Tải bản đầy đủ
Các dạng tín hiệu xung cơ bản

Các dạng tín hiệu xung cơ bản

Tải bản đầy đủ

Các dạng tín hiệu xung cơ bản

4

Các dạng tín hiệu xung cơ bản
Ví dụ: Hãy tìm dạng sóng của tín hiệu sau theo
dạng sóng của hàm bước

Giải

5

Các dạng tín hiệu xung cơ bản
b. Xung chữ nhật

6

Các dạng tín hiệu xung cơ bản
c. Xung đơn vị
Còn gọi là xung δ(t) hay phân bố Dirac, được định nghĩa như sau:

7

Các dạng tín hiệu xung cơ bản
d. Xung hàm dốc

8

Các dạng tín hiệu xung đơn giản
 K (t − to)
U (t ) = K (t − to)1(to) = 
 0
K = tgα

9

Các dạng tín hiệu xung cơ bản
Ví dụ: Cho tín hiệu x(t) như hình vẽ sau, hãy xác định hàm của x(t) theo dạng xung hàm dốc

10