: VD ≤ 0 → Vi ≥ 0 → Vo = 0

39

MẠCH XÉN NỐI TIẾP

40

MẠCH XÉN NỐI TIẾP
Cho mạch như hình vẽ:

ĐL K2:
Giả sử IR ~ 0

VD + R.IR + VDC = Vi


VD = Vi – VDC

+ Diode dẫn: VD ≥ 0 → Vi ≥ VDC → Vo = Vi
+ Diode không dẫn: VD ≤ 0 → Vi ≤ VDC → Vo = VDC

41

MẠCH XÉN NỐI TIẾP

42

MẠCH XÉN SONG SONG
Cho mạch như hình vẽ:

ĐL K2:
Giả sử IR ~ 0

VD + R.IR = Vi


VD = Vi

+ Diode dẫn: VD ≥ 0 → Vi ≥ 0 → Vo = 0
+ Diode không dẫn: VD ≤ 0 → Vi ≤ 0 → Vo = Vi

43

MẠCH XÉN SONG SONG

44