Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG IPS

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG IPS

Tải bản đầy đủ

7
chặn các cuộc tấn công đó. Hệ thống như vậy được biết đến với cái tên hệ thống ngăn
chặn truy nhập IPS. Các phần tiếp theo sẽ trình bày về cấu trúc cũng như hoạt động
của hệ thống IDS và IPS.

1.2 Hệ thống IDS
IDS là từ viết tắt tiếng anh của Intrusion Detection System hay còn gọi là hệ
thống phát hiện các truy nhập trái phép. IDS có nhiệm vụ rà quét các gói tin trên mạng,
phát hiện các truy nhập trái phép, các dấu hiệu tấn công vào hệ thống từ đó cảnh báo
cho người quản trị hay bộ phận điều khiển biết về nguy cơ xảy ra tấn cống trước khi nó
xảy ra.
Một hệ thống phát hiện các truy nhập trái phép có khả năng phát hiện tất cả các
luồng dữ liệu có hại từ mạng vào hệ thống mà các Firewall không thể phát hiện được.
Thông thường các cuộc tấn công trên mạng thuộc các kiểu tấn công: từ chối dịch vụ,
phá hoại các dữ liệu trên các ứng dụng, các cuộc tấn công vào máy trạm như thay đổi
quyền trên máy, đăng nhập bất hợp pháp và truy nhập vào các tệp tin nhạy cảm hoặc là
các loại Virus, Trojan, Worm độc hại khác.

1.2.1 Một hệ thống IDS bao gồm các thành phần


Bộ phát hiện (Sensor): Là bộ phận làm nhiệm vụ phát hiện các sự kiện có khả
năng đe dọa an ninh của hệ thống mạng, bộ phát hiện có chức năng rà quét nội
dung của các gói tin trên mạng, so sánh nội dung với các mẫu và phát hiện ra các
dấu hiệu tấn công hay còn gọi là sự kiện.Bộ giao diện (Console):Là bộ phận làm nhiệm vụ giám sát các sự kiện, các
cảnh báo được phát hiện và sinh ra từ các Sensor và điều khiển hoạt động của các
bộ Sensor.Bộ xử lý (Engine): Có nhiệm vụ ghi lại tất cả các báo cáo về các sự kiện được
phát hiện bởi các Sensor trong một cơ sở dữ liệu và sử dụng một hệ thống các
luật để đưa ra các cảnh báo trên các sự kiện an ninh nhận được cho hệ thống hoặc
cho người quản trị.
Như vậy, hệ thống IDS hoạt động theo cơ chế “phát hiện và cảnh báo”. Các

Sensor là bộ phận được bộ trí trên hệ thống tại những điểm cần kiểm soát, Sensor bắt

8
các gói tin trên mạng, phân tích gói tin để tìm các dấu hiệu tấn công, nếu gói tin có dấu
hiệu tấn công, Sensor lập tức đánh dấu đấy là một sự kiện và gửi báo cáo kết quả về
cho Engine, Engine ghi nhận tất cả các báo cáo của tất cả các Sensor, lưu các báo cáo
vào trong cơ sở dữ liệu của mình và quyết định đưa ra mức cảnh báo đối với sự kiện
nhận được. Console làm nhiệm vụ giám sát các sự kiện và các cảnh báo, đồng thời điều
khiển hoạt động của các Sensor.
Các mẫu (Signatures): Các Sensor hoạt động theo cơ chế “so sánh với mẫu”,
các Sensor bắt các gói tin trên mạng, đọc nội dung gói tin và so sánh các xâu trong nội
dung gói tin với hệ thống các mẫu tín hiệu nhận biết các cuộc tấn công hoặc mã độc
gây hại cho hệ thống, nếu trong nội dung gói tin có một xâu trùng với mẫu, Sensor
đánh dấu đó là một sự kiện bình thường hay đã có dấu hiệu của sự tấn công từ đó sinh
ra cảnh báo. Các tín hiệu nhận biết các cuộc tấn công được tổng kết và tập hợp thành
một bộ gọi là mẫu hay signatures. Thông thường các mẫu này được hình thành dựa
trên kinh nghiệm phòng chống các cuộc tấn công, người ta thành lập các trung tâm
chuyên nghiên cứu và đưa ra các mẫu này để cung cấp cho hệ thống IDS trên toàn thế
giới.

