Tải bản đầy đủ
Hình 2.54: Thuộc tính của Button3

Hình 2.54: Thuộc tính của Button3

Tải bản đầy đủ

Hình 2.56: Thêm ComboBox2

Hình 2.57: Thêm ComboBox3

Hình 2.58: Thêm ComboBox4

Hình 2.59: Thêm ComboBox5

Hình 2.60: Thêm ComboBox6

Hình 2.61: Tạo cho các comboBox có cùng chiều rộng
Chú ý: Riêng với ComboBox thì các bạn phải kéo sao cho chiều cao
của điều khiển phải đủ lớn để chứa các dữ liệu nằm trong nó sau này nếu
không thì bạn sẽ chẳng thấy nó hiển thị gì hoặc là sẽ thấy có thanh cuộn.
Tốt nhất là kéo dài thoải mái đi.
Để điều chỉnh chiều cao của các ComboBox như sau:
Di chuột đến ComboBox để con trỏ chuột nằm trên nút xổ xuống của
điều khiển sau đó kích chuột trái 1 lần. Khi đó bạn sẽ có thể co dãn chiều
cao của ComboBox thoải mái

Hình 2.62: Co dãn chiều dài của ComboBox
Tiếp theo, thiết lập các tham số cho các ComboBox