Tải bản đầy đủ
Các tham số của tín hiệu xung

Các tham số của tín hiệu xung

Tải bản đầy đủ

Các tham số của tín hiệu xung
Hệ số công tác

Các tham số của tín hiệu xung
Độ rộng xung
A: Biên độ cực đại
tr: thời gian lên
tf : thời gian xuống
tp : độ rộng xung tính
từ 0,1A

Các tham số của tín hiệu xung
Độ rộng xung
Trong các hệ thống số, người ta thường định
nghĩa tp với giá trị từ 0,5A

CHƯƠNG 2: CÁC MẠCH BIẾN ĐỔI DẠNG SÓNG
BẰNG RC, RL, RLC
I. Quá trình nạp xả tụ
1. Quá trình nạp của tụ

•K đóng về 1 (t = 0, Uc = 0): tụ nạp

R.i(t) + uc(t) = E

dU c (t )
ic (t ) = c.
dt

1
E

i(t)

k

R

2

C

Uc(t)

RC.u’c(t) + uc(t) = E (1)
Uc.qđộ(t) = Uc.tdo(t) = A.e-t/RC

23

I. Quá trình nạp xả tụ
1. Quá trình nạp của tụ

Do kích thích là hằng số nên Uc.xl(t) = B = const
(1) : B = E
Uc(t) = Uc.qđ(t) + Uc.xl(t) = E + A.e-t/RC
Tại t = 0: Uc(0+) = Uc(0-) = 0
A=–E
Uc(t) = E (1 – e-t/RC)

(PT nạp tụ)
24