1.2.2 Phân loại các hệ thống IDS
Có nhiều mô hình và cách để phân loại các hệ thống IDS, có thể dựa theo loại và
vị trí đặt của các Sensor hoặc phương pháp sử dụng của Engine để sinh ra các cảnh
báo. Hầu hết các IDS đơn giản đều kết hợp ba thành phần Sensor, Console, Engine vào
trong một thiết bị phần cứng hoặc một ứng dụng.

1.2.2.1 Network-based Intrusion Detection System (NIDS)
Network-based Instrusion Detection System (Hệ thống phát hiện truy nhập cho
mạng) là một giải pháp độc lập để xác định các truy nhập trái phép bằng cách kiểm tra
các luồng thông tin trên mạng và giám sát nhiều máy trạm, Network Instrusion
Detection Systems truy nhập vào luồng thông tin trên mạng bằng cách kết nối vào các
Hub, Switch được cấu hình Port mirroring hoặc Network tap để bắt các gói tin, phân
tích nội dung gói tin và từ đó sinh ra các cảnh báo.

9

Hình 1.1: Hệ thống Network-based Intrusion Detection
Port mirroring được sử dụng trong một switch mạng để gửi một bản sao của tất cả
các gói tin trên mạng khi nó đi qua cổng của Switch tới một thiết bị giám sát mạng trên
cổng khác của Switch đó. Nó thường được sử dụng để các thiết bị mạng cần giám sát
luồng trên mạng, ví dụ hệ thống IDS, Port mirroring trên Switch của Cisco System
thường được gọi là Switched Port Analyzer (SPAN) hoặc của 3Com là Roving
Analysis Port (RAP).
Network tap là một thiết bị phần cứng cung cấp phương tiện để truy nhập vào
luồng dữ liệu đi ngang qua một máy tính mạng. Các máy tính mạng bao gồm cả
Internet là một tập hợp các thiết bị như máy tính, router, switch và nối với các hệ thống
khác. Các kết nối có thể được tạo ra bằng nhiều công nghệ khác nhau như là Etherenet,
802.11, FDDI và ATM. Trong nhiều trường hợp nó được xem như là một thành phần
thứ 3 để giám sát luồng dữ liệu trao đổi giữa hai điểm trên mạng, điểm A và điểm B.
Nếu mạng giữa điểm A và điểm B chứa một kết nối vật lý, một network tap là giải
pháp tốt cho việc giám sát. Network tap có ít nhất là 3 cổng kết nối, một cổng A, một
cổng B, và một cổng giám sát. Để đặt Network tap giữa điểm A và điểm B, cáp mạng
giữa hai điểm A, B được thay thế bằng một cặp dây, một dây đấu vào cổng A và dây
kia đấu vào cổng B. Network tap cho qua tất cả các dữ liệu giữa A và B vì thế giao tiếp
giữa hai điểm A và B vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên dữ liệu trao đổi đã bị Network
tap sao chép và đưa vào thiết bị giám sát thông qua cổng giám sát.

10
Trong hệ thống Network-based Intrusion Detection System (NIDS), các Sensor
được đặt ở các điểm cần kiểm tra trong mạng, thường là trước miền DMZ hoặc ở vùng
biên của mạng, các Sensor bắt tất cả các gói tin lưu thông trên mạng và phân tích nội
dung bên trong của từng gói tin để phát hiện các dấu hiệu tấn công trong mạng.
Theo chức năng sử dụng, hệ thống NIDS còn được phân thành hai hệ thống nhỏ
đó là Protocol-based Intrusion Detection System (PIDS – Hệ thống phát hiện truy cập
dựa trên giao thức) và Application Protocol-based Intrusion Detection System (APIDS
– Hệ thống phát hiện truy nhập dựa trên ứng dụng). PIDS và APIDS được sử dụng để
giám sát các giao vận và giao thức không hợp lệ hoặc không mong muốn trên luồng dữ
liệu hoặc hạn chế các ngôn ngữ giao tiếp. Hệ thống Protocol-based Intrusion Detection
System (PIDS) chứa một hệ thống (System) hoặc một thành phần (Agent) thường được
đặt ngay trước một máy chủ, giám sát và phân tích các giao thức trao đổi giữa các
thiết bị được nối mạng (Một máy trạm hoặc một hệ thống).
Một hệ thống Application Protocol-based Intrusion Detection System (APIDS)
bao gồm một hệ thống (System) hoặc một thành phần (Agent) thường nằm giữa một
nhóm các máy chủ, giám sát và phân tích các trao đổi ở lớp ứng dụng của một giao
thức định sẵn. Ví dụ; trên một máy chủ web với một cơ sở dữ liệu thì nó giám sát giao
thức SQL để ngăn chặn các truy nhập vào ứng dụng khi trao đổi với cơ sở dữ liệu.

