Tải bản đầy đủ
Quá trình tạo đĩa ảo-Build Virtual Disk on Server.

Quá trình tạo đĩa ảo-Build Virtual Disk on Server.

Tải bản đầy đủ

Tiếp tục Click Mở dịch vụ 3Com PXE , chọn tab Network Adapters , kiểm tra lại đã
có dấu check  địa chỉ IP của máy server. Nếu chính xác / OK (H.77) Hình 77.

Mở tiếp dịch vụ thứ 3: TFTP Settings , mở tab TFTP Network
Đánh dấu check  vào địa chỉ IP server. OK (H.78)

Hình 78.

Tiếp theo,vào Start/ Programs / Venturcom BXP / BXP Configuration Wizard để cấu
hình . (H.79)

Hình 79.

Màn hình chào mừng, Click Next > để tiếp tục cấu hình. (H.80)

Hình 80.

Màn hình DHCP services xuất hiện yêu cầu ta chọn Yes/ No . Vì chúng ta đã sử dụng
dịch vụ DHCP của window server 2k3 nên chúng ta chọn:  No, I already have
DHCP services available on this network
Chọn Next > để tiếp tục . (H.81)

Hình 81.

Tại cửa sổ Select BXP Network Adapter IP . Ta check  vào địa chỉ IP của máy chủ
server . Next> để tới bước tiếp theo. (H.82)

Hình 82.

Tại cửa sổ Specify BXP Vdisk Directory , ở đây yêu cầu chúng ta xác định ổ đĩa làm nơi
lưu trữ cho đĩa Ảo và các dữ liệu liên quan đến BXP . Chúng ta chọn ổ D .Next > (H.83)

Hình 83.

Tại cửa sổ Select Boottrap File , chúng ta để mặc định . Next > để tiếp tục.(H.84) Hình
84.

Cửa sổ Configure Bootstrap ,chúng ta để mặc định
Next > tiếp tục. (H.85)

Hình 85.

Đến cửa sổ Managed Disks , ta check chọn
 YES, I need to configure Managed Disks directories
Sau đó chọn Next >
(H.86)

Hình 86

Tại cửa sổ Configure Managed Disk Directories ,chúng ta để mặc định. Next >(H.87)
Hình 87.

Quá trình cấu hình BXP được tiến hành,sau khi hoàn thành,click vào Finish để kết thúc.
(H.88)
Hình 88.

Sau khi cấu hình xong,chúng ta vào BXP Administrator để thực hiện thao tác tạo đĩa ảo.
Start / Programs / Venturcom BXP / BXP Administrator
(H.89)

Hình 89.

Giao diện BXP-Administrator mở.Ta click vào View / Server -> Disk (H.90) Hình
90.