Tải bản đầy đủ
MẠCH BIẾN ĐỔI DẠNG XUNG DÙNG OPAMP

MẠCH BIẾN ĐỔI DẠNG XUNG DÙNG OPAMP

Tải bản đầy đủ

2. Mạch vi phân

Ta có iR = iC

V − − Vo
d (Vi − V− )
= C.
R
dt

dVi
→ V0 (t ) = − RC
dt

(Mạch vi phân)
35

CHƯƠNG 3: MẠCH XÉN
Mạch xén là mạch cắt bỏ 1 phần của tín hiệu ngõ vào mà không làm méo dạng phần tín
hiệu còn lại. Mạch chỉnh lưu bán kỳ là 1 dạng mạch xén đơn giản nhất vì chỉ sử dụng 1 diode và
1 điện trở
Có 2 loại mạch xén: xén nối tiếp và song song
Mạch xén nối tiếp là Diode trong mạch mắc nối tiếp với tải, còn mạch xén song song thì
Diode mắc song song với tải
Điều kiện để Diode thường dẫn: VD ≥ Vɤ
Điều kiện để Diode lý tưởng dẫn: VD ≥ 0

36

MẠCH XÉN NỐI TIẾP
Cho mạch như hình vẽ:

K2:

VD + R.IR = Vi

Giả sử IR ~ 0VD = Vi

+ Diode dẫn: VD ≥ 0 → Vi ≥ 0 → Vo = Vi
+ Diode không dẫn: VD ≤ 0 → Vi ≤ 0 → Vo = 0

37

MẠCH XÉN NỐI TIẾP

38