1.2.2.2 Host-based Intrusion Detection System (HIDS)
Trong hệ thống HIDS (Hệ thống phát hiện truy nhập dựa trên máy trạm), các
Sensor thường thường là một phần mềm trên máy trạm (Software agent), nó giám sát
tất cả các hoạt động của máy trạm mà nó nằm trên đó.
Hệ thống Host-based Intrusion Detection System bao gồm thành phần (Agent) cài
đặt trên các máy trạm, nó xác định các truy nhập trái phép vào hệ thống bằng cách
phân tích các trao đổi của hệ thống, các bản ghi của các ứng dụng, sự sửa đổi các tệp
tin trên hệ thống (Các file dạng binary, mật khẩu của file, dung lượng và các acl của
các cơ sở dữ liệu) các hoạt động và trạng thái khác của hệ thống để từ đó phát hiện ra
các dấu hiệu truy nhập trái phép vào hệ thống. Khi phát hiện ra các truy nhập trái phép,
Agent lập tức sinh ra một sự kiện và gửi báo cáo về Engine, Engine lưu các báo cáo

11
của Agent vào cơ sở dữ liệu và tiến hành phân tích thông tin để đưa ra các cảnh báo
cho người quản trị hoặc hệ thống.

Hình 1.2: Hệ thống Host-based Intrusion Detection

1.2.2.3 Hybrid Intrusion Detection System
Hybrid Intrusion Detection System là một hệ thống lai giữa hệ thống
Networkbased IDS và Hệ thống Host-based IDS. Nó kết hợp một hoặc nhiều các thành
phần thích hợp của hai hệ thống lại với nhau. Các thông tin thu thập được trên máy
trạm (Host agent data) kết hợp với thông tin thu thập được ở trên mạng để có được sự
phân tích một cách chi tiết về hiện trạng hệ thống mạng.

12

Hình 1.3: Hệ thống Hybrid Intrusion Detection

1.3 Hệ thống IPS
IPS là viết tắt tiếng anh của Intrusion Prevention System hay thường được gọi là
hệ thống ngăn chặn truy nhập trái phép.
Hiện nay, hệ thống IDS/IPS đã được triển khai rộng rãi trên toàn thế giới, với đặc
điểm mô hình triển khai đơn giản, cách thức phát hiện các truy nhập hiệu quả đã góp
phần nâng cao độ tin cậy của hệ thống an ninh.
IPS là hệ thống kết hợp giữa hệ thống IDS và hệ thống Firewall, nó có ba thành
phần chính đó là: Hệ thống Firewall, hệ thống IDS và thành phần trung gian kết nối hai
hệ thống trên lại với nhau.
Firewall: là thành phần bảo vệ hệ thống mạng ở vùng biên, Firewall căn cứ trên
tập luật mà nó được thiết lập từ trước để xác định cho phép hay không cho phép các
gói tin được hay không được phép đi qua nó.
IDS: làm nhiệm vụ rà quét tất cả các gói tin trước khi hoặc sau khi đi vào mạng,
đọc nội dung gói tin, phát hiện ra các dấu hiệu tấn công chứa đựng trong gói tin, nếu
phát hiện có dấu hiệu tấn công, nó sinh ra cảnh báo cho hệ thống.

13
Thành phần trung gian kết nối: Thành phần trung gian kết nối nhận các cảnh báo
và thông tin đưa ra từ hệ thống IDS, phân tích mức độ cảnh báo, tiến hành tác động lên
hệ thống Firewall để cấu hình lại tập luật trên đó nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công.
Như vậy, hệ thống IPS là một hệ thống chủ động, có khả năng phát hiện và ngăn
ngừa các truy nhập trái phép, có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công, các nguy cơ
tiềm ẩn trong nội dung của gói tin. Vì vậy hình thành nên một thế hệ Firewall mới có
khả năng hoạt động ở lớp ứng dụng hay còn gọi là Application Layer Firewall.

1.3.1 Phân loại IPS
Có nhiều cách để phân loại IPS, nhưng thông thường người ta dựa vào kiểu IDS
được sử dụng, như vậy chúng ta có các kiểu IPS phổ biến là NIPS (Network-based
Intrusion Prevention System) sử dụng trên cả một hệ thống mạng, HIPS (Host-based
Intrusion Prevention System) sử dụng trên các máy tính riêng lẻ, và Hybrid Intrusion
Prevention System kết hợp của 2 hệ thộng NIPS và HIPS.
IPS không đơn giản chỉ dò các cuộc tấn công, chúng còn khả năng ngăn chặn các
cuộc hoặc cản trở các cuộc tấn công đó. Chúng cho phép tổ chức ưu tiên, thực hiện các
bước để ngăn chặn lại xự xâm nhập. Phần lớn hệ thống IPS được đặt ở vành đai mạng,
đủ khả năng bảo vệ tất cả các thiết bị trong mạng. Do đó nếu phân loại theo mô hình
triển khai sẽ có hai kiểu chính là out-of-band IPS và in-line IPS:


Out-of-band IPS (OOB IPS): hệ thống IPS đứng “dạng chân” trên firewall. Như
vậy luồng dữ liệu vào hệ thống mạng sẽ cùng đi qua firewall và IPS. IPS có thể
kiểm soát luồn dữ liệu vào, phân tích và phát hiện các dấu hiệu của sự xâm nhập,
tấn công. Với vị trí này, OOB IPS có thể quản lý firewall, chỉ dẫn nó chặn lại các
hành động nghi ngờ.In-line IPS: Vị trí IPS nằm trước firewall, luồng dữ liệu phải đi qua chúng trước
khi tới firewall. Điểm khác chính so với OOB IPS là có thêm chức năng
trafficblocking. Điều đó làm cho IPS có thể ngăn chặn luồng giao thông nguy
hiểm nhanh hơn so với OOB IPS. Tuy nhiên vị trí này sẽ làm cho tốc độ luồng
thông tin qua ra vào mạng chậm hơn.
Với mục tiêu ngăn chặn các cuộc tấn công, hệ thống IPS phải hoạt động theo thời

gian thực. Tốc độ họat động của hệ thống là một yếu tố rất quan trọng. Quá trình phát

14
hiện xâm nhập phải đủ nhanh để có thể ngăn chặn các cuộc tấn công ngay lập tức. Nếu
không đáp ứng được điều này thì các cuộc tấn công đã được thực hiện xong và hệ
thống IPS là vô nghĩa.

1.3.2 Các thành phần chính
Hệ thống IPS gồm 3 module chính: module phân tích gói, module phát hiện tấn
công ( kế thừa từ IDS), module phản ứng. Dưới đây ta xét cụ thể các module đó:

1.3.2.1 Module phân tích gói (packet analyzer)
Module này có nhiệm vụ phân tích cấu trúc thông tin trong các gói tin. Card
mạng (NIC) của máy giám sát được đặt ở chế độ “không phân biệt” (promiscuous
mode), tất cả các gói tin qua chúng đều được copy lại và chuyển lên lớp trên. Bộ phân
tích gói đọc thông tin từng trường trong gói tin, xác định chúng thuộc kiểu gói tin nào,
dịch vụ gì… Các thông tin này được chuyển đến module phát hiện tấn công.

1.3.2.2 Module phát hiện tấn công
Đây là module quan trọng nhất trong hệ thống, có khả năng phát hiện các cuộc
tấn công. Nó chính là hệ thống IDS mà chúng ta đã xem xét ở trên. Nó cũng chính là
thành phần mà chúng ta áp dụng các phương pháp khác nhau để cải tiển nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động. Việc nghiên cứu, tìm hiểu các phương pháp nhằm tăng khả
năng phát hiện tấn công chính là mục đích chính của luận văn này. Có một số phương
pháp để phát hiện các cuộc tấn công, xâm nhập đó là: Misuse Detection (dò sự lạm
dụng) và Anomaly Detection (dò sự không bình thường).
Misuse Detection:
Phương pháp này phân tích các hoạt động của hệ thống, tìm kiếm các sự kiện
giống với các mẫu tấn công đã biết trước. Thông thường hệ thống sẽ lưu trữ trong cơ
sở dữ liệu những gói tin có liên quan đến kiểu tấn công từ trước dưới dạng so sánh
được, trong quá trình xử lý sự kiện sẽ được so sánh với các thông tin trong cơ sở dữ
liệu nếu giống hệ thống sẽ đưa ra cánh báo hoặc ngăn chặn. Các mẫu tấn công biết
trước này gọi là các dấu hiệu tấn công. Do vậy phương pháp này còn được gọi là
phương pháp dò dấu hiệu (Signature Detection).

15

Hình 1.4 : Mô hình thêm luật phương pháp phát hiện dựa trên dấu hiệu
Một số ví dụ cho các dấu hiệu như: một lệnh telnet cố gắng sử dụng “username”
là “root’ để truy cập điều này trái với quy định trong các chính sách về bảo mật, hay
một thư điện tử với tiêu đề “Free pictures” và kèm theo một tệp tin “freepics.exe” nó
hội tụ đầy đủ tính chất của một “malware” hoặc “trojan”, thông tin bản ghi quá trình
hoạt động của một hệ điều hành có giá trị là 645, nó cho thấy chức năng kiểm tra quản
lý của host bị vô hiệu hóa….
Kiểu phát hiện tấn công bằng dấu hiệu có ưu điểm là phát hiện các cuộc tấn công
nhanh và chính xác, không đưa ra các cảnh báo sai làm giảm khả năng họat động của
mạng và giúp người quản trị xác định các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống của mình.
Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là không phát hiện được các cuộc tấn
công không có trong mẫu, các kiểu tấn công mới, do vậy hệ thống luôn phải cập nhật
các mẫu tấn công mới dẫn đến tình trạng cơ sở dữ liệu sẽ trở nên rất lớn, hơn nữa dấu
hiệu càng cụ thể càng ít gây cảnh báo nhầm nhưng lại gây khó khăn cho việc phát hiện
các biến thể như trong ví dụ ở trên nếu đối tượng tấn công thay đổi tên của tệp đính
kèm thành “freepics2.exe” mà hệ thống lại so sánh với “freepics.exe” sẽ không khớp
với nhau nên không đưa ra cảnh báo.
Anomaly Detection:
Đây là kỹ thuật dò thông minh bằng cách nhận dạng các hành động không bình
thường của mạng. Quan niệm của phương pháp này về các cuộc tấn công khác so với
các hoạt động thông thường. Ban đầu, chúng lưu trữ các mô tả sơ lược về các họat
động bình thường của hệ thống. Các cuộc tấn công sẽ có những hành động khác so với
trạng thái bình thường do đó có thể nhận dạng được chúng.

16

Hình 1.5 : Mô hình thêm luật phương pháp phát hiện dựa trên phát hiện bất thường
Có một số kỹ thuật giúp thực hiện dò sự không bình thường của các cuộc tấn
công như dưới đây:


Threshold Detection (Dò theo ngưỡng): kỹ thuật này nhấn mạnh thuật ngữ đếm
(“count”). Các mức ngưỡng (threshold) về các họat động bình thường được đặt
ra, nếu có sự bất thường nào đó như login với số lần quá quy định, số lượng các
tiến trình họat động trên CPU, số lượng một loại gói tin được gửi vượt quá
mức…Self-learning Detection (Dò tự học): kỹ thuật dò này bao gồm hai bước, khi
thiết lập hệ thống phát hiện tấn công, nó sẽ chạy ở chế độ tự học thiết lập một
profile về cách cư xử của mạng với các họat động bình thường. Sau thời gian
khởi tạo, hệ thống sẽ chạy ở chế độ sensor theo dõi các hoạt động bất thường của
mạng so sánh với profile đã thiết lập. Chế độ tự học có thể chạy song song với
chế độ sensor để cập nhật bản profile của mình nhưng nếu dò ra tín hiệu tấn công
thì chế độ tự học phải dừng lại tới khi cuộc tấn công kết thúc.Anomaly protocol detection (Dò theo bất thường): kỹ thuật dò này căn cứ vào
họat động của các giao thức, các dịch vụ của hệ thống để tìm ra các gói tin không
hợp lệ, các họat động bất thường là dấu hiệu của sự xâm nhập, tấn công. Kỹ thuật
này rất hiệu quả trong việc ngăn chặn các hình thức quét mạng, quét cổng để thu
thập thông tin của các hacker.
Phương pháp dò sự không bình thường của hệ thống rất hữu hiệu trong việc phát

hiện các cuộc tấn công kiểu từ chối dịch vụ. Ưu điểm của phương pháp này là có thể
phát hiện ra các kiểu tấn công mới, cung cấp các thông tin hữu ích bổ sung cho phương
pháp dò sự lạm dụng, tuy nhiên chúng có nhược điểm là thường tạo ra một số lượng
tương đối lớn các cảnh báo sai làm giảm hiệu suất họat động của mạng. Tuy nhiên

17
phương pháp này sẽ là hướng được nghiên cứu nhiều hơn, hoàn thiện các nhược điểm,
đưa ra ít cảnh báo sai để hệ thống chạy chuẩn xác hơn. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về
các phương pháp sử dụng để phát hiện bất thường trong Chương 2 : “Tìm hiểu và
nghiên cứu các phương pháp phát hiện tấn công trong hệ thống IPS ” và Chương
3: “Phương pháp phát hiện bất thường dựa trên Khai phá dữ liệu” là nội dung
chính của luận văn.

1.3.2.3 Module phản ứng
Khi có dấu hiệu của sự tấn công hoặc xâm nhập, module phát hiện tấn công sẽ
gửi tín hiệu báo hiệu có sự tấn công hoặc xâm nhập đến module phản ứng. Lúc đó
module phản ứng sẽ kíck hoạt firewall thực hiện chức năng ngăn chặn cuộc tấn công.
Tại module này, nếu chỉ đưa ra các cảnh báo tới người quản trị và dừng lại ở đó thì hệ
thống này được gọi là hệ thống phòng thủ bị động. Module phản ứng tùy theo hệ thống
mà có các chức năng khác nhau. Dưới đây là một số kỹ thuật ngăn chặn:


Terminate session (Chấm dứt phiên): cơ chế của kỹ thuật này là hệ thống IPS
gửi gói tin reset, thiết lập lại cuộc giao tiếp tới cả client và server. Kết quả cuộc
giao tiếp sẽ được bắt đầu lại, các mục đích của hacker không đạt được, cuộc tấn
công bị ngừng lại. Tuy nhiên phương pháp này có một số nhược điểm như thời
gian gửi gói tin reset đến đích là quá lâu so với thời gian gói tin của hacker đến
được Victim, dẫn đến reset quá chậm so với cuộc tấn công, phương pháp này
không tác dụng với các giao thức hoạt động trên UDP như DNS, ngoài ra gói
Reset phải có trường Sequence number đúng (so với gói tin trước đó từ client)thì
server mới chấp nhận, do vậy nếu hacker gửi các gói tin với tốc độ nhanh và
trường Sequence number thay đổi thì rất khó thực hiện được phương pháp này.Drop attack (Loại bỏ tấn công): kỹ thuật này dùng firewall để hủy bỏ gói tin
hoặc chặn đường một gói tin đơn, một phiên làm việc hoặc một luồng thông tin
giữa hacker và victim. Kiểu phản ứng này là an toàn nhất nhưng lại có nhược
điểm là dễ nhầm với các gói tin hợp lệ.Modify firewall polices (Thay đổi chính sách tường lửa): kỹ thuật này cho phép
người quản trị cấu hình lại chính sách bảo mật khi cuộc tấn công xảy ra. Việc cấu